Het ziekenhuis van de toekomst. Ontwerp van een Helende Ziekenhuisomgeving (HEZO)

Looptijd: dit onderzoek is afgerond en liep van februari 2010 tot februari 2012
Projectleider: Prof. dr. Helianthe Kort
Projectcoördinatie: Frank H. Buijs, projectmanager

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Het ziekenhuis als gebouw is net als de gehele gezondheidszorg in transitie. De architectuur en het ontwerp veranderen van een uniform, gestandaardiseerd gebouw naar een helende omgeving, de zogenaamde healing environment. Uit diverse bronnen komt naar voren dat het Healing Environments-concept (HE-concept) het herstel en het welbevinden van mensen ten goede komt en dat het stress vermindert. Binnen het HE-concept gaat het onder meer om het gebruik van passend (dag)licht, natuurlijke kleuren, planten en kunst. Daarnaast betekent het ook dat de omgeving zo is ontworpen dat deze de mogelijkheid biedt dat mensen actief en zelfredzaam zijn. Echter, het daadwerkelijk ontwerpen op basis van wetenschappelijke resultaten, het zogenaamde evidence-based ontwerpen, is er nog niet.

Het mkb wilde bekend raken met het Healing Environments-concept. In dit project werkten mkb en Hogeschool Utrecht samen om dit concept te doorgronden (evidence opbouw). De nieuwbouw van het Meander Medisch Centrum diende hierbij als proeftuin. Nu het mkb begrijpt wat het HE-concept inhoudt, kan het vraaggericht haar producten ontwikkelen en/of inzetten. Daarmee ontwikkelt het mkb een duurzame kans als het gaat om het verkrijgen van orders bij ziekenhuisbouw, maar ook in breder perspectief, bij minder specifieke bouwprojecten (scholen, bedrijfspanden, etc.).

Doel en doelgroep

Het HEZO-project was in eerste plaats bedoeld voor het mkb. Daarnaast kunnen ook andere doelgroepen van de opbrengsten gebruikmaken, zoals:

  • professionals in de zorg
  • professionals in de huisvesting
  • bouwtechnici, installatietechnici
  • studenten, docenten en onderzoekers

Resultaat/producten

 Het HEZO-project levert kennis en kunde op over healing environments, en de vertaling daarvan naar bouwopzet, het ontwerp, de inrichting en het invullen van zorgprocessen van het ‘ziekenhuis van de toekomst’. Dit is gebundeld in de volgende producten:

Implementatie

Met de beschrijving van de functionele eisen die voortkomen uit het HE-concept kunnen mkb-bedrijven hun producten en/of diensten aanpassen.

Projectpartners

Het consortium bestond uit de volgende partijen:

Cofinanciering

Het project Het ziekenhuis van de toekomst. Ontwerp van een helende ziekenhuisomgeving werd gefinancierd door SIA RAAK (registratienummer: 2009-13-9H).