Lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Bijna iedereen heeft ervaringen met het leren van vreemde talen. Op school, op een cursus, in het buitenland. Met wisselend succes, maar bijna nooit zo moeiteloos als je eerste taal. Wat zijn de uitdagingen bij het leren van vreemde talen? Hoe kunnen docenten dat leerproces het beste begeleiden? En wat betekent dat voor de inrichting van de lerarenopleiding? Dat zijn vragen waarmee het lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen (MVT) zich bezighoudt.

Didactiek is de kunst van het onderwijzen. Het biedt inzichten in de manier waarop leerlingen, jong of oud, zich de kennis en vaardigheden van een vakgebied eigen maken, en hoe je dat als docent het beste kunt ondersteunen en organiseren. Binnen de didactiek van de MVT wordt onderzocht hoe de leerprocessen bij het verwerven van een vreemde taal verlopen en hoe de docent deze effectief kan sturen, begeleiden en organiseren en met welke (leer)middelen.

De beheersing van vreemde talen speelt een belangrijke rol in de internationale kennismaatschappij en in de interculturele en communicatieve ontwikkeling van leerlingen. Het lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen richt zich met name op de didactiek van de talen Engels, Duits, Frans en Spaans. Het lectoraat wil een bijdrage leveren aan een duurzame en merkbare versterking van de MVT-onderwijspraktijk door ontwikkeling en afstemming van het vakdidactische curriculum van de lerarenopleidingen MVT. Op basis van een inventarisatie en curriculumontwikkeling binnen de lerarenopleiding van Hogeschool Utrecht (Instituut Archimedes) worden verbindingen gelegd:

  • Tussen de opleidingsprogramma’s van de vreemde talen.
  • Tussen de vakdidactische leerlijnen en de leerlijnen taalvaardigheid, vakinhoud, onderzoek en beroep.
  • Tussen de lerarenopleiding en de opleidingsscholen.
  • Met de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht en met andere hogescholen en universiteiten.

Didactiek vormt een essentieel onderdeel van de lerarenopleiding; het vormt de brug tussen vakinhoudelijke kennis, kennis over vakspecifieke leerprocessen, kennis van het schoolvakcurriculum en het functioneren van een vakdocent in de praktijk. In veel gevallen lijkt de samenhang tussen de vakdidactische leerlijn in de opleiding en de stagepraktijk echter beperkt. Via ontwerp-, evaluatie- en effectonderzoek draagt het lectoraat bij aan de versterking van deze samenhang, en daarmee aan de kwaliteit en de toekomst van het taalonderwijs in alle sectoren. In 2017-2018 werkt het lectoraat onder andere aan de ontwikkeling, inzet en evaluatie van een taaldidactisch observatie-instrument, gericht op de samenhang tussen opleidingsprincipes en beroepspraktijk.

Contact

Bezoekadres:
Padualaan 97
3584 CH Utrecht

Postadres:
Postbus 14007
3508 SB Utrecht

Telefoon: 088 - 481 73 73

E-mailadres: lectoraatmvt@hu.nl