Duurzame Gebouwen & Leefomgeving Proeftuin

Binnen deze proeftuin wordt aan meerdere projecten gewerkt. Zie onderstaand overzicht.

Duurzame Monumenten

Docent Bouwkunde Peter Rutten onderzoekt met studenten Bouwkunde en Engineering de mogelijkheden voor het verduurzamen van monumenten. Monumenten maken deel uit van ons cultureel erfgoed: duurzaam behoud hiervan is noodzakelijk. Monumenten stellen bijzondere eisen aan technische ingrepen waardoor de betaalbaarheid en exploitatie in het geding komt. Kunnen duurzame maatregelen in monumenten alleen door een architect worden ontworpen? Als case is hiervoor het Ooglijdersgasthuis aan de F.C. Dondersstraat 65 in Utrecht gebruikt. Dit monument dateert uit 1892 en is verbouwd in 1902, 1938, 1950 en 1990. Vanaf 1990 is het complex in gebruik als onderwijsgebouw voor Hogeschool Utrecht. In 2015 vertrekt de HU naar De Uithof. De projectontwikkelaar onderzoekt met een architectenbureau de mogelijkheden voor eventuele herbestemming.

 Energiereductie, verbetering van gebruiksfunctionaliteit en herbestemming dragen bij aan verduurzaming van monumenten. Met dit project worden de volgende zaken beoogd:

 •  verspreiding en uitwisseling van opgedane kennis
 •  voorzien in uitdagend en praktijkgerelateerd onderwijs
 • vernieuwing van het onderwijs in samenwerking met de beroepspraktijk
 • enthousiaste afstudeerders voorzien van expertise om bij te dragen aan oplossing van het vraagstuk.

Duurzame gebouwenDuurzame Kantoorpanden

Docent Bouwkunde Rogier Laterveer onderzoekt met studenten Bouwkunde de mogelijkheden voor het verduurzamen en herbestemmen van leegstaande kantoorgebouwen. Op welke manier creëren we een nieuw en duurzaam perspectief voor de structureel leegstaande kantorenvoorraad?
Kunnen we een integrale, multidisciplinaire benadering ontwikkelen? Als case wordt hiervoor het ROVU-kantoorgebouw aan de Ravellaan 96 in Utrecht gebruikt. Het onderzoek bestaat uit drie delen:

 • analyseren van de uitgangssituatie (wensen, beweegredenen en positie van de eigenaar)
 • onderzoek naar de haalbaarheid van verschillende functies als kantoor, hotel, studentenhuisvesting
 • proces onderzoek waarbij een serious game wordt ontwikkeld en uitgevoerd

Het OVU-kantoorgebouw aan de Ravellaan 96 in Utrecht dateert uit 1969 en is eigendom van de Gemeente Utrecht. Over twee jaar betrekt de gemeente haar nieuwe gebouw in het stationsgebied. Naar verwachting is huisvesting aan de Ravellaan in de huidige staat onverhuurbaar. De gemeente zoekt naar een manier om een duurzame bestemming van het pand te waarborgen.

 • Noodzaak
  DTZ Zadelhoff heeft vastgesteld dat nu in Nederland ruim 13% van de kantoorpanden leeg staat en dit zal toenemen tot 25% in 2015. Dit komt onder andere door het nieuwe werken en vervanging van bestaande kantoorgebouwen. Leegstand kan leiden tot verpaupering van de omgeving. Dit vormt nu een maatschappelijk vraagstuk dat opgelost moet worden door kwaliteitsverbetering en/of herbestemming (transformatie).
 • Beoogde resultaten
  Verspreiding en uitwisseling van opgedane kennis
  Voorzien in uitdagend en praktijkgerelateerd onderwijs
  Vernieuwing van het onderwijs in samenwerking met de beroepspraktijk
  Enthousiaste afstudeerders voorzien van expertise

