Je ogen uitkijken - Vereniging Hogescholen

Looptijd: 3 jaar
Betrokken lector: Daan Andriessen
Betrokken onderzoekers: Liesbeth Baartman,  Lisette Munneke en Kitty Meijer

Doel en doelgroep

Begin 2018 is binnen de Vereniging Hogescholen ingestemd met een voorstel voor de implementatie van Zienderogen vooruit. Daarin worden twee opbrengsten beoogd: het hbo-breed ‘uitrollen’ van de resultaten van de pilot protocol afstuderen (Verbeteren en Verantwoorden van Afstuderen in het hbo 2.0; Andriessen et al., 2016; 2017) en de verdere implementatie van en kennisontwikkeling over de bke/ske in het hbo (zie bijvoorbeeld Sluijsmans et al., 2017). De implementatie van Zienderogen vooruit krijgt vorm in het project ‘Je ogen uitkijken’ en wordt ondersteund door flankerend onderzoek uitgevoerd door o.a. het lectoraat MPO en het lectoraat Beroepsonderwijs. Het onderzoek richt zich op het protocol afstuderen en het thema duurzame toetsbekwaamheid.

Relevantie voor het onderwijs

Het project richt zich direct op het ondersteunen en professionaliseren van hogescholen wat betreft de inrichting van bke/ske en het gebruik van het protocol afstuderen 2.0. Op een zodanige manier dat opleidingen de borging van toetsbekwaamheid en de kwaliteit van afstudeerprogramma’s kunnen verantwoorden en deze verantwoording structureel is verankerd in de professionele kwaliteitscultuur van een hogeschool. Hiermee beoogt het project de kwaliteit van iedere willekeurige opleiding binnen het hbo te vergroten.

Consortium/projectpartners

Alle hogescholen in Nederland, penvoerder is HAN in de persoon van Tamara van Schilt-Mol.

Cofinanciering

Subsidie ministerie OC&W

Resultaat/producten

Versterking van het netwerk rondom bke/ske. Tools en instrumenten waarmee opleidingen en hogescholen de kwaliteit van hun toetsprogramma, in het bijzonder het afstuderen, kunnen vergroten. Meer (in)zicht op wat duurzame toetsbekwaamheid van docenten is en hoe deze bereikt zou kunnen worden.

Implementatie

In het project worden alle hogescholen vertegenwoordigd in de zogenaamde ‘kerngroep’. Deze groep ontmoet elkaar gedurende het project iedere maand. Tijdens deze bijeenkomsten denkt en ontwikkelt de kerngroep mee aan werkwijzen, tools, instrumenten en de opzet van het flankerende onderzoek. Op deze manier is er tijdens het project al doorwerking in de praktijk van de hogescholen.

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Over het lectoraat

Beroepsonderwijs

Over het lectoraat