Jantien Smit

Terug naar onderzoekers
Functie: Senior onderzoeker
Lectoraat: Didactiek van het bèta- en technologieonderwijs
Contact:

E-mail: jantien.smit@hu.nl

Telefoon: 06 233 88 633

Volg op:

Jantien Smit werkt sinds september 2018 als senior onderzoeker binnen het lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs. Binnen haar onderzoek richt ze zich op talige componenten in het bètaonderwijs, zoals inclusief W&T-onderwijs in meertalige basisschoolklassen, het bieden van taalondersteunende scaffolding-strategieën door leraren, en de relatie tussen taal en denken bij W&T.

In 2013 promoveerde Jantien aan de Universiteit Utrecht (FIsme) op een proefschrift getiteld Scaffolding language in multilingual mathematics classrooms. Tijdens haar promotie volgde Jantien de methode van ontwerpgericht onderzoek, waardoor ze niet alleen bijdroeg aan theorievorming over scaffolding (adaptieve hulp met overdracht naar zelfstandigheid als doel), maar ook inzichten genereerde die bruikbaar zijn voor de onderwijspraktijk. Zo leverde haar onderzoek een repertoire aan scaffolding-strategieën op, die leraren kunnen inzetten bij het ondersteunen van de vaktaalontwikkeling in meertalige klassen. Haar onderzoek resulteerde in verschillende wetenschappelijke en praktijkpublicaties over rekenen en W&T. Zo schreef ze een artikel over de taalontwikkeling van leerlingen bij het leren over lijngrafieken.

Van 2013 tot 2017 was Jantien associate lector bij Saxion binnen het lectoraat Wetenschap en Techniek in het Onderwijs, en voerde ze zowel in de context van rekenen-wiskunde als W&T ontwerpgerichte professionaliseringsonderzoeken uit waarin leerkrachten geprofessionaliseerd werden in taalgericht vakonderwijs. Deze onderzoekstrajecten hebben geleid tot publicaties en presentaties (bijvoorbeeld over scaffolding van leerkrachten), maar daarnaast tot bruikbare materialen voor de onderwijspraktijk, zoals een kennisdossier op Leraar24, een database met taalgerichte W&T-lessen voor het po en een video over het integreren van taal en techniek. Bij Saxion heeft Jantien verder onderzoeksvakken gedoceerd aan pabo-studenten en een aio begeleid op het gebied van schrijfvaardigheid in het eerste jaar van het hbo-onderwijs, in samenwerking met de KU Leuven. Hierbij was genredidactiek de centrale benadering; een aanpak die ook wordt ingezet in het onderzoeksproject Fostering Creative Design Dialogue, waarbij Jantien vanuit het lectoraat betrokken is.

Sinds 2017 houdt Jantien zich actief bezig met onderwijs aan nieuwkomers in het po, en maakt ze deel uit van het Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers (LPTN). Vanuit deze groep droeg ze bij aan de handreiking Ruimte voor nieuwe talenten. Ook is ze rond dit thema betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van een kadertraining voor pabo-opleiders, waar ze haar expertise rond taal in de (bèta)vakken inzet. Jantien heeft daarnaast in 2017 en 2018 als leerplanontwikkelaar taal bij SLO initiatieven ontplooid op het gebied van meertaligheid in het onderwijs, een thema waaraan zij in haar onderzoek binnen het lectoraat hoopt bij te dragen, bijvoorbeeld in het project Inclusive Science Education.

Binnen het lectoraat beoogt Jantien onderzoek te doen naar inclusief, interactief en meertalig bèta-onderwijs, bij te dragen aan de toepassing van en theorieontwikkeling rond scaffolding, en anderen te ondersteunen bij het doen van praktijkgericht onderzoek. Op die manier hoopt Jantien een bijdrage te leveren aan het bèta-onderwijs in Nederland.