InnoSI: Innovative Social Investment: Strengthening communities in Europe

Looptijd: mei 2015 t/m oktober 2017
Betrokken onderzoekers: Marijke Christiansson, Alfons Fermin, Sandra Geelhoed, Eva Hijmans

Projectbeschrijving

Dit onderzoekprogramma laat zien hoe investeringen in innovatief sociaal beleid kunnen bijdragen aan een inclusieve samenleving. Sociale veranderingen die nodig zijn om de gevolgen van de crisis in Europa aan te pakken.

Doel en doelgroep

Het doel van het project is te bereiken dat beleidsmakers, politici en professionals geïnformeerd zijn over effectieve aanpakken in sociaal innovatieve projecten. Dat doen wij door het delen van informatie over goede voorbeelden, wetenschappelijke inzichten en bestudeerde ervaringen.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

De ervaringen zijn specifiek relevant voor het lokale arbeidsintegratie – en welzijnsbeleid. Het onderzoek geeft een zeer gedetailleerd en gevarieerd beeld van ervaringen met sociale investeringen van 20 bestudeerde projecten op lokaal niveau in 10 lidstaten van de EU.

Relevantie voor het onderwijs

Voor het onderwijs zijn zowel de inhoudelijke resultaten als enkele methodologische aspecten van het onderzoek belangrijk. Het onderzoek levert informatie op over onderliggende theoretische concepten zoals sociale investeringen, sociale innovatie en sociale economie. De evaluatie van de 20 casestudies geeft een goed beeld hoe sociale innovatie en sociale investeringen op lokaal niveau tot stand komen en wat daar de ervaringen van zijn, in positieve en in negatieve zin. Methodologisch zijn met name de aanpak van de community reporters en de forecast methode (toekomstonderzoek) relevant. Het is ook de bedoeling om vanuit het project een digitaal handboek over sociale innovatie op te leveren, dat in het onderwijs kan worden gebruikt. 

Consortium/projectpartners

Het consortium van InnoSI bestaat uit tien hogescholen en universiteiten uit verschillende EU-lidstaten (Finland, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Polen, Hongarije, Spanje, Italië en Griekenland), die alle zijn gevestigd in steden die een regionaal perspectief aan het consortium geven.
In ieder deelnemend land zijn onder meer twee verdiepende casestudies verricht. In Nederland betreft dit twee stadslandbouwinitiatieven (Amelis’hof en de Volle Grond) en een woon-werk gemeenschap (’t Groene Sticht).

Cofinanciering

EU: Horizon2020

Resultaat/producten

In het kader van het project zijn onder meer rapporten geschreven over conceptuele aspecten van sociale investeringen, sociale innovatie en sociale economie. Ook is gerapporteerd over de stand van zaken van deze aspecten in de verschillende lidstaten van Europa. Daarbij is geconstateerd dat het begrip van sociale investering niet gebruikt wordt op lokaal en regionaal niveau, al komen ideeën achter dit begrip wel terug. Er wordt nadrukkelijk ingezet op de verbetering van de vooruitzichten van burgers op toekomstig werk en sociale participatie met aandacht voor sociale cohesie en stabiliteit.

De twintig casestudies zijn uitgebreid beschreven. Ook is een integraal rapport opgesteld waarin over de casussen heen conclusies worden getrokken. Veel van de in de case studies onderzochte initiatieven zijn gericht op investeringen in de zeer kwetsbare en gestigmatiseerde groepen, en worden regelmatig burgers actief betrokken in het innovatieproces. Financiering van sociale investeringsprojecten en –programma’s blijkt sterk afhankelijk van publieke middelen. Slechts in enkele case studies is sprake van een mix van financiering, en de Nederlandse case van ’t Groene Sticht is daar een van. Evaluatie is een zwak punt, zodat het sociale rendement van investeringen niet goed kan worden vastgesteld. Nieuwe vormen van evaluatie en monitoring zijn nodig.

Tenslotte is er een rapport geschreven over de ervaringen (verhalen) verzameld van de mensen die gebruik maken van de innovatieve arrangementen in de deelnemende landen. Het geven van invloed aan cliënten van deze projecten zorgt voor meer succes.

Voor meer informatie en de onderliggende rapporten verwijzen wij naar de website: www.innosi.eu

Implementatie

De resultaten van het onderzoek worden in uiteenlopende documenten en publicaties (zowel fysiek als via website en social media) verspreid. Tevens worden rondetafel gesprekken en/of seminars georganiseerd om met beleidsmakers en professionals de betekenis van de resultaten van het onderzoek te bespreken en te kijken op welke wijze deze breder kunnen worden toegepast.

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat

Organiseren van Verandering in het publieke domein

Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties

Over het lectoraat

Betrokken opleiding