Mariël Kanne

Terug naar onderzoekers Mariël Kanne
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
Contact:

E-mail: mariel.kanne@hu.nl

Telefoon: 06-53857850

Volg op:

Mariël Kanne (1961) houdt zich al ruim vijfentwintig jaar bezig met ethische en morele vragen die zich voordoen in de zorg aan en ondersteuning van mensen. Aanvankelijk vooral op het microniveau, als docent ethiek op een in-service opleiding van een aantal ziekenhuizen en aan de HBO-V van Hogeschool Utrecht. Later ook meer op het mesoniveau als trainer van ethische commissies en als sparringpartner van bestuurders en managers in zorgorganisaties, en incidenteel zelfs op het macroniveau als adviseur voor overheidsbeleid.

In het werk in de praktijk van onderwijs, organisatieadvies, en in de zorg en de sociale sector, ontstond de behoefte om onderzoek te doen naar de betekenis van woorden en waarden die richting geven aan de beslissingen en het handelen van mensen. Met dit onderzoek begon Mariël in 2005. Dat kreeg vorm door middel van literatuurstudie en gesprekken met mensen in de praktijk, tijdens interviews en reflectiebijeenkomsten met teams in zorgorganisaties en tijdens lessen ethiek in de postacademische opleiding voor gezondheidszorg-psychologen. Dit resulteerde in diverse publicaties.

Nadat ze in 2008 was teruggekeerd naar Hogeschool Utrecht, waar zij ging werken als docent ethiek en kritisch denken, besloot zij om serieus werk te gaan maken van een promotieonderzoek. Als promotor koos ze professor Harry Kunneman van de Universiteit voor Humanistiek, met wie zij al sinds 2006 regelmatig sprak over vragen rondom normatieve professionalisering en goed werk. Zo raakte zij ook betrokken bij het HU-lectoraat van Lia van Doorn.

Op het gebied van het onderzoek naar morele oordeelsvorming en professionele verantwoordelijkheid zijn er namelijk veel raakvlakken tussen wat er gebeurt in de gezondheidszorg en in de maatschappelijke dienstverlening. In de zorg voor en de ondersteuning van mensen staat de vraag “wat is goede zorg?” steeds centraal. Toekomstige beroepsbeoefenaren die opgeleid worden aan de hogeschool moeten leren hoe ze zelfstandig en samen met collega’s en patiënten/cliënten in de praktijk het antwoord op deze vraag kunnen geven. Het vak ethiek speelt daarbij een belangrijke rol. Want tijdens de beroepsuitoefening blijkt dat onder methodiek, regels, procedures en protocollen altijd  waarden en normen liggen.

Bij beslissingen in de praktijk van zorg en sociaal werk moet altijd rekening gehouden worden met zowel de persoonlijke moraal van cliënten als met de professionele moraal (die onder andere tot uiting komt in beroepscodes en de mores van een beroepsgroep) en met de publieke moraal (die vastgelegd is in wetten maar ook bijvoorbeeld blijkt uit discussies in de media). Omdat er nogal eens conflicten en morele dilemma’s ontstaan, is het niet altijd makkelijk om goede zorg te realiseren.

In haar promotieonderzoek analyseert Mariël verslagen van het moreel beraad – verschillende morele opvattingen - uit het Moresprudentieproject, een inmiddels afgerond onderzoek van het lectoraat van Lia van Doorn. Daarbij zoekt ze antwoorden op de vraag wat nodig is voor co-creatie van goede zorg in organisaties. Dit materiaal wordt aangevuld met data uit individuele interviews en focusinterviews met professionals, managers, studenten en cliënten uit de praktijk.

Het theoretisch kader van dit promotieonderzoek is gebaseerd op de uitgangspunten van de Ethic of care die door de Amerikaanse politicologe Joan Tronto is ontwikkeld, gecombineerd met inzichten over de ontwikkeling van narratieve en ethische identiteit van de Franse filosoof Paul Ricoeur. De centrale onderzoeksvraag luidt: “Wat is de betekenis van moreel beraad in organisaties voor zorg en sociaal werk met betrekking tot co-creatie van goede zorg en (hoe) kan dit geduid worden vanuit een bestaansethisch perspectief?”.

Mariël ziet het als haar professionele verantwoordelijkheid om mensen die (gaan) werken in de zorg te helpen bij het nemen van hun professionele verantwoordelijkheid. Zij wil eraan bijdragen dat studenten en professionals in de praktijk komen tot meer inzicht in de lastige kwesties waar ze in hun werk mee te maken krijgen. Niet door antwoorden te geven, maar door vragen te stellen, waardoor zich bewust worden van de waarden en normen die hun doen en laten sturen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten