ACTE: ACne vulgaris Therapy: Efficacy of care

Looptijd: december 2015 – december 2019
Betrokken lector: Rob Heerdink
Betrokken onderzoekers: Femke de Vries, MSc

Dit promotieonderzoek valt binnen de onderzoekslijn Interprofessionele Samenwerking van het Lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie.

Maatschappelijke relevantie

Acne vulgaris is een veel voorkomende huidaandoening die naar schatting 85-90% van de wereldbevolking in de leeftijdscategorie 15-24 jaar in meer of mindere mate treft. Na de tienerjaren neemt de prevalentie sterk af naar ongeveer 5%, waarbij acne bij vrouwen op volwassen leeftijd vaker voor komt dan bij mannen. Alhoewel acne veelal wordt beschouwd als een cosmetisch probleem, kan de ziekte een grote impact hebben op de kwaliteit van leven. Dit vraagt om een gerichte aanpak in acne zorg.
Een breed scala aan (medicamenteuze en niet-medicamenteuze) interventies kan worden toegepast bij de behandeling van acne. Zij worden aangeboden door verschillende zorgprofessionals. Primair zijn dit de huisarts, dermatoloog, huidtherapeut en de schoonheidsspecialist. Daarnaast kunnen ook andere zorgprofessionals zoals de (gespecialiseerd) verpleegkundige, physician assistant, psycholoog en/of diëtiste ondersteuning bieden bij de acnezorg. Alhoewel de effectiviteit van de op zichzelf staande behandelinterventies in veel wetenschappelijke literatuur is beschreven, ontbreekt echter kennis over de meest doeltreffende en doelmatige acne-zorg. Wat zijn bijvoorbeeld optimale zorgpaden voor patiënten om zo snel mogelijk van hun acne af te komen, in hoeverre kunnen aanpassingen zoals ketenzorg en taaksubstitutie een bijdrage leveren in het optimaliseren van acnezorg en hoe kan de zorg bijvoorbeeld inspelen op stijgende (huid- gerelateerde) zorgkosten, die naar verwachting grote druk leggen op de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de acnezorg?

Doelstelling

Het primaire doel van de ACTE-studie is het verkrijgen van wetenschappelijke evidentie met betrekking tot de meest doeltreffende en doelmatige zorg rondom acne patiënten. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar de toegevoegde waarde van geïntegreerde ketenzorg en/of zorgpaden. Uitkomsten zullen mogelijkerwijs leiden tot een doeltreffende en doelmatige organisatie van de Nederlandse acnezorg door het ondersteunen van de patiënt in het bereiken van:
•  (Snellere) afname van acne
•  Betere kwaliteit van leven van patiënten met acne
•  Het vergroten van de patiënttevredenheid m.b.t. acnezorg


Vraagstellingen

Wat is een optimale organisatie van de Nederlandse acne zorg in termen van doeltreffendheid en doelmatigheid?
• Wat is de effectiviteit van niet-medicamenteuze behandelinterventies in de behandeling van acne vulgaris en acne littekens?
• Hoe is de Nederlandse acnezorg georganiseerd en wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor het optimaliseren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van acnezorg, volgens acne zorgprofessionals?
• Wat zijn optimale samenwerkingsverbanden en/of zorgpaden in het verhogen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van acnezorg, volgens acne patiënten?

Relevantie voor het onderwijs

De ACTE- studie heeft ook binding met het onderwijs. Studenten vanuit verschillende opleidingen binnen Hogeschool Utrecht kunnen participeren in het onderzoek, hetzij in hun stage, hetzij ten behoeve van hun afstudeeronderzoek. Maar ook TopClass studenten participeren in het onderzoek bovenop hun vaste curriculum. Participatie stelt studenten in staat om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de verschillende facetten van onderzoek doen, hetgeen bijdraagt aan ontwikkeling van verschillende onderzoeksvaardigheden.

Samenwerking
De ACTE- promotiestudie wordt uitgevoerd in samenwerking met Radboud UMC. Diverse beroepsverenigingen hebben een adviserende rol in het onderzoek.
Het onderzoek wordt gefinancierd door een HU-promotievoucher.

Promotoren
Promotor: Prof. Dr. Dr. P.C.M. van de Kerkhof, Radboud UMC Nijmegen
Copromotor: Dr. R. Driessen, Radboud UMC Nijmegen
Copromotor: Dr. E.P.M. Tjin, Hogeschool Hoofddocent Huidtherapie Hogeschool Utrecht

Deel

Delen op LinkedIn

Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

Over het lectoraat