Professionalisering

De onderzoekslijn professionalisering is in 2016 geïnitieerd als een experimenteel samenwerkingsverband van het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening en het Instituut voor Social Work vanuit de gezamenlijke wens bij te dragen aan de verdere versterking van sociaal werk binnen uiteenlopende samenwerkingsverbanden tussen praktijkonderzoek, beroepsonderwijs en beroepspraktijk. De beide hoofdonderzoekers van deze onderzoekslijn zijn Ed de Jonge en Raymond Kloppenburg. Hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste activiteiten en resultaten.

Praktijkonderzoek: internationaal

Praktijkonderzoek: landelijk

Praktijkonderzoek: Hogeschool Utrecht

 • Werkzame factoren van leernetwerken in het sociale domein. In het sociale domein wordt op diverse plaatsen ervaring opgedaan met leernetwerken. Kenmerkend hiervoor is de grensoverschrijdende samenwerking van vertegenwoordigers uit de drie domeinen: beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek. Het doel van de leernetwerken is de bevordering van professionalisering, innovatie en kennisontwikkeling. Tot nu toe is echter nog weinig onderzoek bekend waaruit blijkt dat deze doelen daadwerkelijk worden bereikt en wat hiervoor de werkzame factoren zijn. In een samenwerkingsverband van meerdere KSI-lectoraten worden evaluaties uitgevoerd die zijn gebaseerd op de Theory of Change benadering. Raymond Kloppenburg is projectleider en Ed de Jonge is projectmedewerker.

Onderwijsinnovatie: internationaal

 • Wereldwijde samenwerking. Raymond Kloppenburg is sinds 2017 namens Nederland bestuurslid van de International  Association of Schools of Social Work (IASSW).
 • Europese samenwerking. Raymond Kloppenburg is sinds 2014 namens Nederland bestuurslid van de European Association of Schools of Social Work (EASSW).

Onderwijsinnovatie: landelijk

 • Landelijk opleidingsdocument sociaal werk. Raymond Kloppenburg maakte deel uit van de projectgroep.
 • Kennisbasis sociaal werk opleidingen. Raymond Kloppenburg was projectleider en Ed de Jonge projectmedewerker van dit onderzoeksproject.  Op basis van dit project verschenen verschillende publicaties:
 1. Jonge, E. de, Kloppenburg, R. & Bommel, M. van (2016). Kennisbasis sociaal werk: Een wetenschappelijke kennisbasis voor sociaal werkopleidingen. Vakblad Sociaal Werk, 1(6), 19-21.
 2. Bommel, M. van, Doorn, L. van, Jonge, E. de & Kloppenburg, R. (2017). Kennis in sociaal werk: de basis, de toepassing en de ontwikkeling. In: M. Spierts, A. Sprinkhuizen, M. Scholte, M. Hoijtink, E. de Jonge & L. van Doorn (Red.), De brede basis van het sociaal werk: Grondslagen, methoden en praktijken (pp. 79-98). Bussum: Coutinho.
 3. Jonge, E. de, Bommel, M. van & Kloppenburg, R. (2018). Zicht op sociale complexiteit: Over het belang van wetenschappelijke perspectieven in sociaal werk. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 27(4), 29-47. https://www.journalsi.org/articles/abstract/10.18352/jsi.547/ 
 4. Kloppenburg, R., Bommel, M. van, & Jonge, E. de (in press) (2018). Developing common ground for a sustainable knowledge base for social work education in the Netherlands. Social Work Education.
 5. Studieboek sociaal werk. Ed de Jonge maakte deel uit van de redactie, evenals lector Lia van Doorn. Ed de Jonge schreef tevens het slothoofdstuk, en samen met onder meer Lia van Doorn en Raymond Kloppenburg een hoofdstuk over de kennisbasis van sociaal werk.
 6. Spierts, M., Sprinkhuizen, A., Scholte, M., Hoijtink, M., Jonge, E. de & Doorn, L. van (Red.) (2017). De brede basis van het sociaal werk: Grondslagen, methoden en praktijken. Bussum: Coutinho.

Onderwijsinnovatie: Hogeschool Utrecht

 • Bachelor Sociaal Werk. Raymond Kloppenburg en Ed de Jonge hebben bijgedragen aan het herontwerp van de opleiding, onder meer als leden van het programmateam. Raymond Kloppenburg is lid van de curriculumcommissie.
 • Master Community Development. Ed de Jonge was penvoerder van de aanvraag voor de macrodoelmatigheidstoets en voor de toets nieuwe opleiding en heeft tevens de module professionalisering ontwikkeld. Ook Raymond Kloppenburg was betrokken bij de ontwikkeling van deze masteropleiding.
 • Bachelor Innovation in Urban Society. Ed de Jonge is onder meer als coauteur van de aanvraag voor de toets nieuwe opleiding betrokken bij het ontwerp van deze nieuwe opleiding voor professionals die op trans-disciplinaire wijze werken aan systeemtransformaties op stedelijk niveau.

Praktijkinnovatie: landelijk

 • Waardenkern sociaal werk. Ed de Jonge heeft in een aantal praktijkgerichte publicaties aanzetten gegeven voor de verdere versterking van de ethische grondslagen van sociaal werk.
  Jonge, E. de (2016). De vierde dimensie: Het belang van collectieve professionaliteit en collectieve professionalisering. Vakblad Sociaal Werk, 1(6), 5-8.
  Jonge, E. de (2017). Sterk sociaal werk: Professionalisering in vier dimensies. Vakblad Sociaal Werk, 2(4), 8-10.
  Jonge, E. de (2018). Sociale kwaliteit: Lisbeth Verharen benoemt ankerpunt voor sociaal werk. Vakblad Sociaal Werk, 3(1), 8-10.
 • Kwalificatieprofiel herstelcoach. Ed de Jonge schreef met behulp van twee medewerkers van Lister een kwalificatieprofiel voor herstelcoaches.
  Jonge, E. de, i.s.m. Apeldoorn, A. & Poppema, Y. (2017). Kwalificatieprofiel Herstelcoach: Samen werken aan herstel. Interne publicatie Lister.