Diagnose en behandeldoelen bij een casus van een 5-jarig kind met een taalontwikkelingsstoornis

Dit onderzoek is in 2011 afgerond.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Taalontwikkelingsstoornissen komen veel voor bij kinderen en kunnen verstrekkende gevolgen hebben, zoals leerachterstanden en sociaal-emotionele problemen. Het is belangrijk dat kinderen met een taalontwikkelingsstoornis tijdig en adequaat behandeld worden. Diagnostiek en behandeling worden uitgevoerd door logopedisten. Hier zijn nog geen richtlijnen voor ontwikkeld, waardoor de vraag relevant is of er voldoende uniformiteit is in diagnostiek en therapie in Nederland.
In het project werkten 13 aanstaande logopedisten, 18 ervaren logopedisten en 7 experts dezelfde schriftelijke casus uit. Deze groepen werden vergeleken met betrekking tot de diagnostiek en het behandelplan.

Over de diagnostiek was de overeenstemming tussen de drie groepen redelijk. Over de behandeldoelen en de vervolgstappen was er minder overeenstemming. De uitwerkingen van de ervaren logopedisten vertoonden niet meer overeenstemming met de expertmening dan die van de aanstaande logopedisten.
Het onderzoeksproject toont aan dat er grote behoefte is aan richtlijnen. Hierdoor kan de behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis geoptimaliseerd worden, waardoor zij uiteindelijk beter zullen kunnen functioneren in de maatschappij.

Doel en doelgroep

  • Het doel van het project was in kaart brengen in hoeverre aanstaande logopedisten, ervaren logopedisten en experts het eens zijn over de diagnose en de behandeling bij een casus van een vijfjarig kind met een taalontwikkelingsstoornis.
  • De doelgroep bestaat uit logopedisten die kinderen met een taalontwikkelingsstoornis behandelen. Uiteindelijk zullen kinderen met taalontwikkelingsstoornissen profiteren van dit onderzoek.

Resultaat/producten

  • Scriptie Diagnose en behandeldoelen bij een casus van een 5-jarig kind met een taalontwikkelingsstoornis; aanstaande logopedisten, ervaren logopedisten en experts vergeleken. Deze scriptie bevat een literatuuroriëntatie op diagnostiek en behandeling bij taalontwikkelingsstoornissen en de opzet, uitvoering en verantwoording van het onderzoek. De resultaten worden duidelijk beschreven en onderschrijven het belang van de ontwikkeling van richtlijnen.
  • Over het project zijn lezingen gehouden op (inter)nationale congressen.

Implementatie

De beroepsvereniging van logopedisten houdt zich bezig met het ontwikkelen van richtlijnen voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen.

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat