Huiselijk geweld

Onderzoek huiselijk geweld

In de periode 2016 – 2018 zijn binnen het lectoraat JK verschillende onderzoeken uitgevoerd op het gebied van huiselijk geweld.

Leerateliers Jeugd, gezin en zeden

In 2016 en 2017 is geëxperimenteerd met leerateliers jeugd, gezin en zeden. Deze leerateliers waren een van ZSM, en vonden plaats in Haarlem, Maastricht en Utrecht. De leerateliers werden ingericht met het doel om zaken rond jeugddelinquentie en huiselijk geweld die niet binnen het strakke keurslijf van zes uur behandeld konden worden te selecteren en gezamenlijk te verdiepen voor een periode van tenminste acht weken. De vaste ZSM partners Reclassering, OM, politie, slachtofferhulp en Raad voor de Kinderbescherming werden uitgebreid met Veilig Thuis en Halt en soms ook met maatschappelijke organisaties en het Veiligheidshuis. De casussen werden onder voorzitterschap van het OM behandeld aan de hand van vijf gezamenlijk geformuleerde leidende principes. De resultaten zijn beschreven per leeratelier: Noord Holland, Limburg en Midden-Nederland. De leerpunten die kunnen worden getrokken uit de drie leerateliers staan beschreven een overkoepelend reflectierapport.

Team op kracht: Outreachend achter de voordeur bij SIMONE

SIMONE is een intramurale voorziening nieuwe stijl waar kwetsbare mishandelde vrouwen en hun kinderen, vaak met meervoudige problemen, via de WMO instromen in een eigen woonvoorziening met een eigen voordeur. Deze aanpak vraagt van groepswerkers om meer vakinhoudelijk maatwerk te leveren en pro-actief te zijn. De werkwijze van SIMONE is gevolgd via bestudering van kerndocumenten, interviews met professionals en bewoners, en observaties. Op grond daarvan zijn in samenspraak met de staf leidende principes en klantbeloftes geformuleerd die gaan over waarden als gelijkwaardigheid, bejegening, compassie en talentontwikkeling. Bevindingen en conclusies zijn hier te downloaden.

Take a break: Op weg naar duurzame veiligheid bij partnergeweld

Take a break is een zes weken durende innovatieve ambulante interventie die eind 2016 door vrouwenopvang Moviera is ontwikkeld. Doel van het programma is om spanningen en ruzies in relaties en gezinnen in een vroeger stadium te herkennen. Bij de start wordt samen met het gezin een veiligheidsplan opgesteld om de directe veiligheid te realiseren. Met de partners wordt gekeken of een korte time-out noodzakelijk is om te komen tot een veilige situatie en wie van de partners tijdelijk de thuissituatie verlaat. De inzet op het vrijwillig tijdelijk vertrek van een van de partners is een innovatief aspect van deze interventie. Uitgangspunt is dat de kinderen (indien aanwezig) in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven en ervaren dat oplossingen mogelijk zijn. Het tweede deel van het traject bestaat uit de analyse van de risico- en beschermende factoren die in dit gezin aanwezig zijn. De analyse wordt afgerond met een Plan van aanpak gericht op duurzame veiligheid in het betreffende gezin en overdracht naar het lokale veld. Aan de hand van een planevaluatie is de werkwijze en theoretische onderbouwing van Take a Break onderzocht. De resultaten zijn hier te downloaden. 

Erop af en dan? De aanpak van huiselijk geweld in de Utrechtse buurtteams Sociaal

Het vormgeven van de aanpak van huiselijk geweld door de buurtteams is een complex en roept tal van vragen op. In een ontwikkelingsgericht onderzoek is de aanpak van huiselijk geweld door de Utrechtse buurtteams beschreven. Op grond daarvan zijn vijf spanningsvelden en bijbehorende dilemma’s in kaart gebracht: 

  • het normale leven versus geweld; 
  • eigen kracht versus eigen regie; 
  • keuzevrijheid versus drang en dwang; 
  • incidenten versus resultaten; 
  • generalisme versus specialisme. 

Op grond van het onderzoek worden concrete aanbevelingen gedaan voor verdere professionalisering van de werkwijze van buurtteams bij huiselijk geweld. Het onderzoek is hier te downloaden.