Goeie snap van elkaar

Dit is een afgerond project.

Dit project wil de communicatie verbeteren tussen mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en de professionals. Tijdens een langdurig revalidatieproces krijgt de cliënt met NAH te maken met diverse professionals. De cliënt heeft vanwege zijn hersenletsel vaak grote moeite om zijn wensen kenbaar te maken. Daarom neemt de mantelzorger (meestal de partner) deze rol op zich. Bij dit project draait het dus om de communicatie tussen cliënt en mantelzorger enerzijds, en de professional anderzijds. Doel is te onderzoeken hoe deze communicatie er voor kan zorgen dat het leven van de cliënt weer vorm en inhoud krijgt. Belangrijk is de vraag over welke vaardigheden de professional moet beschikken om zo optimaal mogelijk te communiceren?

Twee fasen

Het project bestaat uit twee fasen. Fase A (2006-2007) is afgerond en bestond uit een groot aantal interviews met cliënten, mantelzorgers en professionals. Op basis daarvan hebben de onderzoekers aanbevelingen gedaan voor de verbetering van de communicatie. In fase B (2008-2010) gaan cliënten, mantelzorgers en professionals aan de slag met een verbetertraject, gebaseerd op de onderzoeksresultaten uit fase A. Bij deze tweede fase wordt samengewerkt met het Lectoraat Chronisch Zieken.

Best Practice Units

 In fase B zijn zogeheten Best Practice Units opgericht. In deze regionale netwerken delen professionals, cliënten, mantelzorgers en onderzoekers hun ervaringen met het verbetertraject. De onderzoekers ondersteunen hen daarbij met nieuwe methodieken. Bovendien wordt de kennis in deze netwerken vertaald naar onderwijsmodules.

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat