Professionalisering

De onderzoekslijn professionalisering sociaal werk is in 2016 ontstaan als een experimenteel samenwerkingsverband van het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening en het Instituut voor Social Work. De basis hiervoor is de wens gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de versterking van de beroepspraktijk van sociaal werk in al zijn facetten, van de grondslagen tot de positionering aan toe. De beide hoofdonderzoekers van deze onderzoekslijn zijn Ed de Jonge en Raymond Kloppenburg.

Onderzoeksprojecten: een beknopt overzicht

Kennisbasis sociaal werk

In 2014 verscheen op verzoek van de Vereniging Hogescholen een rapport van de verkenningscommissie hoger sociaal agogisch onderwijs waarin gepleit wordt voor een “een hoog kennisniveau” en met name een “grondige introductie in de relevante kennisbestanddelen van de sociale wetenschappen”. Het Sectoraal Advies College Hogere Sociale Studies initieerde daarop een landelijk onderzoeksproject gericht op het ontwikkelen van een gemeenschappelijke kennisbasis voor alle bachelor opleidingen binnen het domein van sociaal werk. Raymond Kloppenburg was projectleider van en Ed de Jonge was projectmedewerker in dit onderzoek.

De professionele ontwikkeling van sociaal werkers op het grensvlak van opleiding en beroepspraktijk

Wat gebeurt er met aanstaande en beginnende professionals op het grensvlak van opleiding en beroepspraktijk? Leidt deze overgang tot een stimulans of juist tot een terugval in de professionele ontwikkeling? En hoe kan deze frictie een constructief karakter krijgen? In 2016 is een meerjarig onderzoek gestart naar de invloed van boundary crossing tussen beroepsopleiding en beroepspraktijk op de professionele ontwikkeling van student tot sociaal werker. Raymond Kloppenburg is projectleider en Ed de Jonge is projectmedewerker.

Kernwaarden en spanningsvelden in het sociaal werk

Sociaal werk is een waarden-geladen beroepspraktijk. In de internationale definitie van het beroep en in de grondslagenliteratuur buitelen de waarden echter over elkaar heen. In hoeverre bieden zij werkelijk houvast in de spanningsvolle beroepspraktijk? In 2016 is een meerjarig onderzoek gestart waarin de mogelijkheden en beperkingen van kernwaarden als fundament voor de beroepspraktijk van sociaal werk centraal staan. Ed de Jonge is projectleider en Raymond Kloppenburg is projectmedewerker.

De zelfervaring van de professionele identiteit door sociaal werkers in de dagelijkse beroepspraktijk

De professionele identiteit van sociaal werkers is onderwerp van debat. Maar hoe ervaren sociaal werkers zelf hun professionele identiteit in de dagelijkse beroepspraktijk? Momenteel wordt binnen een meerjarig onderzoeksnetwerk van sociale professionals onderzoek hiernaar verricht. Dit netwerk is een zogeheten best practice unit, waarin de werkers participeren als reflectieve en onderzoekende professionals. Ed de Jonge is projectleider van dit onderzoek.

Aandachtfunctionarissen beroepsethiek

Professionals in de beroepspraktijk hebben behoefte aan ethische ondersteuning. Aandachtfunctionarissen voor beroepsethiek binnen het team kunnen hierin een belangrijke taak vervullen. Het lectoraat biedt een scholingstraject aan voor zulke aandachtfunctionarissen bij het Leger des Heils. In het begeleidend onderzoek ligt de nadruk op het opstellen van een functieprofiel op maat, het evalueren van het scholingstraject en het adviseren over de invoering van deze functie. Ed de Jonge leidt het onderzoek.

Overige activiteiten

Vanuit de onderzoekslijn worden ook andere activiteiten verricht gericht op sterk sociaal werk:

De ethische aspecten van de professionele identiteit van sociaal werkers

Ed de Jonge is coördinator van een internationaal netwerk (Nederland, Italië, Slovenië, USA, GB) van onderzoekers die zich richten op de ethische aspecten van de professionele identiteit van sociaal werkers. In 2016 is een aanvang gemaakt met het ontwikkelen van een internationaal onderzoeksvoorstel. Ook de onderzoekslijn ethiekwerk van het lectoraat maakt deel uit van het netwerk.

Methodiekboek sociaal werk

Ed de Jonge is lid van de redactie en samen met Raymond Kloppenburg coauteur van een methodiekboek voor sociaal werkers. Ook lector Lia van Doorn is als redactielid en coauteur betrokken bij deze publicatie.

Domeinprofiel Sociaal Werk Opleidingen

Raymond Kloppenburg is medewerker van het door het Sectoraal Advies College Hogere Sociale Studies geïnitieerde project om een kwalificatieprofiel voor het domein sociaal werk te ontwikkelen.

European Association of Schools of Social Work

Raymond Kloppenburg is namens Nederland bestuurslid van de EASSW.