Chiwawa

Het ZonMw programma Create Health heeft als doel om bij te dragen aan de maatschappelijke uitdaging rondom gezond en actief ouder worden. De focus van het onderzoek binnen Create Health is gericht op drie thema’s:

  • Thuiszorg en Zelfmanagement; zo lang mogelijk thuis wonen met dementie.
  • Preventie eenzaamheid; voorkomen van eenzaamheid bij kwetsbare ouderen.
  • Preventie overgewicht; voorkomen van overgewicht d.m.v. leefstijl beïnvloeding.

Binnen het programma zijn tien projecten gefinancierd die betrekking hebben op de ontwikkeling van kennis voor de creatieve industrie en voor gezondheidszorg en welzijn op het gebied van e-health binnen (een van) de drie thema’s van Create Health. De lectoraten Co-Design en Methodologie van Praktijkgericht onderzoek van Hogeschool Utrecht, UCreate, Greenberry, het Diabetesfonds, Universiteit Utrecht en TU Delft hebben een subsidie toegekend gekregen voor een overkoepelend onderzoeksproject dat op meta-niveau onderzoek gaat doen naar het gebruik van creatieve werkwijzen in de tien projecten. Daarnaast wordt in dit overkoepelende project onderzoek gedaan naar de meerwaarde van het gebruik van deze methodes om tot nieuwe innovaties in de zorg te komen en hoe deze meerwaarde tot stand komt. Met dit project wordt kennis opgedaan die de overige projecten met elkaar kan verbinden.

De tien projecten zijn begin 2018 van start gegaan en hebben een looptijd van 3 jaar. Tijdens de looptijd van het programma worden er netwerk- en projectleidersbijeenkomsten georganiseerd om verbinding te creëren tussen de verschillende activiteiten met als doel kennisuitwisseling en het vormen van duurzame consortia. Op 27 september 2018 vindt de eerste netwerkbijeenkomst plaats als kick-off van de projecten.