Participatie, inclusie en rechten van mensen met een beperking

Deze programmalijn beoogt een bijdrage te leveren aan de body of knowledge rond sociale inclusie, in het bijzonder van mensen met een verstandelijke beperking.

Aanleiding is enerzijds de brede maatschappelijke ontwikkeling richting een participatiemaatschappij waarin iedereen actief meedoet en anderzijds het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat medio 2016 door Nederland geratificeerd werd en nu geïmplementeerd dient te worden. Het VN-verdrag draait om inclusie op allerlei domeinen van het leven variërende van beeldvorming, toegankelijke gebouwen en informatievoorziening, inclusieve participatie in het onderwijs, werk, culturele leven, recreatie, vrijetijd en sport tot zelfstandig wonen en participatie in het politieke leven. 

Met de ratificatie en inwerkingtreding van het VN-verdrag is het stadium van implementeren aangebroken. Ook professionals in het sociaal werk en de zorg dragen mede-verantwoordelijkheid voor de toepassing van het Verdrag. Dit betekent een confrontatie met nieuwe eisen die aan het werk worden gesteld. Voor sociaal werkers vraagt dit een heroriëntatie van de wijze van professionele beroepsbeoefening. 

Uit onderzoek van onder meer het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning komt naar voren dat professionals nog weinig gericht zijn op en toegerust zijn voor het werken aan sociale inclusie. Het VN-verdrag en de implicaties hiervan zijn nog nauwelijks bekend in het werkveld. Vanuit de programmalijn Inclusie en Rechten van mensen met een beperking doen we veel onderzoek in samenwerking met de praktijk in de praktijk. De overkoepelende vraag hierbij is: Hoe kan inclusiegericht werken en mensenrechten geïntegreerd worden in de theorie en praktijk van het sociaal werk? En daaruit volgt onder meer een belangrijke vraag: Welke werkwijzen zijn effectief om in de praktijk bij te dragen aan een proces richting inclusie van mensen met een beperking?

Programmacoördinator: Jeroen Knevel

Medewerkers: Jeroen Knevel, Sascha van Gijzel, Els Overkamp, Henk Roelfsema, Mirjam Gademan, Jon Leopold, Mariken Swaak, Carla van Slagmaat, Caron Landzaat, Ellis Jongerius.

Onderzoeksprojecten

Afgeronde onderzoeksprojecten

Participatie Zorg en Ondersteuning


Over het lectoraat