Onderwijs

Het werkveld waarmee het lectoraat Werken in Justitieel Kader samenwerkt, heeft een sterke behoefte aan goed opgeleide professionals. Professionals, die de hogeschool verlaten met een realistisch beeld van deze sector. Het lectoraat hecht dan ook grote waarde de verbetering van het onderwijs op dit gebied en besteedt hier veel aandacht aan. Onze bijdrage aan het onderwijs krijgt vorm op de volgende manieren:

Betrokkenheid van studenten en docenten bij het lectoraat

Het lectoraat Werken in Justitieel Kader hecht grote waarde aan de wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek. Daarom werken we intensief samen met studenten en docenten. 

Deelname van studenten aan onderzoek

Elk studiejaar zijn studenten betrokken bij onderzoeksprojecten van het lectoraat. Zij studeren af op een deelonderzoek van het lectoraat en/of ondersteunen de onderzoekers bij het verzamelen van data. Zij doen bijvoorbeeld literatuuronderzoek, bereiden interviews voor en voeren deze uit.

Als het gaat om onderzoeks- en afstudeerprojecten werken we structureel samen met studenten van de Master Forensisch Sociale Professional, met studenten in de minor ‘Werken in gedwongen kader’, de minor Justitiële Dienstverlening en de minor Huiselijk Geweld. 

Deelname van studenten aan onderwijs

Aan het specifieke onderwijs ‘Werken in gedwongen kader’, zoals de Master Forensisch Sociale Professional, de minor WIGK nemen jaarlijks ruim 150 studenten deel. Het lectoraat was en is nauw betrokken bij het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van dit onderwijs.

Deelname van docenten aan de Kenniskring

Een aantal docenten van Hogeschool Utrecht zijn vast verbonden aan de kenniskring van het lectoraat. Deze docenten zijn afkomstig van het Instituut voor Recht, Instituut voor Sociale Work, Instituut voor Veiligheid, en Instituut voor Ecologische Pedagogiek. Daarnaast zijn vertegenwoordigers uit het werkveld structureel aan de kenniskring verbonden: Reclassering Nederland, SVG, Inforsa en LJ&R.

De docenten vormen samen een projectgroep die verantwoordelijk is voor een goede transfer tussen kennisontwikkeling en onderwijsontwikkeling.

Inzet van docenten bij projecten

Naast deze vaste leden is een wisselend aantal docenten van Hogeschool Utrecht als projectlid bij het lectoraat betrokken. Zij werken voor een beperkte tijdsduur mee aan een specifiek project en/of zijn dragende docenten bij de minor ‘Werken in gedwongen kader’ of de duale opleidingsroute gesloten jeugdzorg. Door de deelname aan de kenniskring neemt de deskundigheid van deze docenten op het terrein van ‘werken in gedwongen kader’ snel toe. Dit is nodig omdat het aantal onderwijseenheden rond dit thema in de bacheloropleidingen de afgelopen twee jaar snel is gegroeid.

Deze docenten zijn afkomstig van de opleidingen

 • Social Work Propedeuse
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Team Contractactiviteiten Social Work
 • Integrale Veiligheidskunde
 • Sociaal Juridische Dienstverlening
 • Pedagogiek

Docenten van andere onderwijsinstellingen

Het lectoraat heeft nauwe banden met docenten van andere hogescholen waaronder:

 • Hogeschool Leiden
 • Avans Hogeschool;
 • Hogeschool Rotterdam
 • Saxion, via het lectoraat Waarde van reclasseren
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool Windesheim

Competentieset forensisch sociale professional

In 2016 heeft de Vereniging Hogescholen op voordracht van de sectorraad Sociaal Agogisch onderwijs besloten  tot de oprichting van één opleiding Sociaal Werk met drie profielen; Welzijn en Samenleving, Zorg en Jeugd. In contact met de Hogescholen heeft het werkveld aan Movisie de opdracht gegeven om een competentieset te ontwikkeling voor de vakvolwassen forensisch sociale professional. Hogescholen kunnen met deze competentieset specifieke accenten in het nieuwe curriculum Sociaal Werk, Sociaal Juridische Dienstverlening of Integrale Veiligheidskunde aanbrengen waardoor de studenten startbekwaam in het forensisch werkveld aan de slag kunnen. Hogeschool Utrecht zal deze competentieset gebruiken om gedurende de vier jarige opleiding specifiek aandacht te besteden aan het werken in gedwongen kader.

Vanuit het werkveld zijn verschillende organisaties betrokken geweest bij de ontwikkeling van de competentieset: Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ, Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen en Expertisecentrum Forensische Psychiatrie. Deze organisaties gaan de competentieset als gebruiken bij hun aanname- en opleidingenbeleid.

