Sociale Professionaliteit in tijden van Transformatie

Professionals hebben te maken met burgerprofessionalisering, namelijk de inzet van burgers en informele steunnetwerken die steeds meer richting het terrein van de professionals verschuiven. Wat is hier de betekenis van de ‘professionalisering’ van vrijwillige inzet en mantelzorg?

Wat is er voor nodig om community care te realiseren (denk daarbij aan wederkerige zorg, burgerkracht en een optimale samenwerking)? Hoe kan een ‘inclusieve en contextuele professionaliteit’ door de nieuwe sociale professional ontwikkeld worden?

Ook met de kanteling naar wijkgericht verandert er veel voor sociale professionals. Een grotere nadruk op de wijk als terrein van interventie en de ontwikkeling van een gebiedsgerichte aanpak is deels voortgekomen uit de lokale sociale sector. De wijk wordt momenteel door meerdere domeinen van het sociale werk gezien als de plek om uiteenlopende beleidsdoelstellingen te realiseren en met elkaar te verbinden. De doelen variëren van het tot stand brengen van integrale dienstverlening, het bevorderen van burgerparticipatie en zelfredzaamheid tot het versterken van verantwoordingsrelaties tussen burgers. Weltevrede e.a. (2013) stellen dat wijkgericht werken staat voor een aanpak van de wijk waarin de behoeften en kwaliteiten van de bewoners centraal staan. Zij signaleren een ontwikkeling in de inhoudelijke doelstelling van het wijkgericht werken. In eerste instantie was deze aanpak gericht op ‘schoon, heel en veilig’ en had deze een sterk fysieke component. Vervolgens lag de nadruk op het overbruggen van de kloof tussen overheid en burgers en momenteel staan begrippen als zelfredzaamheid, sociale samenhang en eigen verantwoordelijkheid centraal.

De lokale overheid zal door deze verschuiving meer in de rol van opdrachtgever komen: door op afstand en op hoofdlijnen te sturen, door beleidsprioriteiten te formuleren, door de kaders aan te geven van de gewenste sociale infrastructuur (kaderstelling). Burgers en maatschappelijke organisaties zullen in dit samenspel een belangrijke(re) rol moeten gaan vervullen. Zorg- en welzijnsorganisaties dienen zich meer te verantwoorden op hoofdlijnen naar de lokale overheid en meer in detail naar burgers en andere instellingen.

Het werken in de wijk neemt een steeds prominentere plek in binnen de hulp- en dienstverlening aan onder andere burgers in kwetsbare posities. Op welke wijze wordt bijvoorbeeld herstel in de wijk vormgegeven door de mensen in de wijk, ervaringsdeskundigen en sociaal werkers en wat betekent dit voor het toekomstig Social Work onderwijs? Hoe kunnen we het wijkgericht werken aan laten sluiten op herstelgestuurd werken?

Programmacoördinator: Vincent de Waal

Medewerkers: Vincent de Waal, Inge Scheijmans, Joep Binkhorst, Els Overkamp, Mirjam Gademan, Leo Admiraal

Link naar projecten:

  • kUS projecten
  • Werken in de Wijk
  • Herstel in de wijk (samenwerkingsproject HU, Inholland, HvA, Hanzehogeschool) Beoogde start medio 2017

Onderzoeksprojecten