Dr. Anneke Menger (met emeritaat sinds april 2018)

Terug naar onderzoekers Anneke Menger
Contact:

E-mail: anneke.menger@hu.nl

Volg op:

Na een periode van 10 jaar nam Anneke Menger op 26 april 2018 afscheid als lector Werken in een Justitieel Kader van het HU-Kenniscentrum Sociale Innovatie. Op 4 september 2018 promoveerde ze op de vraag: Hoe beïnvloedt het contact tussen reclasseringswerker en cliënt het succes van de re-integratie?

Anneke Menger heeft het belang van professionaliteit en continuïteit in het forensisch sociale werkveld vanuit haar lectoraat stevig op de kaart gezet. Met grote deskundigheid, gedrevenheid en innovatie-vermogen en altijd in de taal van de professionals. Haar publicaties en lezingen leveren blijvend een essentiële bijdrage aan het professioneel handelen in het forensisch sociale werkveld, aan het onderwijs voor aankomende)
professionals die werken in een gedwongen kader, en aan de kennisbasis van vakgebied.

Voor Anneke voelt haar HU-loopbaan als 'slechts een ogenblik', waar ze dankbaar voor is. Ze draagt het lectoraat vol vertrouwen over aan Vivienne de Vogel en Jacqueline Bosker, die in november hun openbare les zullen houden.


Anneke Menger was van 2008-2018 lector Werken in Justitieel Kader bij het kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Daarvoor was zij onder meer directielid van het Instituut voor Social Work en manager van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) aan de HU fusiepartner Hogeschool De Horst in Driebergen.

Tussen 1997 en 2003 was ze vanuit de Transfergroep Rotterdam projectleider van enkele landelijke innovatieprojecten in opdracht van onder meer het Oranje Fonds, Reclassering Nederland, gemeente Den Haag, Sociale Zaken en Werkgelegenheid Utrecht. De periode daarvoor was ze lange tijd werkzaam bij Hogeschool Rotterdam als lid van het managementteam van de opleiding MWD en als docent en projectleider. Tijdens haar loopbaan deed ze tevens veel praktijkgericht onderzoek en publiceerde ze artikelen en boeken over thema’s als reclasseringswerk, schuldhulpverlening en arbeidstoeleiding.

Praktijkgericht onderzoek

Het lectoraat Werken in Justitieel Kader verricht praktijkgericht onderzoek voor en met sociale professionals die werken in justitieel kader, zoals toezichthouders bij de reclassering, groepsleiders in Justitiële Jeugdinrichtingen, gezinsvoogden bij Bureau Jeugdzorg of begeleiders in tbs-klinieken. Deze professionals combineren zorg, behandelen of begeleiden met risicobeheersing en controle. Dit werk vraagt om een hoge mate van professionaliteit, effectieve methodieken, specifieke competenties en gerichte opleidingen. Het lectoraat levert hier graag een bijdrage aan.

Programmalijnen

Het onderzoeksprogramma kent twee lijnen. De eerste lijn is “professionaliteit van professionals in gedwongen kader”, waarbij algemene factoren van effectiviteit centraal staan. De tweede lijn is “continuïteit in de justitieketen”, waar de samenhang tussen interventies centraal staat. Naast onderzoek richt het lectoraat zich ook op ontwikkelen van onderwijs op bachelor- en masterniveau.

Cofinanciering uit werkveld

Het lectoraat is een initiatief van Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGz, Leger des Heils, afdeling Jeugdzorg & Reclassering en Hogeschool Utrecht. Deze partners dragen tevens bij aan het lectoraat met cofinanciering.

Wat hebben professionals aan ‘Werken in gedwongen kader’?

Medewerkers in de reclassering vertellen in onderstaand filmpje hoe het boek ‘Werken in gedwongen kader’ hen helpt in de professionele praktijk. Het boek komt voort uit het HU-onderzoeksproject over professioneel werken in de reclassering van lector Anneke Menger. Het boek bevat veel wetenschappelijke inzichten en methodische handreikingen. Het is bedoeld voor alle professionals die in een ambulante setting werken met volwassenen die delicten hebben gepleegd, met als doel: herhaling van delictgedrag voorkomen. Het onderzoeksproject is, samen met het HU-onderzoek ‘Every picture tells a story’, genomineerd voor een SIA RAAK award.

Op 26 april nam Anneke Menger afscheid als lector tijdens een afsscheidssymposium


Afscheidssymposium Anneke Menger, by hu_ksi

Werken in Justitieel Kader

Werken in Justitieel Kader

Over het lectoraat

Afscheidssymposium 26/4/18

Afscheidssymposium Anneke Menger

- Afscheidsrede Anneke Menger 'In een berekende bezieling'

Weblecture Afscheidssymposium

- In dit Liber Amicorum zijn bijdragen gebundeld van collega's uit het werkveld, het onderwijs en onderzoek waarmee Anneke heeft samengewerkt of wie zij heeft geïnspireerd. 

Overzicht publicaties, presentaties, lidmaatschappen en commissies van Anneke Menger in haar periode als lector van 2008-2018.

- Hiltje Nieuwenhuis had de eer om de eerste Anneke Menger scriptieprijs in ontvangst te nemen voor haar scriptie: 'Wanneer een Voorlopige Tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke vrijheidsstraf?'

- Openbare les 'Walk the line. Over continuïteit en professionaliteit in het reclasseringswerk'

Video waarin professionals uit het werkveld Anneke bedanken voor haar wezenlijke bijdrage aan het vak van de reclasseringswerkers.

Coreferaat Natascha Schilder

Weblecture afscheidscollege

Printscreen weblecture

In Google Chrome speelt de weblecture het beste af.