De competentieset is HIER te downloaden.

Master Forensisch Sociale Professional

In 2015 is de Master Forensisch Sociale Professional gestart. De master is het antwoord op een duidelijke vraag uit de beroepspraktijk; er is behoefte aan master-geschoolde professionals in het forensisch sociale domein. Het lectoraat Werken in Justitieel Kader heeft vervolgens, samen met docenten van het Instituut voor Rechten, Instituut voor Social Work en Instituut voor Veiligheid, en in nauwe afstemming met het werkveld, de opleiding ontwikkeld. De lectoren Werken in Justitieel Kader (Anneke Menger en Vivienne de Vogel) en lector Kennisanalyse Sociale Veiligheid (Andrea Donker) zijn eindverantwoordelijk voor de inhoud van de master, en verzorgen enkele lessen. Daarnaast bestaat het docententeam van de master uit senior onderzoekers van beide lectoraten en docenten van de betrokken onderwijsinstituten.

De masteropleiding Forensisch Sociale Professional van Hogeschool Utrecht is een tweejarige deeltijdopleiding voor ervaren sociale professionals die werken in een context van drang en dwang. De master bestaat uit vijf modules. Module 1, 2, 3 en 4 zijn ook los te volgen:

 1. Verantwoord beslissen:
  Onderwerpen die aan de orde komen zijn: hoe beslissen mensen en wat zijn valkuilen daarbij, ontwikkelen en afbouwen van antisociaal gedrag en kindermishandeling, inschatten van criminogene en beschermende factoren.
 2. Regisseren van risico en verandering.
  Onderwerpen die aan de orde komen zijn: werken vanuit professionele waarden, effectief opbouwen en onderhouden van werkalliantie in het gedwongen kader, methoden voor signaleren en beheersen van risico’s en versterken zelfregie van cliënten daarbij, ingrijpen bij radicaliseren.
 3. Begeleiden van leerprocessen:
  Onderwerpen die aan de orde komen zijn: intervisie, leren van professionals in een organisatie,  individuele coaching, talent en talentontwikkeling, veerkracht.
 4. Regisseren en samenwerken in netwerken:
  Onderwerpen die aan de orde komen zijn: bouwstenen van netwerken, posities en wederzijdse belangen van stakeholders, regie en netwerksturing, rollen en stijlen in samenwerking, informatiedeling en privacy
 5. Onderzoeksvaardigheden voor forensisch sociale beroepspraktijken:
  In deze module voeren studenten een praktijkgericht onderzoek uit en schrijven daarover hun masterscriptie.

De master is een tweejarige deeltijdopleiding met een zwaarte van 60 studiepunten. Jaarlijks is er in september een mogelijkheid om met deze masteropleiding te starten. Daarnaast is er de mogelijkheid om een losse module te volgen.

Minor ’Werken in gedwongen kader’

In 2007 initieerden vier hogescholen, waaronder Hogeschool Utrecht, de ontwikkeling van een minor ‘Werken in gedwongen kader’. Een minor is een samenhangend keuzeprogramma in de afstudeerfase van de hbo- bacheloropleiding. Inmiddels is de minor te volgen op elf hogescholen. Jaarlijks komen de hogescholen bij elkaar om ervaringen over hun programma uit te wisselen en up-dates te delen in het Landelijk platform ‘Werken in gedwongen kader’

De minor ‘Werken in gedwongen kader’ richt zich op het methodisch werken met volwassenen en jeugdigen in een gedwongen kader. Hierbij komen zowel de strafrechtelijke als civielrechtelijke kaders aan de orde. Onderwijseenheden van de minor gaan onder meer over:

 • Methodiek voor volwassenen en voor jeugdigen
 • Straf- en civielrecht en wet BOPZ en WvGGZ
 • Gespreksvoering in gedwongen kader
 • Psychopathologie in relatie tot delictgedrag.
 • En enkele keuzevakken:
 • Agressie en de-escalatie
 • Criminologie
 • Sexualiteit en jeugdhulpverlening
 • Onderzoeksprojecten binnen het lectoraat WiJK

De minor bestrijkt 30 studiepunten (ects), wat neerkomt op een half jaar fulltime studeren.

De minor ‘Werken in gedwongen kader’ is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld t.w.

 • de drie reclasseringsorganisaties
 • verschillende Bureaus Jeugdzorg
 • Penitentiaire Inrichtingen
 • de Forensisch Psychiatrische Zorg
 • de Raad voor de Kinderbescherming
 • Justitiële Jeugdinrichtingen
 • het Ministerie van Justitie
 • diverse gemeenten en welzijnsorganisaties.

Voor informatie over de minor Werken in Gedwongen Kader of het platform kunt u contact opnemen met Gercoline van Beek.