Educational preparation of nurses using technology as a way to provide healthcare remotely

Looptijd: 1 september 2012 tot 1 september 2017

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Met dit promotieonderzoek wordt kennis gegenereerd over benodigde competenties voor het verlenen van zorg op afstand. De Nederlandse gezondheidszorg staat voor belangrijke uitdagingen. Het aantal ouderen en chronisch zieken neemt de komende jaren toe, het aantal zorgverleners neemt daarentegen af. De kosten van de gezondheidzorg stijgen en er is een verschuiving te zien van institutionele zorg naar zorgverlening in de thuissituatie. De overheid stimuleert aandacht voor preventie en mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Daarbij wordt de cliënt kritischer en mondiger. Het verlenen van zorg op afstand wordt gezien als één van de mogelijke antwoorden op deze uitdagingen, en zal op een steeds grotere schaal worden ingezet. Professionals worden echter nog nauwelijks geschoold om adequaat te kunnen werken met zorg op afstand, ook wel beeldzorg. Dit vormt een barrière voor de implementatie. Het nieuwe beroepsprofiel voor verpleegkundigen en verzorgenden stelt ook dat zorgprofessionals per 2020 in staat moet zijn om nieuwe technologieën als beeldzorg te kunnen toepassen. Er wordt echter niet beschreven hoe, dat blijft een vraag.

Theoretisch kader

Tot op heden worden competenties vaak vrij algemeen geformuleerd en vooralsnog niet specifiek gericht op het verlenen van zorg op afstand via beeldverbinding. Er is behoefte aan vertaling van ontwikkelingen op het gebied van zorg-op-afstand naar nieuwe beroepsprofielen en opname van zorg-op-afstand in educatieve plannen en curricula van de opleidingen.

Er wordt gebruik gemaakt van theorieën uit twee velden. Enerzijds het veld van eHealth (telecare,telemedicine, telehealth, zorg op afstand) voornamelijk aangestuurd vanuit de 2e promotor welke verbonden is aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
Anderzijds maakt het promotieonderzoek gebruik van  theorieën op het gebied van medisch onderwijs (competenties, leertheorieën, Entrustable professional activities (EPA’s), aangestuurd door de 1e promotor werkzaam aan het  Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Doel/doelgroep

De onderzoeksresultaten worden geadresseerd aan de verpleegkundige beroepsgroep, verpleegkundigen in opleiding, en afgestudeerde verpleegkundigen werkzaam in de praktijk. Deze twee groepen zijn tevens de voornaamste doelgroep voor de gegevensverzameling.

Vraagstelling

Welke competenties hebben verpleegkundigen nodig voor het verlenen van zorg op afstand?

Doelstelling

Het ontwikkelen van competenties voor de optimalisatie van het gebruik van eHealth-technologie.

Implementatie

Er is een constante samenwerking met het Instituut voor Verpleegkundige Studies van Hogeschool Utrecht. Onderzoeksresultaten worden verwerkt in het curriculum van de bacheloropleiding verpleegkunde. Tevens worden de resultaten gebruikt voor de ontwikkeling van cursusmateriaal voor verpleegkundigen werkzaam in de thuiszorg.

Samenwerking

UMC Utrecht, Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding
Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening
Zorgorganisatie Careyn 
• Instituut voor Verpleegkundige Studies, Hogeschool Utrecht 
Center for Research and Education on Aging and Technology Enhancement 
IVVU, Vereniging van Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrecht 
Zorgbelang Utrecht

Promotoren

1e Promotor: Prof. dr. Olle ten Cate, Hoogleraar Medische Onderwijskunde, Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding, Universitair Medisch Centrum Utrecht
2e Promotor: Prof. dr. Helianthe Kort, Lector Technologie voor Zorginnovaties, Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening Hogeschool Utrecht / Hoogleraar Faculteit Bouwkunde, Building Healthy Environments for Future Users, Technische Universiteit Eindhoven

Copromotor: Dr. Roelof Ettema. Postdoctoraal onderzoeker Lectoraat Chronisch Zieken Hogeschool Utrecht / Julius Centrum, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Technologie voor Zorginnovaties

Over het lectoraat