Gross motor development of infants using home-video registration with the Alberta Infant Motor Scale (GODIVA)

Looptijd onderzoek: 1 oktober 2014 - 31 januari 2016
Betrokken lector: Harriët Wittink
Betrokken onderzoekers: Jacqueline Nuijsink, Marike Boonzaaijer, Imke van Manen-Suir en Petra Nijmolen

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Aanleiding voor het GODIVA-project was de vraag van kinderfysiotherapeuten om een methode te ontwikkelen waarmee de motorische ontwikkeling van jonge kinderen via filmbeelden gevolgd kan worden en op valide wijze gemeten, zonder veel extra belasting van kind en ouders. Als dit lukt kan deze methode ook gebruikt worden om goede Nederlandse normwaarden te ontwikkelen voor een bestaand instrument, de Alberta Infant Motor Scale (AIMS), en vervolgens ook om de ontwikkeling van speciale groepen kinderen met risico op stagnerende motorische ontwikkeling, zoals zeer vroeg geboren kinderen of kinderen met aangeboren hartproblemen, in kaart te brengen.

Vraagstelling

In GODIVA is de vraag van de kinderfysiotherapeuten uitgewerkt in drie innovatie- en onderzoeksprojecten:
1. Een validatie-onderzoek waarbij het beoordelen van motoriek via door ouders gemaakte video-opnames wordt vergeleken met observatie door therapeuten ter plaatse, gebruik makend van de AIMS;
2. Een ontwerpgericht onderzoek met haalbaarheidsstudie naar technische, juridische en operationele aspecten;
3. Een pilot onderzoek naar longitudinaal gemeten ontwikkelingsprofielen bij normaal ontwikkelende kinderen.

Doelstelling

In het project GODIVA, Gross motor development of infants using home-video registration with the Alberta Infant Motor Scale (AIMS), is een methode ontwikkeld, waarmee kinderfysiotherapeuten de motorische ontwikkeling van jonge kinderen via filmbeelden gemaakt door ouders kunnen volgen en op betrouwbare wijze meten zonder veel extra belasting voor kind en ouders. De validiteit en bruikbaarheid van de ontwikkelde werkwijze is in deze studie wetenschappelijk onderzocht.

Implementatie

De verwachte concrete resultaten voor het werkveld waren: een bruikbare methode voor video-observatie voor testen en monitoren van ontwikkeling, als aanvulling op de bestaande methoden. De praktijk krijgt de beschikking over een applicatie voor het veilig uploaden van het filmmateriaal. Het onderwijs krijgt een beelddatabank die breed ingezet kan worden bij het opleiden van toekomstige kinderfysiotherapeuten. De samenwerking tussen de partners faciliteert een wisselwerking tussen de kenniscentra Hogeschool Utrecht (HU) en Universiteit Utrecht (UU), de masteropleiding (kinder)fysiotherapie HU en professionals /kinderfysiotherapeuten, werkzaam in ziekenhuizen en in de eerstelijns praktijken en gezondheidscentra, om gebruikmakend van elkaars competenties een doelmatig netwerk rondom ontwikkeling van jonge kinderen te laten ontstaan.

Resultaten

Het tweejarige GODIVA project heeft nieuw inzicht opgeleverd in de grote variatie waarmee kinderen zich in de tijd ontwikkelen, alsmede over hoe ouders het ervaren om zelf de video’s te maken ten behoeve van screening en onderzoek. Vrijwel alle films die tot nu toe zijn verzameld, zijn van voldoende technische kwaliteit om de test af te nemen. Ook viel op dat 99% van de kinderen op de film in de ideale stemming is om te laten zien wat ze al kunnen. De deelnemende ouders gaven aan het filmen weinig belastend te vinden. Ze leerden hierdoor ook meer van over de motoriek van hun kind. De videomethode wordt ondersteund door instructiefilms en checklists voor ouders. Voor het GODIVA-onderzoek is door ICT studenten een applicatie ontwikkeld voor veilige video-uitwisseling, de Godivapp.
Een tweede product is een digitale scoringstool voor onderwijs. De tool is tegelijkertijd een beeld-databank. Deze tool kan ingezet worden op meerdere moeilijkheidsniveaus.
De GODIVA-onderzoeksgroep heeft tevens de minor ‘Kind en ontwikkeling motoriek’ en een cursus voor professionals ontwikkeld om de toepassing van het instrument op te frissen.
Een belangrijk eindresultaat is de vorming van een actief netwerk tussen de betrokken kennisinstellingen, ziekenhuizen en eerstelijnspraktijen rondom het onderwerp ontwikkelingsgericht onderzoek en zorg voor baby’s.
Inmiddels is een nieuwe subsidieaanvraag toegekend, GoAPP (Godivapp Applied in Pediatric Primary care), om interdisciplinair en samen met de eindgebruikers de videomethode met haar applicaties geschikt te maken voor implementatie in zelfstandige eerstelijns (kinder)fysiotherapiepraktijken.

Samenwerking

Zowel docent/onderzoekers, als studenten en kinderfysiotherapeuten zullen deelnemen in de projecten. Deze projecten zijn voorwaardelijk voor latere onderzoeksprojecten waarmee werkveld en onderzoekers normwaarden en speciale profielen kunnen gaan onderzoeken.
Er is een consortium gevormd met de volgende partners:

Cofinanciering: RAAK publiek 2013-15-53P

Website: www.godiva.hu.nl