Kenniscentrum Sociale Innovatie

Dit kenniscentrum richt zich op sociale stedelijke vraagstukken en inclusievraagstukken. Het is een samenwerkingsverband van lectoren op uiteenlopende domeinen, variërend van zorg en welzijn tot veiligheid, educatie, sport/cultuur, arbeid, journalistiek en recht. Thema’s die aan de orde komen in dit lectoraat zijn onder andere de toename van verwarde mensen op straat, maatschappelijke opvoedingsvraagstukken, groeiende schuldenproblematiek, jeugdhulp, radicalisering, veiligheid, inzet van vrijwilligers, decentralisaties, wijkteams die hun rol zoeken en burgerinitiatieven die een eigen plek zoeken.

Het kenniscentrum levert een bijdrage aan een stad waar alle inwoners volwaardig kunnen participeren, een veilige stad waar aandacht is voor de (sociale) mensenrechten en waarvan het netwerkende stadsbestuur democratisch gelegitimeerd is. Waar kortom sprake is van een mensgerichte inclusieve benadering.

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie werkt nauw samen met universiteiten en andere kennisinstituten, koepelorganisaties en overheden. Het is bovendien partner van www.socialevraagstukken.nl.

Praktijkgericht onderzoek

Essentiële voorwaarde voor al het onderzoek is dat de vraag uit de praktijk komt, of daarin zonder meer herkend wordt als relevant. De resultaten van onderzoek door het kenniscentrum leiden zo niet alleen tot wetenschappelijke inzichten, maar worden ook gebruikt in de beroepspraktijk.

De lectoraten dragen hun kennis actief over naar partners in de beroepspraktijk door middel van lezingen, congressen, presentaties en workshops. Verankering in de praktijk is verder gegarandeerd doordat onderzoek altijd wordt opgezet in nauwe samenwerking met maatschappelijke instanties en sociale organisaties, en lectoren op uiteenlopende wijze betrokken zijn bij de beroepspraktijk. Vertegenwoordigers uit die beroepspraktijk nemen deel aan het onderzoek en werken actief mee in de kennisontwikkeling, waardoor kenniscirculatie tot stand komt.

Resultaten voor het onderwijs

Lectoren, experts binnen hun vakgebied, zijn de dragende krachten van het kenniscentrum. Zij zetten kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie binnen de beroepspraktijk. De lectoren worden gesteund door onderzoekers, die hun functie doorgaans combineren met die van docent. Deze combinatie leidt tot goede verbindingen tussen de lectoraten en opleidingen, en tot overdracht van nieuwe kennis uit het onderzoek naar het onderwijs. 

Hogeschool Utrecht stimuleert haar docenten om in onderzoek te participeren en zelf promotieonderzoek te verrichten binnen hun vakgebied. Ook worden veel studenten actief betrokken bij het uitvoeren van het praktijkgerichte onderzoek. Mede hierdoor gaan zij goed voorbereid de beroepspraktijk in. Bij het kenniscentrum zijn circa honderd onderzoekers actief en nemen jaarlijks enkele honderden studenten deel aan de onderzoeken.

De lectoraten

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie bestaat uit verschillende lectoraten. Elk lectoraat kent verschillende onderzoekslijnen. Dit zijn aandachtsgebieden of thema’s waarbij vele (promotie)onderzoeken horen. De lectoraten van het Kenniscentrum Sociale Innovatie zijn:

 • Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
  Dit lectoraat onderzoekt de manier waarop de maatschappelijke dienstverlening cliënten met een complexe problematiek kan bereiken. Daarnaast houdt het zich bezig met morele oordeelsvorming bij sociale professionals. 
 • Organiseren van Verandering in het publieke domein
  In het onderzoek van dit lectoraat staat het begrip ‘sociale innovatie’ centraal. Het is gericht op de vernieuwing van organisaties en arbeidsprocessen en op de ontwikkeling van medewerkers. Veranderingen in de processen in publieke organisaties, talentontplooiing en arbeidsparticipatie zijn de kernthema’s.
 • Participatie en Stedelijke Ontwikkeling.
  Dit lectoraat wil door praktijkonderzoek bijdragen aan de bevordering van maatschappelijke participatie en sociale stedelijke ontwikkeling. De focus ligt daarbij op de maatschappelijke impact van sport en bewegen, kunst en creativiteit, en (de ontwikkeling van) duurzame gemeenschappen.
 • Participatie, Zorg en Ondersteuning
  Dit lectoraat ontwikkelt kennis en methodieken voor hulpverleners waarmee ze kwetsbare burgers kunnen ondersteunen bij hun participatie in de samenleving. 
 • Kennisanalyse Sociale Veiligheid
  Het brede doel van dit lectoraat is kennis en inzicht te genereren ter verbetering van de wijze waarop in Nederland gewerkt wordt aan het veiliger maken van de samenleving. Dominante focus binnen dit lectoraat is informatie-gestuurd werken.
 • Schulden en Incasso
  Het Lectoraat Schulden en Incasso streeft naar een effectieve, efficiënte en professionele beroepspraktijk in de schuldhulpverlening en in de incasso, zowel preventief als curatief. 
 • Toegang tot het Recht
  Dit lectoraat richt zich op juridisch- en sociaalwetenschappelijk onderzoek over maatschappelijke vraagstukken rondom (nieuwe vormen van) toegang tot het recht. 
 • Werken in een Justitieel Kader
  Het lectoraat doet praktijkgericht onderzoek en ontwikkelt onderwijs met als doel de HBO professionals die werken binnen een justitieel kader te versterken en de samenhang tussen hun bemoeienis te vergroten. Dit lectoraat is mede mogelijk gemaakt door Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Leger des Heils, afdeling Jeugdzorg en Reclassering.
 • Jeugd
  Het lectoraat Jeugd richt zich op het ontwikkelen, overdragen en toepassen van kennis over het stimuleren van een gezond opvoedings- en ontwikkelingsklimaat voor kinderen en jongeren. Een specifiek doel is het versterken van de kwaliteit van lokale jeugdhulp binnen de zes Utrechtse jeugdregio’s. Tot 1 januari 2020 wordt het lectoraat Jeugd mede gefinancierd door de Provincie Utrecht.
 • Dovenstudies
  Met onderzoek naar dovencultuur, (didactiek van) NGT (Nederlandse Gebarentaal) en tolkprocessen wil dit lectoraat kennis genereren, en verspreiden binnen de HU, de dovengemeenschap en de beroepspraktijk.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten