Liesbeth Baartman

Terug naar onderzoekers
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Beroepsonderwijs
Contact:

E-mail: liesbeth.baartman@hu.nl

Telefoon: 06-18512545

Volg op:

Dr. Liesbeth Baartman werkt als hogeschoolhoofddocent bij de Hogeschool Utrecht. Als hogeschoolhoofddocent combineert zij onderwijs- en onderzoekstaken.

Liesbeth werkt binnen het Lectoraat Beroepsonderwijs, dat onderdeel is van het Kenniscentrum Leren en Innoveren, aan onderzoeksprojecten over beoordelingsvraagstukken in het beroepsonderwijs, met als focus programmatisch toetsen en beoordelen. Dit betekent dat toetsing en beoordeling wordt bezien vanuit de samenhang tussen de verschillende beoordelingsmomenten, die tezamen zijn gericht op het beoordelen van de competenties / kerntaken van een startend professional. In dit onderzoeksthema combineert zij twee expertisegebieden en onderzoeksterreinen, namelijk dat van toetsen en beoordelen en dat van leerprocessen in het beroepsonderwijs. Het gaat bij beoordelen in het beroepsonderwijs juist om de moeilijk meetbare competenties / kerntaken van professionals in de beroepspraktijk, en het stimuleren van conceptualiseren en concretiseren.

Naast haar eigen praktijkgerichte onderzoek naar deze thema’s begeleidt Liesbeth (pre)promotietrajecten en praktijkgericht onderzoek van docenten. Ook brengt zij expertise in bij vraagstukken van de hogeschool, het kenniscentrum en het bredere veld van beroepsonderwijs rond beoordelingsvraagstukken in het beroepsonderwijs. Binnen het lectoraat is Liesbeth de trekker en inhoudelijk begeleider van het promovendi-overleg, waarin de promovendi die verbonden zijn aan het lectoraat kennis delen, werken aan (methodologische) professionalisering en elkaar (peer)feedback geven.

Liesbeth is de coördinator van de onderzoekswerkplaats rond het thema beoordelen in het beroepsonderwijs. In deze onderzoekwerkplaats participeren geïnteresseerde docenten uit het mbo en hbo, en wordt gewerkt aan kennisdeling en gezamenlijke producten rondom programmatisch toetsen en beoordelen in het beroepsonderwijs.

Naast haar werkzaamheden bij het Lectoraat Beroepsonderwijs, ontwikkelt en coördineert Liesbeth professionaliseringstrajecten rond het thema toetsen en beoordelen bij het Expertisecentrum docent HBO, een HU-brede voorziening ingesteld door het College van Bestuur voor de professionalisering van docenten binnen de strategische koers van de HU en de prestatieafspraken van de HU met OCW. Liesbeth is binnen het Expertisecentrum docent HBO coördinator van de SKE-trajecten (Seniorkwalificatie Examinering) en als inhoudelijk expert betrokken bij de BKE-trajecten (Basiskwalificatie Examinering).

Liesbeth is kerndocent bij de Masteropleiding Expert Beroepsonderwijs, een professionele master gericht op docenten beroepsgerichte vakken in het vmbo, mbo en hbo. Liesbeth is verantwoordelijk voor onderwijseenheden rondom praktijkgericht onderzoek en de onderwijseenheid “Beoordelen in adaptief beroepsonderwijs”, die ook open staat voor externe studenten.

Liesbeth is opgeleid als cognitief psycholoog aan de Universiteit Utrecht (cum laude). In 2008 is ze gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht met het proefschrift “Assessing the assessment. Development and use of quality criteria for Competence Assessment Programmes”. Na haar promotie werkte ze 2 jaar bij de bachelor- en masteropleiding onderwijskunde van de Universiteit Utrecht en 2 jaar bij de 1e graads lerarenopleiding Eindhoven School of Education van de Technische Universiteit Eindhoven. Daar hield Liesbeth zich bezig met vraagstukken rondom integratieprocessen tussen theorie en praktijk en “boundary crossing” (grenspraktijken) tussen leren op school en op de werkplek, en tussen verschillende beroepsgroepen. Bekijk hiervoor ook dit filmpje en het promotieonderzoek van Wenja Heusdens.

Beroepsonderwijs

Over het lectoraat

@LectBeroepsondw