Mariël Kanne

Terug naar onderzoekers Mariël Kanne
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
Contact:

E-mail: mariel.kanne@hu.nl

Telefoon: 06-41640439

Volg op:

Mariël Kanne (1961) houdt zich al ruim vijfentwintig jaar bezig met ethische en morele vragen die zich voordoen in de zorg aan en ondersteuning van mensen. Aanvankelijk vooral op het microniveau, als docent ethiek op een in-service opleiding van een aantal ziekenhuizen en aan de HBO-V van de HU. Later ook op het mesoniveau, als trainer van ethische commissies en als sparringpartner van bestuurders en managers in zorgorganisaties, en incidenteel zelfs op het macroniveau als adviseur voor overheidsbeleid. Sinds 2008 combineert zij haar werk als onderzoeker bij het lectoraat IMD met de functie van docent ethiek & kritisch denken en als supervisor verbonden aan de Masteropleiding Advanced Nursing Practice (Instituut voor Verpleegkundige Studies, HU).

In haar werk op het gebied van onderwijs en organisatieadvies, binnen de zorg en in de sociale sector, ontstond de behoefte om onderzoek te doen naar de voorwaarden voor co-creatie van goede zorg in de praktijk. Dat resulteerde in een promotieonderzoek, gericht op de effecten en de betekenis van moreel beraad voor professionals, managers en cliënten/patiënten. De verdediging van het proefschrift, getiteld Co-creatie van goede zorg. Ethische vragen, moreel beraad en normatieve professionalisering in de zorg en het sociaal werk (Delft: Eburon) vond plaats op 5 december 2016. Promotor was professor Harry Kunneman van de Universiteit voor Humanistiek, copromotor was lector Lia van Doorn.

Momenteel is zij betrokken bij diverse onderzoeksprojecten naar morele oordeelsvorming en professionele identiteit van sociale professionals binnen het lectoraat IMD; daarnaast geeft ze les aan de MANP-opleiding en diverse post Hbo-opleidingen aan het Instituut voor Verpleegkundige studies; tevens is zij lid van de Medisch Ethische Screeningscommissie voor de Gezondheidszorgopleidingen van de HU.

Mariël ziet het als haar professionele verantwoordelijkheid om mensen die (gaan) werken in de zorg en het sociale domein te helpen bij het nemen van hun professionele verantwoordelijkheid. Dat doet zij o.a. door met studenten en professionals in de praktijk moreel beraad te organiseren waarin ‘de plek der moeite’ wordt opgezocht: een dialoog waar men niet wegloopt voor conflicten, waar aandacht is voor de existentiële en de politieke betekenis van zorg en waar ook expliciet wordt stilgestaan bij de macht én de machteloosheid van betrokkenen in een casus. Theoretisch baseert zij zich daarbij op de Ethic of care zoals ontwikkeld door de Amerikaanse politicologe Joan Tronto en de inzichten over de ontwikkeling van narratieve en ethische identiteit van de Franse filosoof Paul Ricœur.

Publicatielijst Mariël Kanne:

Hopia H., Kanne M. (2017). Advantages and Limitations of E-Learning in Master’s Level Healthcare Education: A Reflective Discussion Paper. In Nursing and Advanced Health Care Volume 1, Issue 2 2017; 1:007.

Kanne, M.E. (2016). Co-creatie van goede zorg. Ethische vragen, moreel beraad en normatieve professionalisering in de zorg en het sociaal werk . Proefschrift Universiteit voor Humanistiek Delft: Eburon.

Straalen, L. van & Kanne, M. (2016). “Wat is klinisch redeneren?” hoofdstuk 2 (pp. 15-40) in van Straalen, L. & Schuurmans, M. (red.) Klinisch redeneren voor verpleegkundigen Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum

Hopia, H., Lottes, I. & Kanne, M. (2016). “Ethical concerns and dilemmas of Finnish and Dutch health professionals” Nursing Ethics, Vol. 23 (6), pp. 659-673

Kanne, M. & Grootoonk, E. (redactie) (2014). Moresprudentie in de praktijkDelft: Eburon.

Kanne, M. & Grootoonk, E. (2013). “Het moresprudentieproject: werkplaats voor normatieve professionalisering” hoofdstuk 1 (pp. 75-96) in van Ewijk, H. & Kunneman, H. (red.) Praktijken van normatieve professionalisering Amsterdam: SWP

Kanne, M.,  Keinemans, S. & Vansantvoet, K. (2013). “Het kompas oriënteert, kiezen doe je zelf. Morele dilemma’s in de begeleiding van tienerzwangerschap en jong ouderschap” (pp. 177-191) in Van Stichel, E., Alen, K., Vansantvoet, K. & Helsen, S. (red.) Mag ik u proficiat wensen? Over hulpverlening bij zwangerschapskeuzes Tielt: Lannoo

Kanne, M. (2013). Emotie in de hulpverlening? Ja, sta er wat vaker bij stil! In Sociale Vraagstukken (mei) www.socialevraagstukken.nl Utrecht: Movisie

Keinemans, S. & Kanne, M. (2013). “The Practice of Moral Action: A Balancing Act for Social Workers”. Published online 14 June 2013 in Ethics and Social Welfare doi:10.1080/17496535.2013.774040

Grootoonk, E.,  van Doorn L. & Kanne, M. (2013). “Moresprudentie: moraal in sociaal werk” in Tinteling, digitale uitgave ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Platform Lectoraten Zorg & Welzijn, 

van Doorn, L. & Kanne, M. (2012). “Ethische kwesties en morele oordeelsvorming in de jeugdzorg” hoofdstuk 15 (pp. 329-352) in Notten, T. & Spierings, F. (red.) Zorgen om de jeugd. Tussen paniek en passende voorzieningen Den Haag: Boom Lemma

Kanne, M. & Keinemans, S. (2011). “Pleidooi voor organisatieoverstijgend moreel beraad” in Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek jaargang 21, nummer 3 2011 pp. 70-75. Assen: Van Gorcum

Kanne, M. (2011). “De meerwaarde van morele reflectie voor de professionalisering van verpleegkundigen” in Jansen, M. & de Kuiper, M. (red.) De nieuwe zorgprofessional Hogeschool Utrecht

Keinemans, S. & Kanne, M. (2010). Morele wegwijzers. De morele dimensie van de hulpverlening aan adolescente moeders. Onderzoeksrapportage. Utrecht: Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie, Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening.

Bauduin, D. & Kanne, M. (2009). Tijd voor reflectie. Praktische ethiek in psychiatrie en rehabilitatie Uitgeverij SWP Amsterdam (4e druk 2015)

Kanne, M. (2008). “Waarden en woorden” (pp. 180-193) in Jacobs, G., Meij, R., Tenwolde H. & Zomer, Y. (red.) Goed werk. Verkenningen van normatieve professionalisering Amsterdam: SWP

Kanne, M. (2006). “Voorbij wij en zij. Dilemma’s bij het inzetten van ervaringsdeskundigen” (pp. 121-128) in Boevink, W., Plooy A. & van Rooijen S. (red.) Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met psychische aandoeningen Passage-cahier Amsterdam: SWP

Kanne, M. (2005). “In gesprek met stakeholders: zinnig en inspirerend” in ZMmagazine #1 2005 (samen met J.G.M. Goeman, Raad van Bestuur RIBW Nijmegen & Rivierenland)

Kanne, M. & van Wijngaarden, L. (2004). “Sleutel en smeerolie: de betekenis van waarden” (pp. 197-206) in Duijn, J. & van Zuthem, J.W. Tussen professionals. Tien jaar ontwikkelen in zorgorganisaties Bilthoven: Zorg Consult Nederland

Kanne, M. & van den Hoven M.A. (2003). “Zorgethiek: denken over verantwoordelijkheden en zorgbehoeften” hoofdstuk 12 (pp. 103-111) in Bolt, L.L.E., Verweij, M.F. & van Delden, J.J.M. (red.) Ethiek in praktijk Assen: Koninklijke Van Gorcum

Kanne, M. (2003). “Het stappenplan: de Utrechtse methode voor structurering van ethische reflectie” (met L.L.E. Bolt) en “Zorgethische gespreksmodellen voor de gezondheidszorg – Denken over zorgverantwoordelijkheden en ‘goede zorg’” (met M.A. van den Hoven en L.L.M. Mol) hoofdstuk 4 en 7 in Manschot, H. & van Dartel, H. (red.)  In gesprek over goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijk Amsterdam: Boom

Kanne, M. & Kerkhoffs, M. (2001). Dankzij techniek een beter leven? Morele vragen rondom toepassingen van technologie in de thuiszorg CBG-reeks deel 9, Centrum voor Bio-ethiek en Gezondheidsrecht, Universiteit Utrecht (onderzoek in opdracht van afdeling ethiek Ministerie van VWS)

Kanne, M. (2001). “Ethiek en reflectie” en “Cultuurverschillen en reflectie” hoofdstuk 7 en 8 (pp. 109-131) in Koetsenruijter, R., v.d. Heide, W. & Wit, K. (red.) Reflectie in de verpleegkundige beroepspraktijk Utrecht: Lemma

Kanne, M. (1996).  “Zorgethiek als houvast voor verpleegkundigen” (bijdrage aan symposium 5 en 6 november 1996) in Topics in intensive care, uitgave Medical Transfer BV

Kanne, M. & Mol, L. (1996). “Prenatale diagnostiek. Valkuil voor arts en patiënt” in Medisch Contact nr. 16, 19 april 1996

Kanne, M. (1994). “Professional nurses should have their own ethics: the current status of nursing ethics in the Dutch curriculum” in Nursing Ethics Vol. 1 Number 1, 1994 pp. 25-33