Gemengd Wonen

Looptijd: 2016-2019

Betrokken onderzoekers: Aly Gruppen, Maarten Davelaar, Jeroen Knevel

Meer informatie: Projectleider Maarten Davelaar via info@maartendavelaar.nl of 06-21576604. 

Doel en doelgroep

De Ontwikkelwerkplaats ‘Gemengd Wonen’ heeft tot doel om samen met relevante stakeholders te leren van de ervaringen binnen vijf gemengde woonprojecten in Utrecht, ten behoeve van bestaande en toekomstige soortgelijke woonvormen en toekomstig beleid rond inclusie, participatie, wijkbeleid en huisvesting van kwetsbare doelgroepen in en buiten Utrecht. 

Het project richt zich op en krijgt vorm via bestuurders, medewerkers en bewoners van speciale  woonprojecten. Daarin wonen mensen met kwetsbaarheden (als gevolg van eerdere dak- of thuisloosheid, psychische problemen of licht verstandelijke beperkingen) bij andere burgers in eenzelfde complex of buurt. Die laatsten kiezen daar bewust voor.

Andere doelgroepen zijn:

  • Overheden, woningcorporaties, zorg- en opvanginstellingen, cliëntenorganisaties die soortgelijke projecten hebben opgezet of overwegen dit te doen. 
  • HBO-opleidingen, in het bijzonder studenten van de opleidingen CMV, SPH en MWD. 

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

De aandacht voor vormen van gemengd wonen is groot en groeiende onder overheden, zorg- en opvangorganisaties, cliëntenorganisaties, woningcorporaties en anderen. Voorbij de goede bedoelingen rond de ‘magic Gmix’ of ‘gemengd wonen’ wordt via een participatieve aanpak gekeken hoe de praktijk van de woonprojecten zich ontwikkelt: kennis van bewoners, medewerkers, bestuurders en onderzoekers wordt daartoe samengebracht. De Ontwikkelwerkplaats draagt bij aan de maatschappelijke discussie over vermaatschappelijking van de zorg, burgerinitiatieven en zelfregie rond het werken aan herstel en participatie, het bouwen aan een inclusieve samenleving en het tegengaan van sociale uitsluiting en dak- en thuisloosheid, et cetera. 

Relevantie voor het onderwijs

Facilitering van afstudeeronderzoek. Inhoudelijke input voor onderwijsprogramma’s zoals minor GGZ-agoog, minor LVB jeugd en volwassenen, de cursus Organiseren van de Hulpverlening (cursus SPH 3e jaar), input voor het nieuwe profiel Wijk en Samenleving (onderwijsinnovatie bachelor Social Work).

Consortium/projectpartners

Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen is een gezamenlijk initiatief van Stichting ’t Groene Sticht, Stichting de Tussenvoorziening, Lister, lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening en lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van Hogeschool Utrecht en Maarten Davelaar, zelfstandig onderzoeker en sociaal ontwikkelaar. Andere dragers van de Ontwikkelwerkplaats zijn woningcorporatie Portaal, woonwerkgemeenschap Emmaus, Abrona en het Europese project InnoSI (Horizon2020).

Cofinanciering

Projectpartners en Stichting Agis Zorginnovatiefonds

Resultaat/producten

  1.  Directe leereffecten voor de bewoners, medewerkers en bestuurders van de woonprojecten via hun intensieve participatie in onderzoek en kennisuitwisseling binnen de Ontwikkelwerkplaats.
  2. Handreiking voor wooncorporaties, zorg- en opvangorganisaties, gemeenten en voor professionals en bewoners.
  3. Bijdragen aan onderwijsmodules/onderwijsmateriaal.
  4. Bijdragen aan conferenties en bijeenkomsten.
  5. Rapportage en publicaties in vakbladen.

Implementatie

De Ontwikkelwerkplaats heeft direct impact op de praktijk door de centrale rol van bewoners en beroepskrachten erbinnen. Kennisverspreiding vindt verder plaats via onder andere het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht, Platform 31, Federatie Opvang en Aedes.

Leergang gemengd wonen

Vanaf 13 september 2018 wordt de leergang 'gemengd wonen' aangeboden, als initiatief van de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen (OGW). De OGW is een samenwerkingsproject van De Tussenvoorziening, Hogeschool Utrecht, onderzoeker Maarten Davelaar en woningcorporatie Portaal. Het doel van de leergang is dat u een brede en praktijkgerichte visie op gemengd wonen ontwikkelt. De leergang biedt een combinatie van theoretische inzichten, praktijkvoorbeelden van gemengde woonprojecten en persooniijke ontwikkeling aan. Er is gelegenheid samen te werken aan nieuwe projecten gemengd wonen of aan verbetering van reeds bestaande projecten. Vanwege de grote belangstelling zijn nieuwe edities van de leergang in voorbereiding.

Alle informatie over deze leergang en aanmeldmogelijkheden [pdf}.

Publicatie

Op donderdag 13 september zijn de eerste exemplaren van het rapport ‘Goede Buren’ aangeboden aan bewoners van en professionals en bestuurders betrokken bij gemengde woonprojecten in Utrecht. Het rapport doet verslag van onderzoek van de HU-lectoraten Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening en Participatie, Zorg en Ondersteuning naar woonprojecten waarin verschillende groepen mensen doelbewust samen wonen, contact onderhouden en gezamenlijk activiteiten ondernemen.  

Klik op de omslag hieronder om de publicatie te downloaden als PDF. 


Lees ook:

Wat is gemengd wonen? 

Kort videoverslag van de conferentie Goede Buren op 26 januari 2018

Uitgebreid videoverslag van de conferentie Goede Buren op 26 januari 2018.