FAN 2.0 – Ontwikkeling van een web-based instrument voor fonologische analyse en behandeling van kinderen

Looptijd: dit project loopt, verwachte einddatum is in 2018
Project coördinatie: Dr. Mieke Beers
Betrokkenen: Ellen Gerrits, Mieke Beers

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Sinds eind jaren negentig wordt bij de diagnostiek van kinderen met spraakproductieproblemen gebruikgemaakt van het computerprogramma FAN (Fonologische Analyse van het Nederlands, Beers 1998). Inmiddels is dit programma doorontwikkeld tot een web-based pilotversie ‘FAN 2.0’. Met het FAN-programma wordt op woordniveau een inventarisatie gemaakt van de verworven en niet-verworven spraakklanken. De analyse maakt een differentiatie tussen verstoorde en vertraagde fonologische ontwikkeling mogelijk, evenals het formuleren en evalueren van behandeldoelen. De behandeldoelen voortvloeiend uit een FAN-analyse zijn meervoudig en variëren per kind, waardoor een gerichte (‘op maat’) behandeling mogelijk is. Dit onderzoek beoogt de analysemethode FAN beschikbaar te maken voor gebruik door logopedisten en andere professionals (linguïsten, taal-spraakpathologen). In een serie projecten zullen de gebruiksvriendelijkheid, wensen en mogelijkheden voor implementatie van de web-based variant van FAN 2.0 geïnventariseerd worden. FAN 2.0 moet het mogelijk maken voor logopedisten om invoer en transcriptie snel en eenvoudig uit te voeren en behandeldoelen aan behandelvormen te koppelen.

In de logopedieopleidingen in Nederland wordt veel aandacht besteed aan het onderscheid in diagnostiek en behandeling tussen (motorische) articulatieproblemen en fonologische stoornissen. Het voor een brede doelgroep beschikbaar maken van de FAN-analyse en de ontwikkeling van fonologische behandelvormen, zal het onderwijs gericht op het evidence-based werken van logopedisten bevorderen.

Doel en doelgroep

Doel van dit project is om de logopedische zorg bij kinderen te verbeteren door het bereikbaar en beschikbaar maken van het FAN-analyse-instrument voor het bepalen van fonologische behandeldoelen en het evalueren van fonologische behandeling. De doelgroep bestaat uit logopedisten, spraak-taalpathologen en linguïsten werkzaam met kinderen met taalontwikkelingsstoornissen in de vrije vestiging, bij Audiologische Centra, en in het speciaal onderwijs voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS).

Resultaat/producten

  • behandelvormen koppelen aan behandeldoelen uit FAN-analyses;
  • website voor analyse en behandeling van kinderen met spraakproductieproblemen;
  • ontwikkeling best-practice behandeling fonologische stoornissen.

Implementatie

De pilot versie FAN 2.0 wordt momenteel ontwikkeld en getest bij gebruikers. Het uiteindelijke programma wordt ter beschikking gesteld aan professionals via de website van het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie.

Projectpartners

  • Auris, Kentalis.
  • Bij het opzetten van de onderzoekslijn zullen meerdere partners benaderd worden al naar gelang de doelen van de projecten.

Cofinanciering

Subsidie zal worden aangevraagd bij SIAC (Samenwerkende Instellingen in de Auditieve en Communicatieve sector) in het kader van het project ‘Verbinden vernieuwen’.

Links

FAN

Screenshot FAN

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat