Involved Accounting and Control in Health Care

In dit promotieonderzoek staat de toepassing van managementaccounting en controlesystemen (MACS) in de sector van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT-sector) centraal. Hoe worden dergelijke systemen in deze sector toegepast? Welke kenmerken hebben ze? Waar en waarom pakken de systemen goed uit en waar niet? 

Nieuwe wet- en regelgeving voor de VVT-sector hebben geleid tot de introductie van marktwerking. De onderliggende gedachte is dat een commerciëlere, meer marktgeoriënteerde aanpak de doelmatigheid van zorgverlening zal verbeteren. Tegelijkertijd zien we dat deze VVT-organisaties te maken krijgen met mondige cliënten die vragen om zorg op individuele maat. De zogenaamde ‘dankbare’ generatie verdwijnt langzaam en maakt plaats voor een kritischere generatie van ‘zorgconsumenten’, die vaak een deel van de zorg uit eigen portemonnee betaalt. Dit alles heeft tot gevolg dat de VVT-organisaties in toenemende mate aan marktrisico’s worden blootgesteld. Directies van deze bedrijven moeten zich steeds meer als zorgondernemers profileren. Als gevolg van deze ontwikkelingen maakt het management in de VVT-sector meer gebruik van MACS om bedrijfsrisico's tijdig in beeld te krijgen en de doelmatigheid van de zorgverlening te verbeteren. Dit intensievere gebruik van MACS geldt niet alleen voor het hoger management. Ook het lagere management, zoals teammanagers die het verzorgend en verplegend personeel in de directe nabijheid van cliënten aansturen, krijgt in toenemende mate met MACS te maken. Juist omdat deze teammanagers dicht bij de dagelijkse praktijk staan, worden ze geacht sneller met betere oplossingen te komen voor problemen van cliënten. Ze krijgen hiertoe van hogerhand bevoegdheden gedelegeerd, zoals budgetverantwoordelijkheden. Om adequaat met deze financiën om te kunnen gaan en daarover verantwoording af te kunnen leggen, hebben ook zij MACS nodig. 

Dit onderzoek heeft tot doel om een beeld te schetsen van de toepassing van MACS in de VVT sector. Hoe moeten MACS vormgegeven worden om aan te kunnen sluiten bij de nieuwe uitdagingen waarvoor de VVT-sector zich gesteld ziet? En andersom, welke effecten heeft de introductie van MACS op de zorgpraktijk? Hoe gaan managers met MACS-informatie om en welke effecten heeft dit? In het kader van dit onderzoek worden drie diepgaande case studies verricht. Het  oogmerk is om uiteindelijk te komen tot een aantal leerpunten voor het management van VVT-organisaties met betrekking tot de inrichting en toepassing van MACS.

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Over het lectoraat