Onderzoekslijn Arbeidsparticipatie

Vergrijzing en ontgroening: het zijn ontwikkelingen waar we de komende jaren niet onderuit kunnen. Ze leiden ertoe dat we te maken krijgen met een toenemend tekort op de arbeidsmarkt. Om de gevolgen hiervan te keren is een verhoging van de arbeidsparticipatie onontbeerlijk: er moeten meer mensen aan het werk. Maar hoe zorg je ervoor dat een verhoogde arbeidsparticipatie niet ten koste gaat van de productiviteit? En hoe houd je alle medewerkers fysiek en mentaal gezond? Op dit soort vragen richten we ons in de onderzoekslijn Arbeidsparticipatie.

Spanningsveld tussen participatie en productiviteit

Om meer mensen aan het werk te krijgen zul je groepen aan moeten spreken met een zwakkere arbeidsmarktpositie. Denk aan ouderen, lager opgeleiden, allochtonen en mensen die om gezondheidsredenen uit het arbeidsproces zijn weggevallen. Veel werkgevers zien er echter tegen op om deze mensen aan te nemen en ook de potentiële werknemers zelf zijn niet zomaar klaar om aan het werk te gaan. Bovendien blijkt uit onderzoek dat vergroting van de arbeidsparticipatie vaak ten koste gaat van de gemiddelde productiviteit per werknemer. Een grotere arbeidsparticipatie leidt dus niet automatisch tot een hogere winst.

Onderzoek naar ouderen, gezondheid en diversiteit

Toch geven ook de werkgeversorganisaties aan dat een verhoging van de arbeidsparticipatie een must is. En dat deze hand in hand moet gaan met een verhoging van de productiviteit. In deze onderzoekslijn willen we een bijdrage leveren aan dat doel. Dat doen we door onderzoek te doen naar vragen als:

  • Hoe houd je oudere medewerkers gezond en productief aan het werk?
  • Hoe vergroot je de arbeidsparticipatie zodanig, dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen?
  • Hoe bevorder je de culturele diversiteit in organisaties?
  • Hoe vergroot je de fysieke en psychische gezondheid van medewerkers? 

Hrm-beleid als motor

Binnen al deze vragen staat het hrm-beleid centraal. Want een effectief hrm-beleid is erop gericht om medewerkers gezond, competent en gemotiveerd aan het werk te krijgen en te houden. Dat vraagt om organisaties waar ruimte is voor mobiliteit, talentontwikkeling, scholing, gezondheidsmanagement en flexibele arbeidsvoorwaarden. Het is aan de hrm-professionals om dat voor elkaar te krijgen. Met ons onderzoek willen we hen daarbij ondersteunen.