Circulaire Hub Utrecht

Het vraagstuk

Steden zijn steeds meer aangewezen op lokale ontwikkeling van gebieden, werkgelegenheid, bedrijvigheid, en reductie van energiegebruik, afvalproductie en luchtverontreiniging in de stad. Op deze terreinen voelen steden steeds meer druk en ontwikkelen zij ambities. Cirkelsteden richten zich op minimale uitval (van werkenden), minimaal afval (van burgers en bedrijven), en minimale uitstoot (van distributie en vervoer). Daarbij vormt het ene probleem een oplossing voor het andere. Zo kan gerichte bundeling, sortering en hergebruik van bouw/sloopafval zorgen voor vermindering van afvalstromen en transport daarvan.Tegelijk kan het werkgelegenheid creëren voor laaggeschoolde arbeid, en kansen voor creatieve bedrijven en producten die met afval nieuwe producten maken.
De Circulaire Hub Utrecht richt zich op deze effecten die gepland worden op het Werkspoorkwartier, en Lage Weide. Beoogd wordt een  ‘Port of Utrecht’ als centrale plek voor stadsdistributie in Utrecht.

Aanpak project

Het project is voortgekomen uit de samenwerking met gemeente in Cirkelstad Utrecht. Eerst wordt een verkennend onderzoek uitgevoerd als Quest-project door studenten Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde van de opleiding IED aan Hogeschool Utrecht. Een onderzoek in opdracht van het Lectoraat Nieuwe Cultuur in de Bouwketen en Gemeente Utrecht. De studenten geven antwoord op de vraag hoe het concept Cirkelstad kan worden ingericht in de regio Utrecht. Daarin verkennen de studenten in drie deelgroepen respectievelijk het (potentiële) aanbod van bouw/sloopafval in de gemeente Utrecht; de (potentiële) vraag en toepassingsmogelijkheden van hergebruikt materiaal; en logistiek hoe vraag en aanbod op stedelijke schaal bij elkaar kunnen worden gebracht. Op basis van dit vooronderzoek wordt een projectaanvraag ontwikkeld in samenwerking met praktijkpartijen en overige kennisinstellingen voor verder diepgaand en toegepast onderzoek en beproeving in de praktijk.

Wat is de (economische en/of maatschappelijke) waarde van het project?
In Cirkelstad Utrecht werken gemeente, bedrijven en instellingen aan het thema “geen afval, geen uitval, geen uitstoot”. Het doel hiervan is veelledig; optimale ketensamenwerking tussen partijen, maximaal hergebruik van sloop/afvalmaterialen, reductie van transportbewegingen en CO2-uitstoot, creëren van werkgelegenheid, toename van bedrijvigheid, stroomlijnen van stadsdistributie en stedelijke (her)ontwikkeling. In dit geval het Werkspoorkwartier en Lage Weide, zodat deze herontwikkeld worden tot Circulaire Hub/Port of Utrecht waar de nodige activiteiten worden geconcentreerd om de gewenste economische en maatschappelijke effecten te gaan bewerkstelligen.

Looptijd

Het Quest-project loopt in de periode feb-juni 2015 en wordt naar verwachting rond de zomer van 2015 vervolgd door een projectaanvraag voor verder onderzoek en toepassing.

Links

Meer weten en/of meedoen?

Lectoraat Vernieuwing van de Bouwketen
Lector dr.ir. Ruben Vrijhoef
ruben.vrijhoef@hu.nl

Building Future Cities

Nieuwe Cultuur in de Bouwketen

Over het lectoraat