Continuïteit in de Utrechtse Jeugdzorg

De provincie Utrecht is in 2008 gestart met een breed programma, dat de kwaliteit, de samenhang en de vraaggerichtheid van de jeugdzorg moet verbeteren. Bij dit programma zijn nagenoeg alle Utrechtse jeugdzorgorganisaties  betrokken. Het programma kreeg als titel mee Utrechtse Jeugd Centraal.

In het kader van dit programma is besloten dat men in zowel Utrecht als Amersfoort start met een pilot ‘wraparound care’.  Bij ‘wraparound care’ wordt continuïteit gecreëerd in de keten doordat een centrale hulpverlener tijdens het hele traject steeds in nauw contact blijft met cliënt en/of gezin. Samen maken ze plannen en zetten ze anderen in. Deze werkwijze is voor Nederland geïntroduceerd door lector Jo Hermanns van het Lectoraat Werken in Justitieel Kader, dat de werkwijze toepasbaar wil maken voor verschillende doelgroepen.

Wraparound care model

Ook andere organisaties en projecten ontwikkelen in een pilotvorm werkwijzen, die de continuïteit van de zorg aan gezinnen met complexe problemen kunnen vergroten, waarbij het ‘wraparound care model’ een inspiratiebron vormt. Vaak gaat het om gezinnen met een dreigende of feitelijke Onder Toezicht Stelling. Ook is vaak sprake van jeugdreclassering of plaatsing in gesloten jeugdzorg.

Het Lectoraat Werken in Justitieel Kader is door de Provincie gevraagd een aantal pilots te ondersteunen bij de ontwikkeling van een lokaal passende werkwijze. Ook wordt, in een promotieonderzoek, nader onderzocht wat de werkzame bestanddelen zijn van de ontwikkelde werkwijzen en of er indicaties zijn voor de effectiviteit op korte termijn. Dit promotieonderzoek wordt uitgevoerd door Joris Colijn, lid van de kenniskring van het lectoraat.

Pilots

De volgende pilots worden onderzocht door het lectoraat:

  • pilot wraparound care Amersfoort
  • pilot wraparound care Utrecht
  • pilot gezinscoaching Houten
  • pilot wraparound care Talita (tienermoeders met OTS, Houten)
  • pilot Een Kind Een Plan Huis Utrecht.

Kennisplatform

Op provinciaal niveau organiseert het lectoraat de kenniscirculatie tussen de pilots in relatie tot het promotieonderzoek. Dit doen wij in het kennisplatform ‘wraparound care’ jeugd Utrecht. Bij dit onderzoek zijn vele organisaties betrokken, waaronder de provincie en gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, BJZU, Raad van de Kinderbescherming Utrecht, JJI Heuvelrug, JeugdPlus Lindenhorst, Timon, Portes, Stade, Cumulus, LGV en GGZ Utrecht.

Het effectonderzoek bij de pilots vindt plaats tussen voorjaar 2010 en zomer 2014.

Programmaleider van het onderzoek is Renske Schamhart, eveneens van de kenniskring.

Sinds januari 2011 is er een aparte website met actuele informatie over het Wraparound Care-model dat wordt toegepast in de regio Utrecht.