Handboek “Ontwikkelen en professionaliseren van ervaringsdeskundigheid: een didactiek voor professionals en beroepsopleidingen in ervaringsdeskundigheid”

Aanleiding tot het starten van het project/ omschrijving van de context

Ervaringsdeskundigheid is een begrip dat in toenemende mate een rol speelt in zorg en welzijnspraktijken van sociale professionals en is feitelijk een hele krachtige manier in het ondersteunen van herstelprocessen.

Ervaringsdeskundigen zijn degene die vanuit hun eigen ervaring met bepaalde problematiek en de gang door de zorg zich inzetten binnen een professionele context ten behoeve van andere cliënten, bewoners, professionals en/of organisatiebeleid.

Nederland telt een drietal MBO opleidingen en een vijftal HBO opleidingen binnen het sociaal agogisch domein die zich bezighouden met de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid onder de eigen studentenpopulatie. In de praktijk wordt de afgelopen jaren geïnvesteerd in de inzet van ervaringsdeskundigen en er zijn ook tekenen dat het klimaat en de cultuur van verschillende instellingen  aan het kantelen is naar een meer op herstel georiënteerde setting. Zodoende wordt na vele jaren pionieren en experimenteren ervaringsdeskundigheid steeds meer omarmd en verwelkomd in een zorgsysteem dat tegelijkertijd in allerlei opzichten verschraald en rigide wordt.

Gezien de ontwikkelingen rond het professionaliseren van ervaringsdeskundigheid is er behoefte aan inzicht in de kenmerken van een optimale didactiek in het beroepsonderwijs voor het vakgebied ervaringsdeskundigheid.

Doel(en) van het project

De mbo 4 opleiding ‘Begeleiders GGz met ervaringsdeskundigheid Maatschappelijke Zorg’ (BGE/MZ) wil samen met de Hogeschool Utrecht en de beroepspraktijk een didactische aanpak beschrijven en materiaal ontwikkelen in de vorm van een handboek gericht op ontwikkelen en professionaliseren van ervaringsdeskundigheid in het beroepsonderwijs. Het doel hiervan is opleidingen en praktijk te inspireren en inzicht te geven in de werkzame elementen die gaandeweg de jaren bij hebben gedragen aan de professionalisering van ervaringskennis en deskundigheid binnen een regulier onderwijsklimaat.

Doelgroep(en) waar het project zich op richt

In dit project wordt samengewerkt met een groot aantal ervaringsdeskundige co-auteurs die dikwijls ook verbonden zijn met diverse praktijken behorend bij het sociaal domein.

De beoogde doelgroep voor wie de boekpublicatie interessant zal zijn, betreft studenten, docenten en supervisoren van de sociaal agogische MBO en HBO opleidingen en andere onderwijscontexten. Daarnaast dient de publicatie ook van nut te zijn voor het werkveld, omdat het inzicht verschaft in de ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Omschrijving project

Door middel van een breed gedragen boekpublicatie wordt kennis over leerprocessen, methoden, onderwijsklimaat en benodigde competenties onder docentbegeleiders in het werken met aspirant-ervaringsdeskundigen beschikbaar gesteld.

Beoogde resultaten en producten

De verwachte opbrengst is een handboek “Ontwikkelen en professionaliseren van ervaringsdeskundigheid: een didactiek voor professionals en beroepsopleidingen in ervaringsdeskundigheid” inclusief een digitaal werkmateriaal voor docenten en studenten.

Looptijd

2 jaar

Samenwerkingspartners en/of andere direct betrokken organisaties

  • ROC Zadkine
  • Altrecht
  • Vele andere praktijkorganisaties waaraan de co-auteurs verbonden zijn.

Naam/contactgegevens van projectleider

S. Karbouniaris (simona.karbouniaris@hu.nl)

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat