Goed Casemanagerschap in de gevangenis

Looptijd: november 2018 - juni 2019
Betrokken lector: Dr. Vivienne de Vogel
Betrokken onderzoekers: Joep Hanrath (onderzoeksleider), Richard van Asch, Ahmet Talan
Betrokken opleiding: Social Work

Achtergrond en relevantie

Casemanagers binnen DJI hebben met een nieuwe taakstelling de werkzaamheden overgenomen van de Medewerker Maatschappelijke Dienstverlening (MMD) en de medewerker Bureau Selectie en Detentie (BSD). Vanaf 2013 begeleiden casemanagers de justitiabelen in hun overgang van detentie terug naar de samenleving. Samen met de een justitiabele screent de casemanager binnen 10 dagen na binnenkomst op de persoonlijke situatie van de justitiabele op vijf basis voorwaarden: identiteitsbewijs, huisvesting, werk of inkomen, zorg en schulden. De taakomschrijving van de casemanager geeft de kaders voor de invulling van hun werkzaamheden. Toch keert in de dagelijkse praktijk de vraag terug wanneer doe je het goed? Wat is nu de base-line van de kwaliteit van ons werk?

Onderzoeksdoel en praktijkbetrokkenheid

Doel van het onderzoek is om aan de hand van beroepssituaties en in gesprek met justitiabelen nader invulling te geven aan het concept goed casemanagerschap. Daarbij is het van belang inzicht te krijgen in normatieve keuzes die casemanagers maken binnen de waardendriehoek zorg-veiligheid-autonomie en de leervragen die dat met zich meebrengt vanuit hun verschillende opleidingsachtergronden en werkervaringen. Het project wordt uitgevoerd met 9 casemanagers uit drie verschillende inrichtingen die als mede-onderzoek in verschillende fasen actief zijn.

Onderzoeksvragen

Hoe positioneert de casemanager zich in de dagelijkse taken die hem volgens het functieprofiel zijn toebedeeld om te komen tot goed casemanagerschap?

Het onderzoek bestaat uit drie deelprojecten:

 • Deelproject 1 ( oktober – december 2018)
  De onderzoeksvraag in deelproject 1 luidt:
  Welke keuzes op de waarden veiligheid / zorg / autonomie blijken voor de justitiabelen belangrijk te zijn (geweest) in het D&R plan?
 • Deelproject 2 ( januari- maart 2019)
  De onderzoeksvraag in deelproject 2 luidt:
  Welke afwegingen tussen de waarden zorg-autonomie-veiligheid liggen er besloten in  de casuïstiek uit deelproject 1?
 • Deelproject 3 ( april-juni 2019)
  De onderzoeksvraag in deelproject 3 luidt:
  Waarin komen afwegingen van casemanagers uit deelproject 2 wel of niet overeen met afwegingen van de lijnverantwoordelijke?

Werken in Justitieel Kader

Werken in Justitieel Kader

Over het lectoraat