LIST

LIST is een integraal schoolverbeteringsproject gericht op het verbeteren van leesresultaten. De integrale aanpak houdt in dat er wordt gewerkt op school-, leerkracht- en leerlingniveau. De eerste scholen zijn gestart in het schooljaar 2008-2009. Er hebben ongeveer 90 scholen meegedaan aan het LIST-project. De eerste 50 scholen hebben hun LIST-certificaat ontvangen. De scholen die hebben meegedaan of nog steeds meedoen, betreffen scholen uit het reguliere onderwijs, SBO-scholen, SO scholen, cluster 2, 3 en 4, VO-scholen en sinds vorig jaar hebben zich een aantal Vlaamse scholen aangesloten. Nog steeds starten er scholen. Mocht u ook belangstelling hebben voor het LIST-project dan kunt u zich aanmelden via het mailadres list.fe@hu.nl

Alle scholen die deelnemen aan het LIST-project worden begeleid door gecertificeerde begeleiders. De begeleiders volgen inscholingsdagen en gedurende de tijd dat zij een school begeleiden, nemen zij deel aan verplichte terugkomdagen. Voor meer informatie over de begeleiding of om u als begeleider aan te melden, kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar list.fe@hu.nl.   

Inmiddels zijn er drie rapportages verschenen over het LIST-project waarin u kunt lezen wat de resultaten zijn van de deelnemende scholen. Naast de resultaten is ook de inhoud van het project beschreven in de rapportages.  

LIST Achtergronden

Het LIST-project is evidence-based, er is gebruik gemaakt van hetgeen uit onderzoek is gebleken wat werkt.
De kennisdomeinen betreffen:

Geletterd zijn. Een belangrijk doel van het onderwijs is ervoor te zorgen dat kinderen de school functioneel geletterd verlaten. Lees meer >>

Kern van het leesonderwijs. Alle kinderen kunnen leren lezen. De kans op het bereiken hiervan is het grootst als we ons richten op de kern van het leesonderwijs. Lees meer >>

Convergente differentiatie. Om de gestelde doelen te bereiken wordt in het LIST-project gewerkt met een model voor convergente differentiatie op basis van RTI (Response To Intervention). Lees meer >>

Effectief leerkrachtgedrag. De leerkracht heeft veel invloed op het behalen van goede resultaten door de leerlingen. Lees meer >>

Opbrengstgericht werken en gebruik van data. Het afnemen van toetsen wordt pas echt zinvol wanneer de resultaten worden gebruikt ten behoeve van het leren van de leerlingen. Lees meer >>

Systematisch vernieuwen. Scholen die meedoen aan het LIST-project voeren op systematische wijze vernieuwingen en verbeteringen door. Lees meer >>

Effectieve schoolbegeleiding. Om effectieve schoolontwikkeling mogelijk te maken, is effectieve begeleiding nodig. Lees meer >>