PGO naar informatieveiligheid

Dit onderzoek besteedt aandacht aan de potentiële keerzijde van informatieverzameling en –analyse, zoals overschatting voorstellend vermogen van factoren en de implicaties van deterministisch denken en aantasting van privacy.

Het op grote schaal verzamelen van allerlei data (Big Data) is in recente jaren explosief toegenomen. Door tal van professionals in vele sectoren wordt dit fenomeen omarmd en bestempeld als het ‘nieuwe goud’. Het lijkt kansen te bieden om nieuwe, en bovendien onderbouwde, optimalisaties toe te kunnen passen in hoe wij vraagstukken in onze maatschappij adresseren. Slim combineren van data en slimme algoritmes kunnen leiden tot nieuwe inzichten hoe problemen op een praktijkgerichte manier op te lossen zijn. Deze informatiegestuurde manier van werken kan ook ondersteunen in hoe veiligheidsprofessionals interventies plegen in het sociale domein.

Van deze interventies mogen vormen van gedragssturing of gedragsbeïnvloeding verwacht worden. Ideaal gesproken zijn deze effecten bedoeld/gewenst, zichtbaar en bewust. Het ligt voor de hand dat er ook effecten kunnen optreden die onbedoeld/ongewenst zijn, niet of minder goed zichtbaar zijn, en/of optreden zonder dat men zich dit realiseert (onbewust). Binnen het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid wordt onderzoek gedaan naar deze dimensies van gedragssturing/-beïnvloeding als effect van informatiegestuurd werken in het sociale veiligheidsdomein. Op termijn kan dit onderzoek verbreed worden naar een bredere maatschappelijke context, waarin ook actuele thema’s als privacy en ‘de Slimme Stad’ aan bod komen.