Lianne Kleijer-Kool

Terug naar onderzoekers Lianne Kleijer-Kool
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Werken in een Justitieel Kader
Docent voor:

Integrale Veiligheidskunde

Contact:

E-mail: lianne.kleijer-kool@hu.nl

Telefoon: 06-41619195

Volg op:

Lianne Kleijer-Kool is onderzoeker bij het lectoraat Werken in Justitieel Kader. Dit lectoraat richt zich op professionaliteit van professionals in gedwongen kader en continuïteit in de justitieketen.

Lianne Kleijer-Kool participeert in het actieonderzoek ‘Zo samen mogelijk naar een gerichte en effectieve aanpak van crimineel gedrag’ naar de uitbreiding tot alle arrondissementen van de werkwijze ‘ZSM-werkplaats OM-Reclassering’ die eerder in twee pilots is ontwikkeld.
In deze ZSM-werkplaatsen zoeken OM en Reclassering naar betekenisvolle interventies op maat. Het actieonderzoek begeleidt dit ontwikkelproces in alle arrondissementen en onderzoekt de nieuwe goede praktijken in manieren van afdoen en de nieuwe manieren van samenwerking tussen partners (uit zowel justitie- als zorgdomein) en hun veranderende rolopvattingen. De nieuwe manieren van afdoen worden getoetst aan wetenschappelijke kennis over afbouw van criminele loopbanen.

Naast onderzoeker is Lianne Kleijer-Kool docent Integrale Veiligheidskunde op het gebied van sociale veiligheid, criminologie, onderzoek, afstudeerbegeleiding, recht en risicomanagement. In deze rol wil zij graag onderzoeksresultaten valoriseren in onderwijs en studenten enthousiast maken voor en waar mogelijk laten participeren in praktijkgericht onderzoek.
Als cultureel antropoloog en criminoloog heeft zij een passie voor onderzoek naar veiligheidsvraagstukken in complexe omgevingen, zeker rondom gevoelige thema’s. Voor haar promotieonderzoek naar politiewerk in de multiculturele samenleving (Multicultureel politiewerk, 2013) draaide zij een vijftigtal diensten mee in verschillende basisteams, interviewde uiteenlopende sleutelfiguren en analyseerde de beleidsgeschiedenis ten aanzien van diversiteit.
Daarnaast deed zij onder meer onderzoek naar proactief politiewerk in relatie tot de discussie van etnisch profileren en naar afstemming tussen politie en OM in zaken van veelvoorkomende criminaliteit.
Haar kracht ligt in diepgaand praktijkgericht onderzoek van binnenuit - van strategisch tot operationeel niveau – samen met een kritisch-analytische vertaalslag naar relevante concepten.
Ervaring met de verbinding tussen wetenschappelijke kennis en de weerbarstige praktijk van veiligheidsorganisaties deed zij op bij organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. Daarvoor was zij werkzaam als docent en kwaliteitsadviseur bij Hogeschool Windesheim op het gebied van Social Studies. Hier heeft zij het belang van samenhang tussen het veiligheids- en sociaal domein ontdekt. Haar periode aan de Universiteit Utrecht stond – naast het promotieonderzoek – in het teken van onderwijs in de minor en master Criminologie en de minor Jeugd en Criminaliteit.

Werken in een Justitieel Kader

Werken in Justitieel Kader

Over het lectoraat