Gemengd Wonen

Looptijd: 2016-2019

Betrokken onderzoekers: Aly Gruppen, Maarten Davelaar, Jeroen Knevel

Meer informatie: Projectleider Maarten Davelaar via info@maartendavelaar.nl of 06-21576604. 

Initiatiefnemers, doel en doelgroep

De Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen is een initiatief van Lia van Doorn (lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening, Hogeschool Utrecht), Nico Ooms (coördinator 't Groene Sticht, vanuit De Tussenvoorziening betrokken bij het opzetten van gemengde woonprojecten) en Maarten Davelaar (onderzoeker en sociaal ontwikkelaar). De Ontwikkelwerkplaats heeft tot doel om samen met relevante stakeholders te leren van de ervaringen binnen gemengde woonprojecten, ten behoeve van bestaande en toekomstige soortgelijke woonvormen en toekomstig beleid rond inclusie, participatie, wijkbeleid en huisvesting van kwetsbare doelgroepen in en buiten Utrecht. 

Het project richt zich op en krijgt vorm via bestuurders, medewerkers en bewoners van speciale woonprojecten. Daarin wonen  verschillende groepen mensen doelbewust samen, onderhouden zij contact en worden gezamenlijke activiteiten ondernomen. Het kan hierbij gaan om reguliere huurders met ex-dak- en -thuislozen, studenten met jongeren met een licht verstandelijke beperking, werkende jongeren met mensen met een psychische kwetsbaarheid of juist een waaier aan doelgroepen door elkaar waaronder ook ouderen en vluchtelingen. In de kern gaat het om mensen die een ‘goede buur’ voor elkaar willen zijn.

Andere doelgroepen zijn:

  • Overheden, woningcorporaties, zorg- en opvanginstellingen, cliëntenorganisaties die soortgelijke projecten hebben opgezet of overwegen dit te doen.
  • HBO-opleidingen, in het bijzonder studenten van de opleiding Social Work (voorheen CMV, SPH en MWD). 

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

De aandacht voor vormen van gemengd wonen is groot en groeiende onder burgers, overheden, zorg- en opvangorganisaties, cliëntenorganisaties, woningcorporaties en anderen. Voorbij de goede bedoelingen wordt via een participatieve aanpak gekeken hoe de praktijk van de woonprojecten zich ontwikkelt: kennis van bewoners, medewerkers, bestuurders, studenten en onderzoekers wordt daartoe samengebracht. De Ontwikkelwerkplaats draagt bij aan de maatschappelijke discussie over vermaatschappelijking van de zorg, burgerinitiatieven en zelfregie. Daarnaast staat het werken aan herstel en participatie, het bouwen aan een inclusieve samenleving en het tegengaan van sociale uitsluiting centraal.

Relevantie voor het onderwijs

De Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen faciliteert afstudeeronderzoek van bachelor studenten Social Work en master studenten Community Development. Ook ontstaan er inzichten voor de invulling van de nieuwe profielen 'Welzijn en Samenleving' en 'Zorg' (onderwijsinnovatie bachelor Social Work). Daarnaast is de Ontwikkelwerkplaats relevant voor de onderwijsprogramma’s van de afstudeerrichting  GGZ-agoog en de minor Gehandicaptenzorg: inclusiegericht samenwerken met jeugd & volwassenen met een verstandelijke beperking.

Consortium/projectpartners

De Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen is een samenwerkingsverband van Stichting ’t Groene Sticht, Stichting De Tussenvoorziening, het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht (de lectoraten Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening en Participatie, Zorg en Ondersteuning), woningcorporatie Portaal, Lister, Abrona, woonwerkgemeenschap Emmaus en Maarten Davelaar, zelfstandig onderzoeker en sociaal ontwikkelaar.

Cofinanciering

Projectpartners en fondsen.

Leergang gemengd wonen

Vanaf september 2018 wordt de leergang 'gemengd wonen' aangeboden, als initiatief van de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen (OGW). De Leergang is een samenwerkingsproject van De Tussenvoorziening, Hogeschool Utrecht, woningcorporatie Portaal en onderzoeker Maarten Davelaar. Het doel van de leergang is dat u een brede en praktijkgerichte visie op gemengd wonen ontwikkelt. De leergang biedt een combinatie van theoretische inzichten en praktijkvoorbeelden rond gemengd wonen. Er is gelegenheid samen te werken aan nieuwe projecten gemengd wonen of aan verbetering van reeds bestaande projecten. Wegens grote belangstelling is de tweede leergang Gemengd Wonen in februari 2019 gestart en wordt er een derde leergang gepland voor najaar 2019. 

Alle informatie over deze leergang en aanmeldmogelijkheden [pdf].

Resultaat/producten

  1.  Directe leereffecten voor de bewoners, medewerkers en bestuurders van de woonprojecten via hun intensieve participatie in onderzoek en kennisuitwisseling binnen de Ontwikkelwerkplaats.
  2. Handreiking voor wooncorporaties, zorg- en opvangorganisaties, gemeenten en voor professionals en bewoners.
  3. Bijdragen aan onderwijsmodules/onderwijsmateriaal.
  4. Bijdragen aan conferenties en bijeenkomsten.
  5. Rapportage en publicaties in vakbladen.

Implementatie

De Ontwikkelwerkplaats heeft direct impact op de praktijk door de centrale rol van bewoners en beroepskrachten erbinnen. Kennisverspreiding vindt verder plaats via onder andere het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht, Kennisplatform Utrecht Sociaal, gemeenten, Platform 31, Federatie Opvang, Aedes, De Vernieuwde Stad en andere landelijke verbanden en koepelorganisaties.

Publicaties, artikelen en video's

Op donderdag 13 september 2018 zijn de eerste exemplaren van het rapport ‘Goede Buren’ aangeboden aan bewoners van en professionals en bestuurders betrokken bij gemengde woonprojecten in Utrecht. Het rapport doet verslag van onderzoek naar vijf Utrechtse gemengde woonprojecten.   

Klik op de omslag hieronder om de publicatie te downloaden als PDF. 

 

Lees ook:

Wat is gemengd wonen? 

Kort videoverslag van de conferentie Goede Buren op 26 januari 2018

Uitgebreid videoverslag van de conferentie Goede Buren op 26 januari 2018


.