Ervaringsdeskundigheid in de revalidatie sector

Looptijd: 2017-2019
Betrokken lectoraat: Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning
Betrokken lector: Jean Pierre Wilken
Betrokken onderzoekers: Ellen Witteveen (HU), Marjolijn Ketelaar (de Hoogstraat), Marcel Post (UMCU), Anne Visser Meilly (hoofd Kenniscentrum Revaidatiegeneeskunde)
Betrokken opleidingen: Social work, Instituut bewegingsstudies

Doel en doelgroep

In de revalidatie worden sinds enige jaren heel voorzichtige stappen gezet in de verkenning van de inzet van ervaringsdeskundigen, waarbij met name de Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) een aanjager is. Naar aanleiding van wat eerste stappen in dit proces en evaluatie daarvan (Post et al; http://www.dehoogstraat.nl/onderzoek-innovatie/diagnoses/dwarslaesie/afgeronde-projecten/ervaringsdeskundigheid) was de tijd rijp de verkenning te verbreden (naar andere diagnosegroepen) en te verdiepen (zien patiënten/naasten, zorgprofessionals en managers meerwaarde voor alle diagnosegroepen en voor alle fases van het revolutieproces? wat zijn mogelijke barrières? Wat is er nodig om het echt goed te implementeren? etc).

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Inzet van ervaringsdeskundigen is de afgelopen jaren met name in de GGZ opgestart en steeds verder geïmplementeerd. De meerwaarde wordt door zowel cliënten als zorgprofessionals gezien, en zit vooral in de specifieke ervaringskennis en “doorleefde” ervaring die aanvullend is op de kennis en ervaring van zorgprofessionals. De zoektocht naar de daadwerkelijke invulling van de rol en functie van ervaringsdeskundigen, inclusief de grenzen en afbakening van taken, inpassing in team etc is ingewikkeld en ook in de GGZ nog gaande.

Relevantie voor het onderwijs

  • Binnen het project wordt een scholing ontwikkeld op basis van het competentieprofiel. Dit competentiprofiel is opgesteld in samenwerking met de Patientenvereniging. De scholing is ook gericht op professionals / teams binnen de revalidatie. 
  • In de ontwikkeling van een AD ED (Associate Degree Ervaringsdeskunidgheid) bij de Hogeschool Utrecht liggen kansen om een opleiding verder te ontwikkelen. 

Consortium/projectpartners

Dit project vindt plaats in nauwe samenwerking tussen relevante groepen: patiëntenverenigingen (BOSK, DON, hersenletsel.nl), ervaringsdeskundigen (dwarslaesie en ouder van kind in kinderrevalidatie), revalidatieartsen, manager,  docent Hogeschool Utrecht en onderzoekers van de revalidatie de Hoogstraat.

Resultaat/producten en implementatie

Uitwerking van (scholings) model(len) van inzet ervaringsdeskundigheid en implementatie ervan in minimaal twee afdelingen (kinderteam en dwarslaesieteam) van De Hoogstraat Revalidatie.

Meer informatie:
Ellen.witteveen@hu.nl

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat