Sociale Professionaliteit in tijden van Transformatie

De programmalijn Professionalisering in tijden van Transformatie (PiT) richt zich op veranderende handelingsperspectieven van sociale professionals in de context van een veranderende (inrichting van het) sociale domein. Het gaat hier concreet om een cultuurverandering en een inhoudelijke vernieuwing; meer aandacht voor eigen kracht en netwerk van burgers, meer focus op de voorkant (preventie) in plaats van op de achterkant (zorg), lokaal en individueel maatwerk en een integrale dienstverlening. Om deze beweging op gang te krijgen, zijn door het gehele land sociale (wijk)teams opgericht bestaande uit meerdere professionele disciplines bijvoorbeeld sociaal werkers, verpleegkundigen, jeugdzorgwerkers, schuldhulpverleners en GGZ-medewerkers. Zij verzorgen veelal integrale dienstverlening in een afgebakend geografisch gebied (een wijk, dorp, stadsdeel), in samenspraak met burgerinitiatieven.

De transformatie betreft een duurzame verandering die tijd nodig heeft om zich in de cultuur en het handelen van sociale teams te verankeren. Dit vraagt om een herijking van de ‘body of knowledge, attitudes and skills’ (‘bofkas’) van sociale professionals.

In de programmalijn PiT onderzoeken en ondersteunen we sociale teams bij hun zoektocht naar hoe vorm te geven aan hun hernieuwde opdracht in het sociale domein. Verder ondersteunen we de welzijnsorganisaties in het vormgeven van hun rol in het veranderende sociale domein. Enerzijds om vanuit onze expertise bij te dragen aan een innovatie. Anderzijds om kennis te vergaren over wat de transformatie vraagt van sociale professionals. Daarbij concentreren we ons op de volgende kennisvragen:

  • Hoe wordt door sociale professionals in de sociale teams invulling gegeven aan de transformatie?
  • Welke BofKAS hebben sociaal werkers nodig om aan de transformatie te werken?
  • Wat zijn beleidsmatige en organisatorische randvoorwaarden opdat sociaal werkers kunnen transformeren?

Programmacoördinator: Els Overkamp
Medewerkers: Joep Binkhorst, Mirjam Gademan, Leo Admiraal, Inge Scheijmans, Ard Sprinkhuizen, Evianne Weijenberg.

Onderzoeksprojecten

Horizon2020 project ‘Cocreation of Public Services’ (CoSIE) i.s.m. lectoraat OVPD. Het betreft het verbeteren van dienstverlening op geleide van cocreatie met kwetsbare burgers. Gemeenten Houten en Nieuwegein doen hieraan mee.
Looptijd drie jaar.

ZonMw project Lokaal & Integraal (ihkv het programma Vakkundig aan het Werk): 3 ontwikkelwerkplaatsen rond integrale benadering van arbeidsparticipatie in Houten, Wijk bij Duurstede en Woerden (in samenwerking met Movisie).

Oudewater Werkt: ontwikkelen en vastleggen van de werkwijze Oudewater Werkt t.a.v. de arbeidsparticipatie in Oudewater.

Hoe omgaan met langdurige begeleiding bij de Buurtteams Utrecht? In een ontwikkelwerkplaats met medewerkers ontwikkelen we een afwegingskader bij de inzet van (langdurige) begeleiding. Tevens staat de ontwikkeling van een leerproces centraal om samen tot praktijkkennis te komen.

Inpassing maatschappelijk werk Nieuwegein: hoe werkzaamheden van het maatschappelijk werk in Nieuwegein en het loket Geynwijs beter integreren in de ondersteuning van burgers?

Onderzoek (i.s.m. de USBO) naar de coöperatie de kleine Schans in Woudenberg met als focus: wat zijn de positieve en de belemmerende factoren in de werkwijze van de verschillende betrokken partijen binnen de coöperatie die van invloed zijn op het behalen van de doelstellingen van het innovatieproces in het sociale domein in Woudenberg?