Effectonderzoek FF luisteren

Looptijd: dit project loopt van mei 2014 t/m september 2015

Relevantie voor de beroepspraktijk en het onderwijs

Ongeveer 3% van de schoolgaande kinderen en jongeren in Nederland heeft een auditieve beperking. Vaak zijn deze kinderen en jongeren in hun klas de enige met een gehoorverlies. Dit plaatst hen in een speciale positie.

De vroege pubertijd (10-14 jaar) is wat betreft sociale ervaringen een belangrijke periode. Interactie met leeftijdsgenoten wordt steeds belangrijker. Een gehoorverlies heeft invloed op sociale ervaringen. Zo kan gehoorverlies bij schoolgaande kinderen leiden tot
verminderde acceptatie en populariteit. Deze kinderen worden vaker genegeerd of afgewezen in de klas. Het subjectieve gevoel van welbevinden is lager bij kinderen met een auditieve beperking. Zo heeft maar liefst 41% van de kinderen met gehoorverlies met een normale leeraanleg emotionele problemen, tegen 15% van horende kinderen.

Het is voor kinderen met gehoorverlies belangrijk om kennis op te doen over hun eigen gehoorbeperking. Deze kennis kunnen zij delen met de leeftijdsgenoten. Inzicht in de betekenis van het eigen gehoorverlies zal kinderen naar verwachting meer zelfvertrouwen geven en assertiever maken. Het wordt voor deze kinderen vervolgens makkelijker om relaties met leeftijdgenoten aan te gaan. Dit laatste is weer bevorderend voor de algemene ontwikkeling van kinderen alsmede hun welbevinden.

Doel en doelgroep

‘FF luisteren’ (Auris Dienstverlening Houten, 2012) is een interventie voor op slechthorende en dove kinderen vanaf 9 -13 jaar ter versterking van hun zelfbeeld en assertiviteit. Aan de hand van een werkboek gaan ouders, begeleiders of leerkrachten met hun kind of leerling in gesprek te gaan over horen, verstaan en hoorapparatuur. De kinderen en jongeren leren zo te praten over hun beperking. Dit draagt bij aan de acceptatie van de slechthorendheid als onderdeel van de eigen identiteit en het ontstaan van een reëel zelfbeeld. Daardoor durven ze in de klas en daarbuiten vaker aandacht te vragen voor hun beperking, wat bijdraagt aan hun empowerment.

Deze studie betreft het effect van het interventieprogramma ‘FF Luisteren’ op het zelfbeeld en de assertiviteit van dove en slechthorende kinderen. In dit onderzoek zullen tenminste 52 slechthorende kinderen van 9-13 jaar participeren.

Logo effectief luisteren       Logo effectief luisteren        Logo Effectief luisteren

Resultaat en producten

FF luisteren is het enige individuele interventieprogramma voor dit doel en deze doelgroep. In de testfase van het werkboek waren reacties van leerkrachten, begeleiders en ouders positief. Er werd bijvoorbeeld opgemerkt dat het kind meer over zichzelf vertelde en meer zelfvertrouwen uitstraalde.
Het effect van FF luisteren wordt gemeten met een randomized cross-over design waarin alle kinderen de interventie zullen ontvangen. Het effect wordt gemeten via een nieuw ontwikkelde vragenlijst die voor en na de interventie wordt ingevuld. Bij het kind richten de vragen zich op de eigen kennis van het gehoorverlies en hoorhulpmiddel. Bij de begeleiders richten de vragen zich op gehoorverlies en hoorhulpmiddel en zelfbeeld en assertiviteit bij het kind. Daarnaast worden semigestructureerde interviews uitgevoerd met subgroepen van zes kinderen, ouders en ambulant dienstverleners waarin de voor- en nadelen van FF luisteren worden bevraagd.

Implementatie

De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de korte lange termijn effecten van de interventie ‘FF luisteren’ op het inzicht in het gehoorverlies, hoorhulpmiddel en zelfbeeld en assertiviteit van dove en slechthorende kinderen. Het onderzoek geeft daarnaast inzicht in de door kinderen, ouders, begeleiders en leerkrachten ervaren meerwaarde en werkende factoren van het programma. Op basis hiervan kan het programma verder worden doorontwikkeld en geïmplementeerd in de zorg en het onderwijs aan kinderen en jongeren met een auditieve beperking.

Projectpartners

HU, Auris, Kentalis, Universiteit Leiden

Cofinanciering

Het project wordt gesubsidieerd door Verbindend Vernieuwen.

Betrokken lectoraat

Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie

Projectgroep

Prof. dr. Ellen Gerrits, projectleider, Hogeschool Utrecht
Gerrie van Hamersvelt, projectmedewerker en ontwikkelaar FF luisteren, Auris
Roosje Hendrickx MSc , uitvoerend onderzoeker, Auris
Dr. Maartje Kouwenberg, coördinator, Auris
Dr. Connie Fortgens, adviseur, Auris
Dr. Nina Wolters, adviseur, Kentalis
Prof. dr. Carolien Rieffe, adviseur, Universiteit Leiden

Links

Kentalis project "FF luisteren".
Auris project: Effectonderzoek "FF luisteren".

                                                           

 

Logo Kentalis    Logo Auris    Logo Universiteit Leiden   Hu logo

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat