Lectoraat Werken in Justitieel Kader

In Nederland werken ruim 20.000 sociale hbo-professionals in een justitieel kader. Dat zijn bijvoorbeeld reclasseringswerkers, groepsleiders in justitiële jeugdinrichtingen of forensisch psychiatrische instellingen, casemanagers in penitentiaire inrichtingen of professionals in de jeugdbescherming of forensische verslavingszorg. Deze forensisch sociale professionals hebben de taak te adviseren over of toezicht te houden op volwassenen of kinderen die een risico voor anderen vormen, of die zelf gevaar lopen, en hen zo goed mogelijk te begeleiden of behandelen om de kans op terugval te verkleinen. Daarmee zetten zij zich in voor een veilige en leefbare samenleving. Dit werk vraagt om een hoge mate van professionaliteit, effectieve methodieken, specifieke competenties en gerichte opleidingen.

Vrouwe Justitia

Onderzoek naar professionaliteit en continuïteit

Het lectoraat Werken in Justitieel Kader verricht onderzoek met, in en voor de praktijk, en is daarbij gericht op twee onderzoeksthema’s. Het eerste thema betreft de professionaliteit van het werken in gedwongen kader: welke kenmerken en welk gedrag van deze professionals dragen bij aan de gewenste veranderingen bij cliënten en aan het vergroten van de veiligheid? Het tweede thema richt zich op de continuïteit: wat kunnen we doen om samenhang tussen de verschillende interventies te verbeteren? Binnen deze thema’s vindt een aantal onderzoeken plaats, waarvan een deel leidt tot een promotie.

Ontwikkeling van het onderwijs

Naast onderzoek richt het lectoraat zich ook op het onderwijs op bachelor- en masterniveau. Tot voor kort was daarin weinig aandacht voor het methodisch werken in gedwongen kader. Hierdoor waren nieuwkomers in deze sector slecht voorbereid op hun werk. Het lectoraat draagt daarom op verschillende manieren bij aan een betere voorbereiding van deze professionals. Voor de bachelor is ze betrokken bij de leergang Forensisch Accent binnen de nieuwe Social Work Opleiding, inclusief de minor Werken in Gedwongen Kader. En bij de minor Justitiële Dienstverlening onder beheer van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD).

Daarnaast heeft het lectoraat, in samenspraak met het werkveld, de ontwikkeling van de Master Forensisch Sociale Professional geïnitieerd, en is het lectoraat inhoudelijk leidend bij de uitvoering van deze opleiding. Het lectoraat heeft een actieve rol gespeeld bij de ontwikkeling van een Competentieset voor Forensisch Sociale Professionals. Meer informatie over deze initiatieven is de vinden bij onderwijs.

Dit lectoraat wordt mede mogelijk gemaakt door Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGz en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering.

Afscheid Anneke Menger

Na een periode van 10 jaar nam Anneke Menger op 26 april '18 afscheid als lector Werken in een Justitieel Kader van het HU-Kenniscentrum Sociale Innovatie. 

Anneke Menger heeft het belang van professionaliteit en continuïteit in het forensisch sociale werkveld vanuit haar lectoraat stevig op de kaart gezet. Met grote deskundigheid, gedrevenheid en innovatie-vermogen en altijd in de taal van de professionals. Haar publicaties en lezingen leveren blijvend een essentiële bijdrage aan het professioneel handelen in het forensisch sociale werkveld, aan het onderwijs voor aankomende) professionals die werken in een gedwongen kader, en aan de kennisbasis van vakgebied.

Voor Anneke voelt haar HU-loopbaan als 'slechts een ogenblik', waar ze dankbaar voor is. Ze draagt het lectoraat vol vertrouwen over aan Vivienne de Vogel en Jacqueline Bosker, die in november hun openbare les zullen houden. 

Bekijk hier alles rondom het afscheid van Anneke Menger.