Onderzoeksthema Continuïteit

Wanneer de strafrechtelijke titel (bijna of voorwaardelijk) afloopt is het essentieel dat er een soepele overgang is naar eventuele vervolgvoorzieningen en/of maatschappelijke re-integratie. Goede huisvesting, werk en sociale inbedding kunnen helpen om terugval in delicten, (zelf)destructief of overlastgevend gedrag te voorkomen. Binnen dit onderzoeksthema richten we ons vooral op de behoeften van professionals en cliënten in de forensische keten en op wat zij nodig hebben om verbeteringen in de continuïteit van de forensische keten te kunnen bewerkstelligen en beter interdisciplinair te kunnen samenwerken.

Focus op de professionele aspecten van continuïteit

Bij de begeleiding en re-integratie van delinquenten zijn veel instellingen betrokken. En ook binnen die instellingen heeft de cliënt vaak te maken met meerdere professionals en afdelingen. Deze zijn soms gelijktijdig met de cliënt bezig en soms opeenvolgend. Al deze professionals voeren gedragsinterventies uit, die bijdragen aan de re-integratie van de cliënt. Voor een succesvolle behandeling is het cruciaal dat deze interventies goed op elkaar afgestemd zijn. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen de verschillende instellingen, maar ook om de juiste houding en werkwijze van de individuele professionals.

Er zijn reeds vele (beleids)stukken opgeleverd over het onderwerp continuïteit in de keten, inclusief handreikingen voor de praktijk. Uit een inventariserend onderzoek Mind the gap is echter gebleken dat deze beperkt op de werkvloer landen, en dat ze weinig worden gebruikt. Een belangrijke vraag binnen dit thema is dan ook: wat kan de professional helpen om – binnen de huidige context en met bestaande wet- en regelgeving – zo goed mogelijk te kunnen werken? Hoe kan de professional bijdragen om continuïteit in de keten te bevorderen en zo goed mogelijk interdisciplinair samen te werken? Het is tevens belangrijk om hierin het perspectief van de forensische cliënt mee te nemen. Uiteindelijk moet het daadwerkelijke werk komen van de cliënt zelf, diens omgeving en de professionals.

Onderzoeksonderwerpen voor de komende jaren

Binnen dit onderzoeksthema richten we ons op manieren om continuïteit in de justitiële keten te verhogen. De focus ligt hierbij op wat professionals nodig hebben om zo goed mogelijk te kunnen samenwerken binnen de keten. De volgende vier aspecten staan centraal:

  • Meer aandacht voor complexiteit van en het bevorderen van interdisciplinair samenwerken.
  • Meer inzicht in de behoeften van professionals en cliënten (en hun naasten) op het vlak van continue zorg en begeleiding.
  • Gedegen onderzoek naar lopende initiatieven om continuïteit in de keten te verbeteren.
  • Actief werken aan een gezamenlijke visie op effectieve verandermodellen voor afbouw van delinquent of ander risicovol gedrag.