Werken en leren in de wijk

Hoe kan ieder mens een bijdrage leveren aan een gezonde, productieve en veilige samenleving, waarin iedereen meedoet en meetelt? Hoe kunnen sociale netwerken en maatschappelijke ontwikkeling dit bevorderen? Dit zijn centrale vragen van het speerpunt Werken en leren in de wijk. We besteden daarbij speciale aandacht aan de rol van professionals (onze afgestudeerden) bij de ondersteuning van mensen (kinderen en volwassenen) in een kwetsbare positie.

Het  gaat enerzijds om burgers in een kwetsbare positie, zoals jongeren die voortijdig de school dreigen te verlaten, ouderen in sociaal isolement en mensen met een functiebeperking. Aan de andere kant richten we ons op methodes die sociale cohesie bevorderen, bijvoorbeeld in de straat, op de arbeidsplaats, op (brede) school, door middel van sport en sociaal-culturele activiteiten. Maar kijken we naar de infrastructuur van zorg en onderwijs.

Het speerpunt kan worden samengevat in drie thema’s:

  • Burgerschap > jezelf en anderen in de huidige leefwereld met als aandachtspunt de school. Maar ook vragen rondom begripsvorming en inhoudelijke invulling worden opgepakt.
  • Participatie > hoe sta je in je omgeving
  • Inclusie > ben je als individu in staat om deel te nemen aan de maatschappij.

Binnen dit speerpunt richten we ons met name op de interactie op het niveau van de lokale samenleving, op scholen, in wijken en buurten.