Jaarverslag HU 2012: meer verbinding tussen onderwijs en onderzoek

Meer volume en massa in het onderzoek, dat is het resultaat van het HU-onderzoeksbeleid in 2012. Het aantal participerende studenten en docenten steeg, zo valt te lezen in het jaarverslag van de HU over 2012.

Als University of Applied Sciences wil de HU dat het onderzoek een steviger plaats in het onderwijs krijgt en zich goed verbindt met de beroepspraktijk. In 2012  is flink ingezet op kwaliteit en meer volume in het onderzoek. In 2012 waren 42 lectoren (van wie zeven tevens hoogleraar) in zes facultaire kenniscentra aan het werk. Meer studenten deden mee aan onderzoek: van 2.328 in 2011 naar 3.798 in 2012. Het aantal participerende docenten steeg ook: van 219 naar 297. De HU blijft inzetten op kwaliteitsverhoging: in de prestatieafspraken is gesteld dat in 2015 tien procent van de docenten gepromoveerd moet zijn.

Door met vier speerpunten aan te sluiten op het topsectorenbeleid van de rijksoverheid en op de regionale agenda, brengt de HU focus aan in haar onderzoek en onderwijs. De HU kreeg in 2012 voor vier jaar subsidie toegekend om het speerpunt Creatieve Industrie door te ontwikkelen als een Center of Expertise.

In 2012 bestond de output van de zes kenniscentra van de HU uit 3.809 producten, waaronder ruim 1.100 publicaties en meer dan 1.500 lezingen, presentaties, workshops en dergelijke. Ook was er sprake van 375 uitingen in de media, zoals radio- en tv-interviews en krantenartikelen. Daarnaast waren er bijna 800 bijdragen aan onderwijs en onderwijsmateriaal.

Om de verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs te bevorderen, is docentenparticipatie onmisbaar. Dat vraagt om een stevige verhoging van de onderzoeksvaardigheden van docenten en van hun deelname in activiteiten van de kenniscentra. In 2012 was tien procent van de docentenpopulatie voor gemiddeld 0,2 fte bij onderzoek betrokken.
Wat betreft het aantal gepromoveerde docenten heeft de HU in de prestatieafspraken gesteld dat in 2015 tien procent van de docenten gepromoveerd moet zijn. Begin 2012 lag dat aantal op 7,3 procent. Sinds 2006-2007 biedt de HU door middel van promotievouchers docenten de mogelijkheid om in een (voor vier jaar gefaciliteerd) promotietraject te stappen. Jaarlijks maakt een tiental docenten gebruik van deze mogelijkheid. Daarnaast verrichten docenten promotieonderzoek ondersteund vanuit opleidingen of lectoraten.

De HU heeft in 2012 vooral stappen gezet om de kwaliteit van onderzoek te borgen en focus aan te brengen. Dat gebeurde onder meer op basis van de speerpunten. Er is tevens afgesproken om in 2013 te starten met een nieuw lectoraat: Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek. Dit lectoraat zal het (relatief) nieuwe praktijkgerichte hbo-onderzoek verder in kwaliteit verhogen.

Met de benoeming in 2010 en 2011 van de multidisciplinaire speerpunten Duurzaamheid in de gebouwde omgeving, Creatieve Industrie, Zorg en Technologie en Werken en Leren in de Wijk heeft de HU onderwerpen gekozen die nu en in de toekomst belangrijk zijn. Internationaal haken de speerpunten aan bij de Europese ambities geformuleerd in Europe 2020. Nationaal, gezien de door de overheid aangewezen topsectoren Life Sciences & Health, creatieve industrie en energie. En regionaal, gezien de focus van Utrecht op onder meer Werken in de wijk en de Verduurzaming van de Utrechtse economie. Bij de keuze van de HU is naar de bestaande kennis en kunde, zodat de focus een meerwaarde heeft voor het werkveld én het onderwijs. Een mijlpaal in 2012 was het toekennen van rijkssubsidie (jaarlijks een miljoen euro, voor vier jaar) voor een Centre of Expertise (CoE) voor het speerpunt Creatieve Industrie. Het Centre moet in 2013 operationeel zijn en biedt de mogelijkheid om de krachten tussen de hogeschool en het bedrijfsleven nog steviger te bundelen. De subsidieaanvraag voor het speerpunt Zorg en Technologie werd niet gehonoreerd. Toch gaat de HU daar mee verder, samen met stakeholders. Eind 2013 zijn de businessplannen voor de op te richten Centres Duurzaamheid en Zorg en Technologie gereed. Ook wordt een vijfde speerpunt in de steigers gezet: Diensteninnovatie.