Reputatie en trots

Column Huib de Jong, lid CvB

Praktijkgericht onderzoek krijgt op dit moment veel aandacht, zowel landelijk als regionaal. De reden hiervoor is behoefte aan snelle resultaten uit onderzoek. Dit kan alleen als kennisinstellingen, die onderzoek verrichten, samenwerken met de beroepspraktijk. Co-productie is het toverwoord. En dat is nu juist het belangrijkste kenmerk van praktijkgericht onderzoek: samen met de beroepspraktijk systematisch op zoek gaan naar oplossingen voor concrete problemen of gebruik maken van concrete mogelijkheden. Kijk naar het onderzoek van lectoren als Lex van Teeffelen (FEM) of Nadja Jungmann (FMR) dat recent zoveel publiciteit heeft gekregen. Concreet, bruikbaar en iets om als medewerker van de HU trots op te zijn.

Praktijkgericht onderzoek is niet het alleenrecht van het HBO, maar het is wel onderzoek waarmee wij ons als HU profileren. Onze reputatie op dat terrein wordt ook steeds beter. De plannen die we in Koers 2012 hebben opgeschreven, namelijk om onderwijs en onderzoek in onderlinge samenhang te ontwikkelen, zijn dit najaar bij het prestatieakkoord door het ministerie als 'zeer goed' aangemerkt. Bij de instellingsaccreditatie van onze hogeschool in november werd die samenhang door de commissie erkend als belangrijke motor voor onze onderwijskwaliteit. Deze uitslagen versterken onze reputatie als instelling en dat is op zichzelf genomen al belangrijk. Het helpt ons echter ook verder op de twee fronten die voor ons van belang zijn: toegang tot het beroepenveld en de kans op onderzoeksfinanciering. Van beide kanten hierbij een recente ontwikkeling die deze stelling onderbouwt.

Beroepenveld

Op regionaal niveau is eind oktober de Economic Board Utrecht opgericht. Een  regieorgaan met  vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. De bedoeling is om in goede harmonie een gedeelde sociaal-economische agenda uit te voeren en Utrecht zo nog aantrekkelijker te maken als hotspot voor belangrijke sectoren als life sciences, sociale innovatie, zakelijke dienstverlening, duurzame energievoorziening en creatieve industrie.

Voor de uitvoering van een regionale sociaal-economische agenda is de HU belangrijk. We zijn een grote leverancier van hoog opgeleide professionals en motor van duurzame innovatie. Een rol als deze komt alleen uit de verf als er een fit is tussen ons en regionale bedrijven, organisaties en instellingen. Dat die bestaat blijkt uit het feit dat de regionale thema’s ook onze speerpunten zijn. Die fit moeten we verder versterken door nog zorgvuldiger na te gaan hoe we met ons assortiment aan opleidingen en onderzoeksprogrammering het regionale beroepenveld van dienst kunnen zijn. De openbaar bestuurders van stad en provincie willen dit proces van samenwerking tussen kennisinstellingen en praktijk graag  stimuleren en faciliteren. Die kans moeten we pakken, om onze belangrijke rol in de regionale samenleving middels ons onderzoek nog meer voor het voetlicht te brengen.

Onderzoeksfinanciering

Ons praktijkgerichte onderzoek wordt niet alleen regionaal, maar ook landelijk op waarde geschat. Het belangrijkste fonds voor praktijkgericht onderzoek in het HBO is SIA-RAAK. Als HU zijn we een van de grote benutters. Recent is een convenant gesloten over de oprichting van een regieorgaan binnen NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), dat de taken van SIA moet gaan overnemen.  Dat betekent een structurele inbedding van de onderzoeksmiddelen van het HBO in de reguliere kennisinfrastructuur.

De oprichting van het regieorgaan binnen de NWO moet gebeuren zonder dat het HBO ook maar iets afdoet van de eigen identiteit en kwaliteit, de praktijkgerichtheid. Gelukkig kunnen we bogen op veel steun van de bedrijven, instellingen en organisaties. Zij ervaren het belang van samenwerking met de HBO-instellingen (zeker ook in het MKB) en zullen ongetwijfeld niet meewerken aan stappen, die de ontwikkeling van praktijkgericht onderzoek belemmeren. NWO en de universiteiten hebben overigens ook groot belang bij de continuïteit en groei van praktijkgericht onderzoek. Wij voegen waarde toe aan het onderzoeksveld door onze netwerken met de praktijk en door het vermogen die praktijk bij het onderzoeksproces te betrekken.

Reputatie

Op de drempel van 2013 kunnen we trots zijn op wat we hebben bereikt. Praktijkgericht onderzoek krijgt een vaste plaats in de landelijke kennisinfrastructuur. Regionaal heeft HU een vanzelfsprekende rol in het stimuleren van de sociaal-economische ontwikkeling van de regio Utrecht. We zijn met de HU op de goede weg. Met dank aan de grote inspanningen van al onze lectoren en docenten.

Huib de Jong, december ’12