Bouwunit Struktonbouwunit

Binnen de bouwsector wordt de vraag naar een duurzame bouwplaats steeds groter. Om hieraan te voldoen, is een aantal grote bouwbedrijven waaronder Strukton begonnen met verschillende onderzoeken naar het gebruik van zelfvoorzienende bouwunits. Dit is de eerste stap op weg naar een volledig duurzame bouwplaats. Het beoogde resultaat is de realisatie van een prototype bouwunit. De basis wordt gevormd door een bestaande bouwkeet die door Strukton ter beschikking is gesteld. Vanuit deze basis wordt verder onderzocht in welke mate zelfvoorzienendheid toepasbaar is in bouwunits. Ook wordt de bouwunit zelf herontworpen en als concept in een prototype omgezet.

Studentenproject voor de Duurzame Uithof

Het bruist op De Uithof. Tienduizenden studenten en medewerkers van Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht zijn er aan het werk. Er zijn grote plannen met het gebied, dat zich ontwikkelt van universiteitscentrum De Uithof tot het Utrecht Science Park. Daar werken bedrijven en kennisinstellingen samen aan kennisvermeerdering. Een duurzame aanpak staat daarbij hoog op de agenda.
Een duurzame samenleving is één van de speerpunten van Hogeschool Utrecht (HU). Dat betekent dat dit thema een belangrijke plek inneemt in ons onderwijs en onderzoek. Binnen ons speerpuntprogramma ‘De Omslag’ verbinden wij duurzaamheid aan onderwijs en onderzoek. Dit doen wij samen met partners en externe partijen.

Studenten en medewerkers van de Faculteit Natuur & Techniek werken samen aan duurzame, technologische oplossingen. De HU maakt deel uit van de kerngroep Duurzame Uithof. Deze groep wil De Uithof verduurzamen op de terreinen energie, gebouwen, mobiliteit en water. Onder leiding van Wilko Planje is de HU aan de slag gegaan met het project Duurzame Uithof; mogelijk gemaakt door de Gemeente Utrecht.

Er zijn vier werkgroepen ingericht, voor ieder thema één. Iedere werkgroep wordt aangevoerd door een docent. Studentenprojecten en toepassingsgericht onderzoek leidden zo tot bruikbare aanbevelingen voor onze partners.

Vereniging van Eigenaren renoveren duurzaam

Duurzame woningverbetering door Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) is van toenemend belang. Het verduurzamen van de bestaande woningenvoorraad is noodzakelijk om doelstellingen voor het reduceren van de CO2 uitstoot te behalen en de marktpositie van woningen en buurten te verbeteren.

 Daarbij wordt een steeds groter aandeel van de woningen beheerd door VvE’s als gevolg van substantiële verkoop van woningen door woningcorporaties. In Nederland zijn ongeveer 100.000 VvE’s actief die samen ten minste 500.000 appartementen in eigendom hebben. 60.000 VvE’s zijn in de grote steden te vinden. VvE’s vormen daarmee een grote ‘nieuwe’ doelgroep waar in potentie veel energiebesparing gerealiseerd kan worden.

 Duurzame vernieuwing van woningen door VvE’s komt evenwel niet vanzelf tot stand. Het valt of staat met een al dan niet goed functionerend VvE bestuur, enthousiaste bewoners en professionele en financiële ondersteuning. Door diverse partijen, zogenaamde ‘intermediaire’ organisaties zoals provincies, gemeenten, woningcorporaties, VvE Belang, worden dan ook initiatieven ondernomen om het VvE beheer c.q. het VvE bestuur te ondersteunen. Er zijn echter nog maar een paar voorbeelden waarbij succes geboekt is. Ook systematische kennisontwikkeling rond dit vraagstuk vindt nog onvoldoende plaats.

Nieuwe Energie in de Stad

Nieuwe Energie in de Stad

Over het lectoraat

Vernieuwend Vastgoedbeheer

Vernieuwend Vastgoedbeheer

Over het lectoraat