Gross motor development of infants using home-video registration with the Alberta Infant Motor Scale (GODIVA)

Looptijd onderzoek: 1 oktober 2014 - 31 januari 2021
Betrokken lector: Harriët Wittink
Betrokken onderzoekers: Jacqueline Nuysink, Marike Boonzaaijer, Imke van Maren-Suir 

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Aanleiding voor het GODIVA-project was de vraag van kinderfysiotherapeuten om een home video methode te ontwikkelen waarmee de motorische ontwikkeling van jonge kinderen gevolgd kan worden en op valide wijze gemeten, zonder veel extra belasting van kind en ouders. Na het ontwikkelen van de video methode is de validiteit en betrouwbaarheid van de video methode vast gesteld (Boonzaaijer et al, 2017). Vervolgens is een pilot studie gestart waarbij longitudinale grof motorische ontwikkeling van zuigelingen in kaart is gebracht. Daarnaast  is de home video methode gebruikt om de bruikbaarheid van de Canadese  normwaarden van de Alberta Infant Motor Scale te toetsen voor de Nederlandse populatie (AIMS-NL).

In 2016 is de GODIVA–KIT studie gestart (NWO promotiebeurs voor docenten voor Marike Boonzaaijer) waarbij de motorische ontwikkeling van >100 op tijd geboren gezonde zuigelingen in de tijd wordt gevolgd. Daarbij worden de ideeën en overtuigingen van ouders (Parental Beliefs) over de motorische ontwikkeling vastgelegd. Deze studie zal naar verwachting in 2020 worden afgerond.
Daarnaast wordt vanaf  2017 de motorische ontwikkeling van een cohort te vroeg geboren zuigelingen (<32 wkn GA en BW<1500 gr) gevolgd in de tijd (GODIVA-PIT, NWO promotiebeurs voor docenten voor Imke van Maren-Suir). Ook hier worden de Parental Beliefs meegenomen. Deze studie zal nog doorlopen tot 2021.

Doelstellingen GODIVA project

1. Validering van de AIMS-home video methode
2. Haalbaarheid AIMS–home video methode voor ouders vastleggen
3. Pilot studie Longitudinale Motorische Trajecten
4. Normering studie AIMS-NL
5. Systematische review: factoren van invloed op de motorische ontwikkeling 
6. Longitudinale motorische trajecten van à terme geboren gezonde zuigelingen bestuderen (GODIVA-KIT)
7. Longitudinale motorische trajecten van prematuur geboren zuigelingen bestuderen (GODIVA-PIT)

Implementatie

De verwachte concrete resultaten voor het werkveld waren: een bruikbare methode voor video-observatie voor testen en monitoren van ontwikkeling, als aanvulling op de bestaande methoden. Opbrengst voor het onderwijs is o.a. een beelddatabank die breed ingezet kan worden bij het opleiden van toekomstige kinderfysiotherapeuten. De samenwerking tussen de partners faciliteert een wisselwerking tussen de kenniscentra Hogeschool Utrecht (HU) en Universiteit Utrecht (UU), de masteropleiding (kinder-)fysiotherapie HU en professionals /kinderfysiotherapeuten, werkzaam in ziekenhuizen en in de eerstelijns praktijken en gezondheidscentra, om gebruikmakend van elkaars competenties een doelmatig netwerk rondom ontwikkeling van jonge kinderen te laten ontstaan.

De opbrengsten vanuit de longitudinale studies liggen m.n. in het werkveld. De studies zullen veel nieuwe kennis opleveren over de individuele variatie van de grofmotorische ontwikkeling in de tijd en factoren die daar een invloed op hebben.

Beide promotietrajecten bieden kansen voor studenten (Master- en Bachelor) om participeren in wetenschappelijk onderzoek in het kader van een minor, STER traject of afstuderen.

Resultaten

Het GODIVA project heeft nieuw inzicht opgeleverd in de grote variatie waarmee kinderen zich in de tijd ontwikkelen, alsmede over hoe ouders het ervaren om zelf de video’s te maken ten behoeve van screening en onderzoek. Vrijwel alle films die tot nu toe zijn verzameld, zijn van voldoende technische kwaliteit om de test af te nemen. Ook viel op dat 99% van de kinderen op de film in de ideale stemming is om te laten zien wat ze al kunnen. De deelnemende ouders gaven aan het filmen weinig belastend te vinden. Ze leerden hierdoor ook meer over de motoriek van hun kind. De videomethode wordt ondersteund door instructiefilms en checklists voor ouders.

Uit de AIMS-NL studie is naar voren gekomen dat de Canadese zuigelingen zich sneller ontwikkelen dan de Nederlandse kinderen, gescoord met de AIMS. Er zijn Nederlandse referentiewaarden die naast de Canadese normwaarden gebruikt kunnen worden.

Voor het GODIVA-onderzoek is door ICT studenten een applicatie ontwikkeld voor veilige video-uitwisseling, de Godivapp. Een tweede product is een digitale scoringstool voor onderwijs. De tool is tegelijkertijd een beeld-databank. Deze tool kan ingezet worden op meerdere moeilijkheidsniveaus. De ICT applicaties zijn in een vervolg studie doorontwikkeld voor de eerstelijns kinderfysiotherapie in het GoAPP-project (zie aldaar).

De GODIVA-onderzoeksgroep heeft de minor ‘Kind en ontwikkeling motoriek’ opgezet. Ook is er een workshop voor kinderfysiotherapeuten ontwikkelt over het nauwkeurig gebruik van de Alberta Infant Motor Scale. Deze workshop is aan meer dan 300 collega’s in het werkveld gegeven. Met kennis opgedaan uit de onderzoeksprojecten is tevens een post-HBO cursus voor kinderfysiotherapeuten ontwikkeld: Ontwikkelingsgericht onderzoek van de Zuigeling met de AIMS (OZA-cursus).

Een belangrijk resultaat is de vorming van een actief netwerk tussen de betrokken kennisinstellingen, ziekenhuizen en eerstelijnspraktijen rondom het onderwerp ontwikkelingsgericht onderzoek en zorg voor baby’s. Op dit moment wordt een interprofessionele Community of Practice (CoP) opgezet rondom het thema: Early Development waarin werkveld, onderwijs en onderzoek worden verbonden in het kader van ‘Leven lang Leren’ als speerpunt van de HU.

Samenwerking

Zowel docent/onderzoekers, als studenten en kinderfysiotherapeuten nemen deel aan de projecten. Er is een consortium gevormd met de volgende partners:

Cofinanciering: RAAK publiek 2013-15-53P, NWO promotiebeurs voor docenten (2x)

Website: www.godiva.hu.nl, www.goapp.hu.nl