Health Literacy in physical therapy; Adapting and using a questionnaire in a Dutch and Turkish low health literate patient population

Looptijd: 2010 - 2019
Betrokken lector: Harriët Wittink
Promovendus: Marlies Welbie MSc.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Binnen deze studie wordt een interactieve vragenlijst ontwikkelt die beperkt gezondheidsvaardige fysiotherapie patiënten in staat stelt om zelfstandig een vragenlijst over pijn, pijnintensiteit en beperkingen in het dagelijks leven in te vullen. Deze studie zal een bijdrage leveren aan bestaande kennis over de gebruiksvriendelijkheid van gezondheid gerelateerde vragenlijsten voor zowel beperkt gezondheidsvaardige als gezondheidsvaardige patiënten. Tevens zal het leiden tot meer kennis en inzicht met betrekking tot het effect van het gebruik van gezondheid gerelateerde vragenlijsten op de interactie tussen fysiotherapeuten en beperkt gezondheidsvaardige patiënten. De kennis die wordt opgedaan binnen deze studie wordt vertaald naar het onderwijs van de bachelor opleidingen Fysiotherapie en Oefentherapie Cesar. Tot slot biedt dit project studenten de mogelijkheid te participeren in praktijkgericht onderzoek. Vanaf 2010 hebben ca. 15 studenten meegewerkt in het kader van onderwijs en afstuderen.

Theoretisch kader

Eén van de eerste taken van een zorgverlener is om antwoord te geven op de vraag: "Waarom komt deze patiënt nu bij mij?" Het is niet alleen belangrijk te weten welke klachten een patiënt heeft, maar vooral hoe de patiënt deze klachten beleefd en welke invloed ze hebben op het functioneren in het dagelijkse leven, zowel thuis, in de vrije tijd als op het werk. Daarnaast is het belangrijk te weten welke verwachtingen de patiënt heeft van de behandeling. Om hier achter te komen gebruiken zorgverleners vragenlijsten. Patiënten geven antwoord op gestandaardiseerde vragen over bijvoorbeeld, pijn, fysiek functioneren, bewegingsangst, of gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven. De antwoorden worden uitgedrukt in maat en getal. Dit maakt het probleem van de patiënt objectiveerbaar. Het gebruik van deze vragenlijsten helpt de zorgverlener communiceren met de patiënt over wat de patiënt belangrijk vindt. Dit maakt het samen eens worden over de diagnose en behandeling makkelijker, wat leidt tot betere therapietrouw, patiënt tevredenheid en betere gezondheid van de patiënt. Dezelfde vragenlijsten worden gebruikt om de resultaten van een behandeling te evalueren. Het gebruik van vragenlijsten wordt aanbevolen in alle richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap van Fysiotherapie (KNGF). Ook bestaat veel belangstelling onder zorginkopers van verzekeraars voor het gebruik van vragenlijsten om de kwaliteit en effecten van zorg zichtbaar te maken.
Helaas is het leesniveau van de meeste vragenlijsten te hoog voor mensen die laaggeletterd zijn. In Nederland zijn 250.000 mensen analfabeet en ongeveer anderhalf miljoen mensen laaggeletterd. Van deze groep is ongeveer twee-derde autochtoon en een-derde allochtoon. Laaggeletterdheid is sterk geassocieerd met beperkte gezondheidsvaardigheid. Beperkt gezondheidsvaardige patiënten hebben moeite om de zorgverlener te begrijpen en om hun klacht onder woorden te brengen. Uit de literatuur blijkt dat de therapietrouw onder deze patiënten lager is. Zorgverleners weten niet altijd aan te sluiten op het kennis- en vaardigheidsniveau van beperkt gezondheidsvaardige patiënten. Dit bemoeilijkt de patiënt-zorgverlener-interactie. De zorg is minder toegankelijk voor deze patiënten (minder effectieve behandelingen) en de medische kosten zijn bijna twee keer zo hoog als die voor mensen die voldoende vaardig zijn.
Het gebruik van een gestandaardiseerde gezondheid gerelateerde vragenlijst zou beperkt gezondheidsvaardige patiënten wellicht kunnen helpen om op effectieve wijze relevante informatie over hun gezondheidsprobleem en hulpvraag aan de fysiotherapeut te verstrekken.

Doelstelling

Het doel van dit project is om kennis en inzicht te vergaren over de manier waarop een gezondheid gerelateerde vragenlijst op zo’n manier aangepast kan worden dat het beperkt gezondheidsvaardige patiënten helpt om relevante informatie over hun gezondheidsprobleem en hulpvraag aan de fysiotherapeut te verstrekken
Implementatie
De kennis die voortkomt uit het onderzoek wordt direct geïmplementeerd in het onderwijs. Het product dat voortkomt uit het onderzoek, de Dutch Talking Touch Screen Questionnaire (DTTSQ), zal worden gevaloriseerd zodat het beschikbaar komt voor fysiotherapeuten in de praktijk (zie SIA RAAK project TRANSFYSA).

Samenwerking

Voor de ontwikkeling van de DTTSQ is een consortium opgericht waarbij de volgende partijen betrokken waren: Lectoraat Leefstijl en Gezondheid, Lectoraat Co-Design, TNO, NIVEL, WAU, RGF Midden-Nederland, NIGZ, PHAROS, UvA, AGIS Zorgverzekeringen, Mikado, KNGF (zie SIA RAAK project TRANSFYSA).

Promotoren

Prof. dr. Walter Devillé (UvA)

Co-promotoren

Harriet Wittink PhD (HU)