Beelden van de professional

Doelstelling

Doelstelling van het promotieonderzoek is het ontsluiten van concepten van professionaliteit, die als inspiratiebron voor professionalisering kunnen dienen.

Vraagstelling

De vraagstelling van het promotieonderzoek is of zogenoemde beelden van de professional kunnen functioneren als inspiratiebron voor professionalisering. Beelden van de professional worden binnen het kader van dit onderzoek gedefinieerd als theoretische concepten van een gepersonifieerd praktijkideaal voor professioneel functioneren. Voorbeelden van zulke beelden zijn de reflectieve praktijkwerker, de lerende professional, de intrapreneur en de presentiebeoefenaar.

Relevantie voor maatschappij en onderwijs

In de publieke opinie gedurende de laatste eeuw is de visie op professionals grofweg veranderd van helden via daders in slachtoffers. Toch leveren professionals waardevolle bijdragen aan de samenleving. Dat is echter alleen op duurzame wijze mogelijk wanneer beroepsopleidingen voor professionals de inhoudelijke betekenis en de positieve waarde van professionaliteit overdragen aan hun studenten. Dit kan door middel van inspirerende praktijktheorieën over professionaliteit. Beelden van de professional schetsen een praktijkideaal voor professioneel functioneren dat in en door de professional kan worden belichaamd en dat aldus kan inspireren tot professionaliseren.

Theoretisch kader

Binnen het promotieonderzoek is een ideaaltype van professionaliteit ontwikkeld waarin haar zinvolle potentie als persoonsgebonden expertise centraal staat. Dit model kan beknopt worden samengevat in een definitie: een professie is een publiekelijk erkend beroep dat een specifieke humanitaire waarde (bijvoorbeeld gezondheid of rechtvaardigheid) onder complexe omstandigheden tracht te realiseren op basis van de persoonsgebonden expertise van zijn toegewijde beroepsbeoefenaren. Het ontwikkelde ideaaltype vormt de basis voor het theoretisch kader waarmee de zogenoemde beelden van de professional worden geanalyseerd.

Implementatie en samenwerking

De aanvankelijke onderzoeksopzet bleek te omvangrijk te zijn om volledig binnen het kader van een enkel promotieonderzoek te realiseren. De implementatie van de onderzoeksresultaten binnen het beroepsonderwijs zal buiten en na het promotieonderzoek in een vervolgonderzoek worden gerealiseerd. Daarbij zal samenwerking worden gezocht met andere onderzoekers en organisaties.

Publicaties

Zie voor een overzicht van publicaties (inclusief downloads) en lezingen: www.professionaliteit.nu.

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat