Beter leren lesgeven met een fase georiënteerde coaching aanpak voor pabo studenten

Aanleiding

De kwaliteit van de lerarenopleidingen voor primair onderwijs (PABO) staat hoog op de politieke agenda in Nederland (Min. OCW, 2013a). De focus van deze discussie is gericht op het verhogen van de kwaliteit  waarmee PABO studenten afstuderen. Vooral de instructiekwaliteit van (aanstaande) leraren, een belangrijke factor in het verhogen van de prestaties van leerlingen, krijgt hernieuwde aandacht (OECD, 2011).
Op PABO’s in Nederland leren studenten lesgeven aan de hand van een z.g. lesvoorbereidings-formulier. Dit begeleidingsinstrument wordt door studenten gebruikt om hun lessen op voor te bereiden die ze in de stage zullen geven. De praktijkopleiders (de groepsleerkrachten) observeren deze lessen en geven hun feedback aan de hand van dit formulier. Over het algemeen is er één formulier beschikbaar voor alle opleidingsjaren. Dit formulier ondersteunt de student onvoldoende in het aanleren van leerkrachtvaardigheden. De praktijkopleiders  krijgen onvoldoende richtlijnen hoe ze studenten effectieve feedback kunnen geven. En de PABO heeft geen objectieve gegevens over de ontwikkeling van hun studenten in hun instructievaardigheden. Het is van belang om lesvoorbereidings- en feedbackformulieren te ontwikkelen die die student daadwerkelijk ondersteunen in hun professionele ontwikkelingsfase, en om de aanpak waarvan de lesformulieren deel uitmaken op effectiviteit te onderzoeken. 

Opzet onderzoek

Als eerste stap is een literatuurstudie uitgevoerd naar de bruikbaarheid van theorieën over de professionele ontwikkeling van (aanstaande) leraren als raamwerk voor fasen gebonden lesvoorbereidingsformulieren. Daarna zijn deze fasen gebonden lesvoorbereidingsformulieren ontwikkeld die aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de student (Tas, Houtveen, Van de Grift, 2018). 
Met een untreated controle group pretest-posttest design (Shadish, Cook, & Campbell; 2002) is de vraag beantwoord of studenten die leren lesgeven met een fase georiënteerde coaching aanpak, een hoger niveau van pedagogische en didactische vaardigheden bereiken, vergeleken met studenten die deze aanpak niet ontvangen. Het ICALT-observatie instrument wordt gebruikt om de effecten te meten (Van de Grift, 2007; 2014). De interventie bestaat uit een aanpak met lesvoorbereidings- en feedbackformulieren die de begeleiding vanuit de PABO en de begeleiding vanuit de praktijk met elkaar verbindt. De steekproef bestaat uit een experimentele groep (n=135) en een controle groep (n=65), waarbij de observaties aan het begin en aan het einde van het studiejaar in de stage worden uitgevoerd.   

Effecten

Het verschil in de voor- en nameting was significant op alle zes de ICALT schalen. De gemeten effecten waren middelgroot en groot in vergelijking met studenten die deze aanpak niet hadden gebruikt (Tas, Houtveen, Van de Grift & Willemsen, 2018). 

Referenties 

Ministerie van onderwijs cultuur en wetenschappen. (2013a). Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and quasi experimental designs for generalized causal inference. Boston, MA: Houghton Mifflin.
Tas, T. F., Houtveen, A. A. M., & Van de Grift, W. J. C. M. (2018) Educating student teachers. The construction of a stage focused coaching approach. (Submitted).
Tas, T. F., Houtveen, A. A. M., & Van de Grift, W. J. C. M., & Willemsen, M. (2018). Learning to teach. Effects of classroom observations, assignment of appropriate lesson preparation templates and stage focused feedback. Studies in Educational Evaluation, 58(8-16).
Van de Grift, W. J. C. M. (2007). Quality of teaching in four European countries: A review of the literature and application of an assessment instrument. Educational Research, 49(2), 127–152.
Van de Grift, W. J. C. M. (2014). Measuring teaching quality in several European Countries. School Effectiveness and School Improvement, 25(3), 295-311.

Promotieonderzoek: Tamar Tas

 

Geletterdheid

Geletterdheid

Over het lectoraat