Lectoraat Werken in een Justitieel Kader

In Nederland werken ruim 20.000 professionals in een justitieel kader. Denk aan toezichthouders bij de reclassering, groepsleiders in Justitiële Jeugdinrichtingen, gezinsvoogden bij Bureau Jeugdzorg of begeleiders in tbs-klinieken. Al deze professionals hebben tot taak toezicht te houden op volwassenen of kinderen die een gevaar vormen of die gevaar lopen. Ze combineren zorg, behandelen of begeleiden met controle. Ze werken in een spanningsveld tussen integratie en veiligheid. Dit werk vraagt om een hoge mate van professionaliteit, effectieve methodieken, specifieke competenties en gerichte opleidingen. Het Lectoraat Werken in Justitieel Kader levert daar graag een bijdrage aan via praktijkgerichte onderzoeken.

Vrouwe Justitia

Onderzoek naar professionaliteit en continuïteit

Het lectoraat verricht onderzoek met, in en voor de praktijk, en is daarbij gericht op twee onderzoekslijnen. De eerste lijn betreft de professionaliteit van het werken in gedwongen kader: welke kenmerken en welk gedrag van deze professionals dragen bij aan de gewenste veranderingen bij cliënten en aan het vergroten van de veiligheid? De tweede onderzoekslijn richt zich op de continuïteit: wat kunnen we doen om samenhang tussen de verschillende interventies te verbeteren? Binnen deze lijnen vindt een aantal onderzoeken plaats, waarvan een deel leidt tot een promotie.

Ontwikkeling van het onderwijs

Naast onderzoek richt het lectoraat zich ook op het onderwijs op bachelor- en masterniveau. Tot voor kort was daarin weinig aandacht voor het methodisch werken in gedwongen kader. Hierdoor waren nieuwkomers in deze sector slecht voorbereid op hun specifieke werk. Het lectoraat draagt daarom op verschillende manieren bij aan een betere voorbereiding van deze professionals, waaronder door een inhoudelijke betrokkenheid bij de Master Forensisch Sociale Professional. In september 2016 is er weer een mogelijkheid om met deze master te starten.

Dit lectoraat wordt mede mogelijk gemaakt door Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGz en Leger des Heils, afdeling /Jeugdzorg en Reclassering.

Film over het lectoraat

Maak kennis met de medewerkers en het onderzoek van lectoraat Werken in Justitieel Kader.

Promotie Joep Hanrath

Onderzoeker Joep Hanrath van het Lectoraat Werken in Justitieel Kader promoveerde op 26 september 2013 aan de Universiteit van Utrecht. Lees de samenvatting van zijn proefschrift ‘De groepsleider als evenwichtskunstenaar’. Hanrath hield ’s middags ook een lezing tijdens een symposium bij de HU, dat was gewijd aan zijn promotie.

Wat hebben professionals aan ‘Werken in gedwongen kader’?

Medewerkers in de reclassering vertellen in onderstaand filmpje hoe het boek ‘Werken in gedwongen kader’ hen helpt in de professionele praktijk. Het boek komt voort uit het HU-onderzoeksproject over professioneel werken in de reclassering van lector Anneke Menger. Het boek bevat veel wetenschappelijke inzichten en methodische handreikingen. Het is bedoeld voor alle professionals die in een ambulante setting werken met volwassenen die delicten hebben gepleegd, met als doel: herhaling van delictgedrag voorkomen. Het onderzoeksproject is, samen met het HU-onderzoek ‘Every picture tells a story’, genomineerd voor een SIA RAAK award.


Weblectures over beslissen en de meerwaarde van gestructureerde beslissingsondersteuning

Forensisch sociale professionals houden zich onder andere bezig met het inschatten en managen van risico’s van herhaald delinquent gedrag. Daarvoor worden instrumenten voor risicotaxatie gebruikt. Is dat echt nodig? Kunnen ervaren professionals die risico’s niet net zo goed, of zelfs beter, inschatten op grond van hun expertise en ervaring? Onderzoek wijst uit dat het gebruik van risicotaxatie-instrumenten resulteert in betere inschattingen van het recidiverisico en de risicofactoren die daaraan ten grondslag liggen, ook als het gaat om ervaren professionals.

Over de vraag waarom dat zo is heeft Jacqueline Bosker, senior onderzoeker bij het lectoraat Werken in Justitieel Kader twee weblectures opgenomen. In de weblecture Intuitief en Rationeel Beslissen, gaat zij in op de vraag hoe mensen beslissen en welke fouten daarbij kunnen ontstaan. In de weblecture Meerwaarde Beslissingsondersteuning gaat zij vervolgens in op de vraag hoe de kans op beslisfouten verminderd kan worden en welke rol instrumenten voor gestructureerde beslissingsondersteuning (zoals risicotaxatie-instrumenten) daarbij kunnen spelen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten