Lectoraat Schulden en Incasso

De ambitie van het lectoraat Schulden en Incasso is bijdragen aan een effectieve, efficiënte en professionele beroepspraktijk in de schuldhulpverlening en incasso. Om de kennis op het terrein van schulden en incasso te vergroten en in de praktijk toe te passen werkt het lectoraat nauw samen met het werkveld. Zo voert het lectoraat onderzoeken altijd uit in opdracht van en in samenwerking met praktijkpartijen zoals de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK), de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), het Nibud, Platform31, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa. Het lectoraat zoekt hierbij actief het maatschappelijk debat op. Door het uitvoeren van onderzoeksprojecten wil het lectoraat een bijdrage leveren aan het onderwijs van Hogeschool Utrecht en aan de beroepspraktijk.

Geld

Onderzoek

Het werkveld van schuldhulpverlening en incasso worstelt in de dagelijkse praktijk met diverse vragen. Het lectoraat werkt in opdracht van en in samenwerking met partijen uit het veld aan deze praktijkvragen. Daarbij biedt het lectoraat het werkveld reflectie op de keuzes die het maakt en op belangrijke actuele ontwikkelingen. Dit doet het lectoraat via een onderzoeksprogramma dat is gefundeerd op vier pijlers. Deze pijlers zijn:

  1. Schuldpreventie en vroegsignalering
  2. Stress-sensitieve dienstverlening
  3. Zorgvuldige regelgeving
  4. Vakmanschap

Schuldpreventie en vroegsignalering

Binnen deze pijler staat de vraag wat kenmerkt effectieve schuldhulpverlening en vroegsignalering? centraal. Door zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen in (grote) financiële problemen terecht komen, wil het lectoraat bijdragen aan de ambitie dat iedereen in deze maatschappij mee kan doen. Het lectoraat wil kennis en producten ontwikkelen die eraan bijdragen dat activiteiten in dit kader effectief of effectiever worden.

Stress-sensitieve dienstverlening

Stress-sensitieve dienstverlening omvat een inrichting van de dienstverlening die rekening houdt met de negatieve doorwerking van aanhoudende geldstress op gedrag. Het lectoraat wil met behulp van projecten over deze pijler nadrukkelijk kijken naar schuldenproblematiek als een gedragsvraagstuk. De actuele wetenschappelijke literatuur vormt hierbij de basis.

Zorgvuldige regelgeving

Het lectoraat onderzoekt bij deze pijler binnen welke kaders schuldhulpverlening en incasso wordt uitgevoerd. Het biedt handvatten om onderzoek te doen naar de werking van wetgeving op de terreinen van de aanpak van schulden en incasso.

Vakmanschap

Deze pijler gaat over de vraag: wat maakt een professional of interventie effectief en wat moet een professional hiervoor kunnen en weten? Het is een actueel vraagstuk binnen het werkveld. Het maakt de vertaling tussen de praktijk en het onderwijs zichtbaar. Door het toerusten van hbo-professionals binnen het onderwijs draagt het lectoraat bij aan dit vraagstuk.