Impactvol afstuderen in het hoger economisch onderwijs

Looptijd: 1 februari 2019 tot 31 januari 2022
Status: Lopend

Doel en doelgroep

Doel van het project is om gezamenlijk met economische hbo-opleidingen, lectoraten, bedrijven en studenten nieuwe scenario’s te ontwerpen voor het afstuderen waarnee waarde gecreëerd wordt voor zowel het bedrijfsleven, studenten, onderwijs als onderzoek.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

In het hoger economisch beroepsonderwijs doen jaarlijks meer dan 30.000 studenten een afstudeerproject ter afsluiting van hun opleiding. Meestal in opdracht van een bedrijf of instelling. Het afstuderen is een belangrijk moment in de vorming van professionals en tegelijkertijd een kans voor onderwijs, onderzoek en praktijk om gezamenlijk complexe praktijkproblemen aan te pakken.
Echter, bij veel opleidingen in het economische domein is er op dit moment een sterke focus op het doen van een onderzoek tijdens het afstuderen, uitmondend in een onderzoeks- of adviesrapport. Die vorm wordt niet altijd optimaal gevonden door alle partijen. Bedrijven en instellingen wensen regelmatig andere producten en resultaten van een afstudeeropdracht dan een adviesrapportage. Opleidingen stellen zich steeds vaker de vraag of het uitvoeren van een afstudeeronderzoek wel een goede toetsing is van de eindkwalificaties van een opleiding. Tenslotte, ervaren studenten het afstuderen regelmatig als een laatste hobbel die ze moeten nemen om het diploma te halen, zien de relatie niet altijd met de dagelijkse praktijk waarvoor ze zijn opgeleid en lopen in deze fase vaak studievertraging op.

Relevantie voor het onderwijs

Zie hierboven. In dit project valt relevantie voor het onderwijs samen met de relevantie voor de beroepspraktijk.

Consortium/projectpartners

  • Sectoraal adviescollege/Sectorraad economische opleidingen Vereniging Hogescholen in de persoon van Paul Ganzeboom.
  • Els van der Pool (HAN), lectoraat human communication development.
  • Tonnie van der Zouwen, lectoraat sustainable working and organizing.

Cofinanciering

Dit project wordt bekostigd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Resultaat/producten

De volgende producten worden de komende drie jaar beoogd:

  • Scenario’s voor afstuderen met bijbehorende handleidingen, tools en instrumenten.
  • Diverse artikelen inektijdschriften en wetenschappelijk internationale tijdschriften.
  • Een website met blogs en een digitale nieuwsbrief.
  • Een netwerk waarin beroepspraktijk, onderzoek en opleiding de dialoog kunnen blijven voeren over de waarde van afstuderen door studenten.

Implementatie

In dit project werken we voortdurend in co-design met alle belanghebbenden. Daarmee hopen we gedurende het hele project doorwerking te hebben op de ontwikkelingen rondom het afstuderen in het economische domein.

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Over het lectoraat