Anita Cremers

Terug naar onderzoekers
Functie: Lector, Onderzoeker
Lectoraat: Co-design
Contact:

E-mail: anita.cremers@hu.nl

Telefoon: 06-22378143

Volg op:

Anita Cremers heeft Algemene Taal- en Literatuurwetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg, met als specialisatie Taal & Informatica (1986-1991). Daarna is zij gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven op een proefschrift over mens-computer dialogen (Reference to objects: an empirically based study of task-oriented dialogues, 1996). Bij haar promotie heeft ze onderzocht hoe mensen verwijzende uitdrukkingen naar objecten (in een blokkenwereld) formuleren, als ze hun gesprekspartner taken geven die ze met deze objecten moeten uitvoeren. Mensen blijken de inhoud van de uitingen (bijvoorbeeld kenmerken van de objecten en hun locatie) af te stemmen op de veronderstelde voorkennis en waarneming van hun gesprekspartner. Daarbij geven ze steeds alleen de informatie die ze als nog niet bekend en relevant voor de taak beschouwen. Meer informatie dan strikt noodzakelijk werkt eerder verwarrend dan verhelderend. Computers die menselijke taal kunnen begrijpen en produceren moeten kennis hebben van dergelijke regels om een natuurlijke dialoog te kunnen voeren.

Na haar promotie heeft Anita gewerkt bij KPN Research (Leidschendam) aan mens-systeem dialogen voor telefonische informatiesystemen, waarbij de eerste automatische spraakherkenningssoftware werd ingezet. Ook heeft ze haar kennis verder uitgebreid richting mens-computer interactie in de brede zin van het woord, user-centered design en gebruikersevaluaties (1997-2000). Sinds 2000 werkt ze als onderzoeker bij TNO aan diverse Nederlandse en EU-projecten op het gebied van het ontwerpen van mens-computer interactie en het betrekken van eindgebruikers bij het ontwikkelproces van technologie. Ze heeft zich inmiddels gespecialiseerd in ontwerpen voor en met gebruikers met minder cognitieve en ICT-vaardigheden, zoals laagopgeleiden, laaggeletterden, ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Voorbeelden zijn een pinautomaat voor laaggeletterden en smart phone apps voor ouderen om activiteiten buitenshuis uit te voeren.

Sinds 2010 is ze verbonden aan het lectoraat Co-Design als bijzonder lector ‘Multimodal user interface design’. Ze heeft gewerkt aan een groot aantal RAAK projecten, vooral binnen het domein van de zorg. De nadruk in deze projecten ligt op het middels co-design ontwerpen van technologie ter ondersteuning van zelfredzaamheid van kwetsbare doelgroepen met vaak beperkte gezondheidsvaardigheden (zoals ouderen, mensen die een beroerte hebben gehad, laaggeletterden, immigranten, licht verstandelijk beperkten). De uitdaging is om technologie zodanig te ontwerpen dat gebruikers een optimale gebruikservaring hebben. Voorbeelden zijn een digitaal formulier voor laaggeletterden in de fysiotherapiepraktijk en het met technologie ondersteunen van het dagelijks functioneren van mensen met een verstandelijke beperking.

In deze toegepaste onderzoeksprojecten proberen we gebruik te maken van bestaande kennis over de doelgroepen en over co-designmethoden en ontwerpprincipes. Aan deze kennis voegen we onze eigen opgedane kennis toe en leggen die vast in toolkits. Anita richt zich daarbij vooral op het toetsen en vastleggen van de ontwerpprincipes in een vorm die gebruikt kan worden door ontwerpers. Daarbij streeft ze naar een persoonlijke, natuurlijke vorm van interactie met technologie, die past bij de behoeften en vaardigheden van de gebruiker, met gebruikmaking van verschillende interactiemodaliteiten (grafisch, spraak, audio, tactiel). Ook het subjectief én objectief evalueren van prototypes van de technologie in een realistische gebruikscontext heeft haar aandacht, met als doel de ontwerpkeuzes te onderbouwen en toetsen.