DigiTaal: innovatie van taaltherapie met games

Looptijd: dit project loopt nog nog, verwachte einddatum is augustus 2018
Projectcoördinatie: Sonja Barends
Betrokkenen: Ellen Gerrits, Johanna Schulting, Marjan ter Harmsel, Rob Zwitserlood

Relevantie voor de beroepspraktijk en het onderwijs

Sinds de introductie van tabletcomputers merken ouders en professionals dat games op tablets aantrekkelijk en toegankelijk speelgoed zijn voor jonge kinderen. De meningen verschillen over de geschiktheid van tabletgames voor leren en ontwikkelen door peuters en kleuters. Tegenstanders zien dat de tijd die wordt besteed aan games niet wordt besteed aan sociale interactie. Voorstanders benadrukken dat tabletgames de aandacht, motivatie en concentratie bevorderen en daarmee bijdragen aan leren en ontwikkelen.

Het selecteren van een game die tot een optimale leeropbrengst leidt uit het enorme en diverse aanbod is bepaald niet eenvoudig. Logopedisten die tabletgames inzetten in de behandeling, merken dat kinderen hier vaak enthousiast op reageren. Zelf ondervinden ze dat een portable tablet een enorme rijkdom aan digitale afbeeldingen en filmpjes en betaalbaar materiaal voor verschillende doelen en doelgroepen kan herbergen. Net als bij het algemene publiek leven bij logopedisten heel verschillende overtuigingen over het effect van samen gamen op de taalontwikkeling van peuters en kleuters. Sommige logopedisten hebben positieve ervaringen, anderen negatieve, zonder dat duidelijk is wat dit verschil veroorzaakt. Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van games op leren staat nog in de kinderschoenen, hoewel de eerste studies positieve trends laten zien. Logopedisten geven bovendien aan dat ze kennis en vaardigheden missen om games toe te passen in de logopedische behandeling. Ze kunnen vragen van ouders, peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten over taalstimulering met tabletgames niet goed beantwoorden.

Een aantal logopedisten past games al met succes toe in taaltherapie. Anderen ervaren dat de communicatieve interactie tijdens gamen niet altijd optimaal verloopt. Veel logopedisten hebben vragen over de toepasbaarheid van tabletgames in taaltherapie bij jonge kinderen. Welke games zijn geschikt voor gebruik in taaltherapie? Hoe kunnen games ingezet worden? Wordt met gebruik van games ook taal geleerd, zoals het geval is bij gebruik van traditionele materialen ? Dit project geeft een antwoord op deze vragen.

Het consortium DigiTaal, bestaande uit twee hogescholen, alle grote instellingen voor kinderen met een communicatieve beperking en de beroepsvereniging voor logopedisten, ontwikkelt in dit project kennis en producten voor de selectie, toepassing en opbrengst van gebruik van games in taaltherapie. Het doel is inzicht te krijgen in de werkelijke kansen en mogelijkheden van gamegebruik op de ontwikkeling van jonge kinderen.

Logopedie Ipad I Singer 2014

Doel en doelgroep

Het doel van het project DigiTaal is om het effect van taaltherapie bij kinderen duurzaam te vergroten door games als leermiddel toe te voegen aan traditionele pen-en-papier therapie. Hiervoor worden kennis en producten geleverd over doelmatige selectie en integratie van games en over effectiviteit en meerwaarde van games in taaltherapie. De doelgroep is groot: in iedere Nederlandse schoolklas zitten gemiddeld twee kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Dit zijn kinderen die veel moeite hebben met het spreken, begrijpen, lezen en schrijven van taal.

Resultaat en producten

Het project DigiTaal is opgezet om het inzicht te vergroten in de kansen en mogelijkheden van het inzetten van tabletgames in taaltherapie. De beoogde resultaten zijn:

  • Een doorzoekbare database waarin logopedisten games kunnen selecteren die geschikt zijn om tijdens taaltherapie te gebruiken.
  • Een handreiking en videovoorbeeld Samen Gamen: best-practices voor interactief en communicatief gamen in taaltherapie.
  • Kennis over het effect van games in taaltherapie op taalvaardigheid.
  • Bundeling van in dit project ontwikkelde kennis en tools, opgedane praktijkervaring en expertise over games in taaltherapie èn de kennis over games die reeds in het consortium aanwezig is op het goedbezochte bestaande platform over taalontwikkeling en –stoornissen Taalexpert.nl .

Implementatie

Het gebruik van games in taaltherapie lijkt een logische stap, maar is nog wel een stap die het nodige onderzoek vereist, in samenwerking met de praktijk. Het project DigiTaal is opgezet om het inzicht te vergroten in de werkelijke kansen en mogelijkheden van het selectief inzetten van games in taaltherapie.

Projectpartners

Het uitvoerend consortium bestaat uit de Koninklijke Auris Groep, NSDSK, Pento, Koninklijke Kentalis, de beroepsvereniging Logopedie NVLF, het Lectoraat Kind, Taal en Ontwikkeling (Hanzehogeschool Groningen), het Lectoraat Architectuur van Digitale Informatie Systemen (Hogeschool Utrecht) en het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie (Hogeschool Utrecht). Dit levert een unieke samenwerking op tussen logopedisten, onderzoekers, ICT- en game-specialisten, en logopedie en ICT-studenten en -docenten.

De doelstellingen van het consortium sluiten aan bij de landelijke topsector Life Sciences and Health, die tot doel heeft om producten en diensten in de zorgsector te vernieuwen. Het project past in de topsector Creatieve Industrie, waarin gaming een belangrijke plaats heeft en bij het samenwerkingsverband Growing Games, waarin onder meer het Economic Board Utrecht partner is. Het past bovendien bij de missie van het landelijke Zorginnovatieplatform en netwerk van Zorg voor Innoveren. Het onderzoek van het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie is ingebed in het onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening, in de onderzoekslijn Instrumentarium en Interventies.

Cofinanciering

Het project wordt gefincnieerd met een subsidie van SIA-RAAK.

Kijk voor het laatste nieuws en alle activiteiten van het lectoraat op www.digitaal.hu.nl.


Bewaren