Centrumondernemen en Nieuwe Media

Met de opkomst van nieuwe media ontstaan er nieuwe combinatie mogelijkheden tussen online en offline ondernemerschap. Een groep centrumondernemers (winkeliers, horeca, musea, cultuur) uit Enschede en Utrecht ziet kansen met nieuwe media, doch het ontbreekt aan kennis en voorbeeldprojecten om de volle potentie te benutten. Sociale media, maar ook gps-technologie, wifi, instore internet en smartphones, bieden enorme innovatiekansen daar waar het gaat om de interactie tussen ondernemer en consument. Door de sterkte van groepen ondernemers te gebruiken, in combinatie met de unieke stedelijke omgeving, wordt de verbinding tussen consument ↔ centrumondernemer ↔ stad versterkt en kan het koopgedrag, en daarmee het ondernemersrendement, positief beïnvloed worden. Probleem van de ondernemers is dat ze wel gebruik zouden willen maken van de combinatie van verschillende media in communicatie (crossmedia), maar geen idee hebben hoe ze dat moeten aanpakken en benutten.

In dit project worden crossmedia concepten ontwikkeld, gericht op directe vragen van (groepen) centrumondernemers naar methodes voor versterking van de verbinding met de consument. Het koopgedrag is een combinatie van online/offline activiteiten: zoeken op internet naar beste koop, checken wat je vrienden ervan vinden, dan naar de winkel, maar ook even naar het aanbevolen restaurant en achteraf je mening geven in een blog. Door met crossmedia concepten slim in te spelen op de schakelpunten tussen online/offline kan de consument meer betrokken worden bij de onderneming, leidend tot meer aankopen en grotere tevredenheid.

Concrete producten van het project zijn:

  • Een beschrijving van 25 binnenstedelijke crossmedia concepten, ontwikkeld vanuit de vraagstelling van centrumondernemers en de implementatie, evaluatie en effect-beoordeling van 5 uitgewerkte pilotcases in de Enschedese en Utrechtse binnenstad;
  • Rapport waarin de beïnvloeding van het koopgedrag van vijf type consumentprofielen door crossmedia is beschreven;
  • Beschrijving van verschillende businessmodellen die gebaseerd zijn op online/offline koopgedrag van gecombineerde consumentenprofielen;
  • Vier Media Battle’s, met als kernthema’s centrumondernemerschap, stedelijke identiteit, consumentenverbinding en citymarketing;
  • Workshops en symposia gericht op een up to date kennisniveau van centrum¬onder¬nemers in de binnenstad van Enschede en Utrecht op het gebied van crossmedia concepten en technologie;
  • Vier artikelen in vakbladen over het consumentprofielonderzoek, businessmodellen voor crossmedia, relatie citymarketing en centrumondernemerschap en de effecten van crossmedia op koopgedrag.

 Centrumondernemers Nieuwe Media Crossmedia Business