Handboek Langdurige Zorg en Technologie

Maatschappelijke relevantie

Binnen het lectorennetwerk Zorg en Technologie werd duidelijk dat er relatief veel kennis is op het snijvlak van zorg en technologie, maar dat deze kennis versnipperd aanwezig was en niet voor ieder gemakkelijk toegankelijk was. Er was behoefte om de huidige kennis op het snijvlak van zorg en technologie te beschrijven en te bundelen.

Doel en doelgroep

Het boek Langdurige zorg en technologie gaat over innovaties in de zorg die mogelijk zijn door de toepassing van nieuwe technologie. Het boek is bestemd voor de langdurige zorg, zoals de thuiszorg, de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg, en niet zozeer voor de ziekenhuiszorg.

Het doel van dit boek is tweeledig:

  • zorgprofessionals inzicht geven in welke innovaties mogelijk zijn voor hun werkveld
  • technologieaanbieders inzicht geven in welke mogelijkheden zij kunnen benutten om diensten en toepassingen voor de zorg succesvol te ontwikkelen en te implementeren

Het boek is bedoeld voor docenten, studenten en professionals in de zorg die mogelijkheden voor kwaliteitsverbeteringen en zorgprocesoptimalisatie willen onderzoeken. Het boek geeft docenten, studenten en professionals in technische beroepen meer inzicht in de kansen en implementatiemogelijkheden voor technologie in de zorg.

Resultaat/producten

Het boek bestaat uit vier delen.

  1. Het speelveld van de zorg in Nederland en de belangrijkste ontwikkelingen in de verschillende zorgsectoren: welke vragen spelen in deze sectoren waarop technologie mogelijk een antwoord biedt?
  2. De technologische ontwikkelingen op heel verschillende terreinen: de mogelijke betekenis van deze technologieën en ontwikkelingen van de zorg.
  3. Voorbeelden van concrete toepassingen.
  4. Randvoorwaarden die voor de ontwikkeling van technologie in de zorg van belang zijn: concrete tips en aanbevelingen voor iedereen die zich, geïnspireerd door de mogelijkheden, begeeft op het pad van innovatieve toepassing van technologie in de zorg.

Technologie voor Zorginnovaties

Over het lectoraat